หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010103) จำนวน เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
อำเภอ : (07) ศรีบรรพต
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(00895) สสอ.ศรีบรรพต
4
คน
นายเด่นดัง จำเริญ
7 ต.ค.64, 11:01 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09858) รพ.สต.บ้านศาลามะปราง
0
คน
อมรรัตน์ ทุ่มพุ่ม
5 ต.ค.64, 16:38 น.
นายวิชัยยุทธ หนูแก้ว
7 ต.ค.64, 16:33 น.
----
(09859) รพ.สต.บ้านโหล๊ะเร็ด
0
คน
โกวิท ชูเรือง
3 ต.ค.64, 15:20 น.
โกวิท ชูเรือง
3 ต.ค.64, 15:24 น.
----
(09860) รพ.สต.บ้านเขาปู่
0
คน
นางอุไร คงแสง
7 ต.ค.64, 17:12 น.
นางอุไร คงแสง
7 ต.ค.64, 17:12 น.
----
(09861) รพ.สต.บ้านสวนโหนด
0
คน
นายสาธร อนุมณี
5 ต.ค.64, 14:08 น.
นายสาธร อนุมณี
5 ต.ค.64, 14:08 น.
----
(09862) รพ.สต.บ้านตะแพน
0
คน
นางพัชรวิภา สิทธิโชคชัย
1 ต.ค.64, 16:37 น.
นายไชยวุฒิ ชนะพล
7 ต.ค.64, 10:51 น.
----
(09863) รพ.สต.บ้านท่าข้าม
0
คน
นางประดับ สินน้อย
30 ก.ย.64, 14:27 น.
นางประดับ สินน้อย
30 ก.ย.64, 14:47 น.
----
(11419) รพช.ศรีบรรพต
4
คน
เอกพงศ์ ก้องพงศธร
4 ต.ค.64, 08:28 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
4 ต.ค.64, 11:04 น.
----
รวม
8
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 987913 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 3 คน