หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010103) จำนวน เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
อำเภอ : (05) ควนขนุน
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09827) รพ.สต.บ้านทะเลน้อย
0
คน
นางมณฑา รามทอง
7 ต.ค.64, 09:27 น.
นางมณฑา รามทอง
7 ต.ค.64, 13:28 น.
----
(09828) รพ.สต.บ้านพังดาน
0
คน
นุกูล ศรีจันทร์
4 ต.ค.64, 15:43 น.
นางยุพิน อินแป้น
4 ต.ค.64, 15:43 น.
----
(09829) รพ.สต.บ้านเกาะยาง
0
คน
นายญฐโชติก์ พันฤทธิ์ดำ
1 ต.ค.64, 11:36 น.
นางสุทิรา ศุภเศรษฐ์ศิริ
6 ต.ค.64, 16:41 น.
----
(09830) รพ.สต.บ้านสะพานข่อย
0
คน
นายณยศ ร่มหมุน
1 ต.ค.64, 11:23 น.
นายณยศ ร่มหมุน
7 ต.ค.64, 13:44 น.
----
(09831) รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน
0
คน
สุขขุม โอฬาริกบุตร
4 ต.ค.64, 10:59 น.
สุดา ไชยบุรินทร์
4 ต.ค.64, 19:59 น.
----
(09832) รพ.สต.บ้านแหลมโตนด
0
คน
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
1 ต.ค.64, 11:30 น.
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
4 ต.ค.64, 10:40 น.
----
(09833) รพ.สต.บ้านปันแต
0
คน
นส.พอตา เกตุจิรัฐิติกาล
1 ต.ค.64, 11:29 น.
นส.พอตา เกตุจิรัฐิติกาล
2 ต.ค.64, 11:52 น.
----
(09835) รพ.สต.บ้านควนดินแดง
0
คน
นายพิทยา ทองหนูนุ้ย
1 ต.ค.64, 10:37 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09836) รพ.สต.บ้านจันนา
0
คน
สาคร เต็มราม
4 ต.ค.64, 10:55 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09837) รพ.สต.บ้านปากคลอง
0
คน
นางวรลักษณ์ บุญจันทร์ศรี
7 ต.ค.64, 09:50 น.
นายเจริญ คำนวล
7 ต.ค.64, 09:54 น.
----
(09838) รพ.สต.บ้านดอนศาลา
0
คน
นางโสภา นภานิวัติกุล
1 ต.ค.64, 14:45 น.
นางโสภา นภานิวัติกุล
5 ต.ค.64, 13:45 น.
----
(09839) รพ.สต.บ้านพนางตุง
0
คน
นางสุภิญญา ทองเทพ
4 ต.ค.64, 08:31 น.
นางสุภิญญา ทองเทพ
4 ต.ค.64, 08:33 น.
----
(09840) รพ.สต.บ้านหัวถนน
0
คน
นายเลอศักดิ์ จันทร์น้อย
4 ต.ค.64, 11:01 น.
เลอศักดิ์ จันทร์น้อย
4 ต.ค.64, 11:40 น.
----
(09841) รพ.สต.บ้านแพรกหา
0
คน
นางสาววันวิสาข์ มุสิก
3 ต.ค.64, 13:41 น.
นางสาววันวิสาข์ มุสิก
3 ต.ค.64, 13:42 น.
----
(11417) รพช.ควนขนุน
12
คน
น.ส.นงลักษณ์ รักเล่ง
7 ต.ค.64, 13:04 น.
กรกฎ นิตยาจารย์
8 ต.ค.64, 08:57 น.
----
(14209) รพ.สต.บ้านศาลาตำเสา
0
คน
ศิรานันท์ บุตรบุรี
3 ต.ค.64, 15:57 น.
ศิรานันท์ บุตรบุรี
3 ต.ค.64, 15:59 น.
----
(23811) ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน
0
คน
ลินดา บุญเรืองขาว
7 ต.ค.64, 17:42 น.
ลินดา บุญเรืองขาว
7 ต.ค.64, 17:46 น.
----
รวม
12
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 987920 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 5 คน