หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010103) จำนวน เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
อำเภอ : (08) ป่าบอน
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(00896) สสอ.ป่าบอน
0
คน
ภูวนาท ณรงค์รัตน์
19 ต.ค.64, 14:10 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09864) รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ
1
คน
นายสำรวย ชูมี
1 ต.ค.64, 13:02 น.
นางสุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์
1 ต.ค.64, 13:09 น.
----
(09865) รพ.สต.บ้านควนคำทอง
0
คน
เสรี ณรงค์รัตน์
7 ต.ค.64, 15:35 น.
เสรี ณรงค์รัตน์
7 ต.ค.64, 16:35 น.
----
(09866) รพ.สต.บ้านพรุพ้อ
0
คน
นายประสาร ขวัญทองเย็น
4 ต.ค.64, 10:56 น.
นายมนูญ แสงเมือง
8 ต.ค.64, 11:44 น.
----
(09867) รพ.สต.บ้านควนเพ็ง
0
คน
นางนุชรี ชูแสง
3 ต.ค.64, 07:35 น.
นางนุชรี ชูแสง
3 ต.ค.64, 07:35 น.
----
(09868) รพ.สต.บ้านควนปอม(เฉลิมฯ)
1
คน
นายสมปราถนา ฉิมสังข์
30 ก.ย.64, 08:56 น.
นายสมปราถนา ฉิมสังข์
30 ก.ย.64, 08:57 น.
----
(09869) รพ.สต.บ้านหนองธง
1
คน
สิทธิพงศ์ เรืองแก้ว
7 ต.ค.64, 12:11 น.
สิทธิพงศ์ เรืองแก้ว
7 ต.ค.64, 12:20 น.
----
(09870) รพ.สต.บ้านป่าบาก
1
คน
นายจิตติณัฎช์ สุวรรณรัตน์
30 ก.ย.64, 10:59 น.
นายจิตติณัฎช์ สุวรรณรัตน์
7 ต.ค.64, 16:09 น.
----
(09871) รพ.สต.บ้านทุ่งนารี
0
คน
นายนพพล กองเอียด
7 ต.ค.64, 16:10 น.
นายนพพล กองเอียด
7 ต.ค.64, 16:13 น.
----
(09872) รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร
0
คน
นายสุชาติ พรหมเสน
1 ต.ค.64, 10:09 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09873) รพ.สต.บ้านท่าดินแดง
0
คน
นายกิตติศักดิ์ รักเกตุ
30 ก.ย.64, 15:23 น.
นางศุภวรรณ อนุวัฒนวงศ์
30 ก.ย.64, 15:26 น.
----
(11420) รพช.ป่าบอน
8
คน
สุพัตรา รักเกตุ
4 ต.ค.64, 21:48 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(14271) รพ.สต.บ้านน้ำตก
0
คน
นางศิรภัสสร อ่อนสง
29 ก.ย.64, 09:40 น.
มณเฑียร รัตนตรัง
29 ก.ย.64, 09:40 น.
----
รวม
12
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 987926 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 2 คน