หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010103) จำนวน เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
อำเภอ : (04) ตะโหมด
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(00892) สสอ.ตะโหมด
0
คน
สรายุทธ ช่วยศรี
8 ต.ค.64, 16:50 น.
ศุภรัตน์ จันทร์เทพ
8 ต.ค.64, 16:50 น.
----
(09817) รพ.สต.บ้านคลองนุ้ย
0
คน
นายอนุชิต แหละหมัน
27 ก.ย.64, 11:54 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09818) รพ.สต.บ้านควนอินนอโม
0
คน
นายสุเทพ กาฬพันลึก
6 ต.ค.64, 20:16 น.
นายสุเทพ กาฬพันลึก
6 ต.ค.64, 20:59 น.
----
(09819) รพ.สต.บ้านตะโหมด
0
คน
จารี คุ่มเคี่ยม (2)
4 ต.ค.64, 15:51 น.
จารี คุ่มเคี่ยม
4 ต.ค.64, 15:54 น.
----
(09820) รพ.สต.บ้านด่านโลด
0
คน
นางจิระพร สุวรรณวงศ์
7 ต.ค.64, 16:41 น.
จิระพร สุวรรณวงศ์
7 ต.ค.64, 16:48 น.
----
(09821) รพ.สต.บ้านปลักปอม
0
คน
นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ
4 ต.ค.64, 21:33 น.
นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ
4 ต.ค.64, 21:37 น.
----
(09822) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
0
คน
นางวรรณา เขียวแก้ว
3 ต.ค.64, 19:50 น.
นางวรรณา เขียวแก้ว
7 ต.ค.64, 16:42 น.
----
(09823) รพ.สต.บ้านโหละบ้า
0
คน
นางพัชรี นุ้ยผอม
4 ต.ค.64, 11:13 น.
นางพัชรี นุ้ยผอม
9 ต.ค.64, 08:23 น.
----
(09824) รพ.สต.บ้านควนเล้าเป็ด
0
คน
จำนันท์ นุ่นละออง
6 ต.ค.64, 21:26 น.
พนา คุ่มเคี่ยม
6 ต.ค.64, 21:30 น.
----
(09825) รพ.สต.บ้านพรุนายขาว
0
คน
นางสาวณัฐนันท์ ชูสีอ่อน
4 ต.ค.64, 17:19 น.
กำไล สุดใหม่
5 ต.ค.64, 07:11 น.
----
(09826) รพ.สต.บ้านท่าเชียด
0
คน
นางสุชาดา โสดแก้ว
7 ต.ค.64, 11:07 น.
นางสุชาดา โสดแก้ว
7 ต.ค.64, 12:29 น.
----
(11416) รพช.ตะโหมด
6
คน
วันดี ชนะสิทธิ์
8 ต.ค.64, 14:41 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
8 ต.ค.64, 14:49 น.
----
(14208) รพ.สต.บ้านเกาะเรียน
0
คน
นายอนุกูล ทองมี
5 ต.ค.64, 21:37 น.
  รอการตรวจสอบ
----
รวม
6
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 987910 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 2 คน