หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010103) จำนวน เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
อำเภอ : (03) เขาชัยสน
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(00891) สสอ.เขาชัยสน
0
คน
ประสพ ตราชู
5 ต.ค.64, 16:00 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09805) รพ.สต.บ้านโคกยา
0
คน
พงษ์ศักดิ์ เผือกสม
28 ก.ย.64, 09:00 น.
จีรยา ชำนาญกิจ
6 ต.ค.64, 09:57 น.
----
(09806) รพ.สต.บ้านลานช้าง
0
คน
นางศุภลักษณา เพชรย้อย
30 ก.ย.64, 08:42 น.
นางศุภลักษณา เพชรย้อย
7 ต.ค.64, 10:50 น.
----
(09807) รพ.สต.บ้านท่าลาด
0
คน
นายพันทวี มณีโชติ
27 ก.ย.64, 11:34 น.
นางสาวรัตนา ชูหนูขาว
30 ก.ย.64, 15:50 น.
----
(09808) รพ.สต.บ้านไสนายขัน
0
คน
เอมอร ชะหนู
30 ก.ย.64, 09:41 น.
เอมอร ชะหนู
1 ต.ค.64, 14:47 น.
----
(09809) รพ.สต.บ้านแหลมจองถนน
0
คน
ศรินยา ฤทธฺ์เลื่อน
7 ต.ค.64, 20:48 น.
สุนิสา มะหาด
7 ต.ค.64, 20:48 น.
----
(09810) รพ.สต.บ้านบางแก้วใต้
0
คน
ประพันธ์ มณีนิล
30 ก.ย.64, 08:25 น.
ประพันธ์ มณีนิล
30 ก.ย.64, 08:46 น.
----
(09811) รพ.สต.บ้านต้นโดน
0
คน
นายสมมาตร สุขดำ
6 ต.ค.64, 18:06 น.
อัสมา หวดด้าหละ
7 ต.ค.64, 12:25 น.
----
(09812) รพ.สต.บ้านสะทัง
0
คน
อำนวย เซ่งอิ้น
28 ก.ย.64, 09:11 น.
วรรณิศา ดำหนูอินทร์
4 ต.ค.64, 09:51 น.
----
(09813) รพ.สต.บ้านคลองขุด
0
คน
สุนันทา ชูโชติ
28 ก.ย.64, 10:07 น.
ภูไท เอี่ยมระยับ
4 ต.ค.64, 13:29 น.
----
(09814) รพ.สต.บ้านควนหมอทอง
0
คน
เสาวณีย์ ยิ่งดำนุ่น
1 ต.ค.64, 10:29 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09815) รพ.สต.บ้านท่าควาย
0
คน
อารีย์ เกื้อคลัง
4 ต.ค.64, 13:24 น.
นายภานุวัฒน์ พรหมสังคหะ
7 ต.ค.64, 10:47 น.
----
(09816) รพ.สต.บ้านเกาะทองสม
0
คน
จารีย์ ศรีเกตุ
1 ต.ค.64, 14:20 น.
สายพิณ โปชะดา
5 ต.ค.64, 16:17 น.
----
(11415) รพช.เขาชัยสน
6
คน
ศรินรัตน์ เปาะทองคำ
1 ต.ค.64, 11:12 น.
นายการัณยภาส เพ็ชรสง
4 ต.ค.64, 10:15 น.
----
(14104) รพ.สต.บ้านนาหยา
0
คน
นายยรรยง มากมา
4 ต.ค.64, 14:36 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(23810) ศสช.โรงพยาบาลเขาชัยสน
0
คน
นางศศิธร การะนันต์
2 ต.ค.64, 15:58 น.
นางศศิธร การะนันต์
2 ต.ค.64, 16:01 น.
----
รวม
6
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 987890 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 4 คน