หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010103) จำนวน เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
อำเภอ : (02) กงหรา
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(00890) สสอ.กงหรา
0
คน
ชาคริต ดำชื่น
7 ต.ค.64, 18:57 น.
ชาคริต ดำชื่น
7 ต.ค.64, 18:56 น.
----
(09796) รพ.สต.บ้านกงหราใหม่
0
คน
นายจิระพันธ์ จันทร์เทพ
1 ต.ค.64, 09:34 น.
นายจิระพันธ์ จันทร์เทพ
7 ต.ค.64, 20:00 น.
----
(09797) รพ.สต.บ้านหัวหรั่ง
0
คน
นายปิยเรศ คงพรม
5 ต.ค.64, 08:36 น.
นายปิยเรศ คงพรม
5 ต.ค.64, 08:37 น.
----
(09798) รพ.สต.บ้านชะรัด
0
คน
ประเทือง อมรวิริยะชัย
4 ต.ค.64, 10:42 น.
ภาขวัญ รอดเพ็ง
4 ต.ค.64, 10:44 น.
----
(09799) รพ.สต.บ้านพูด
0
คน
คอง พุมนวล
4 ต.ค.64, 11:20 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09800) รพ.สต.บ้านคู
0
คน
นายธนิต มูสิกปาละ
5 ต.ค.64, 15:37 น.
ธนิต มูสิกปาละ
5 ต.ค.64, 15:41 น.
----
(09801) รพ.สต.บ้านโล๊ะจังกระ
0
คน
นางทักษิณา เสนาทิพย์
4 ต.ค.64, 15:30 น.
นางทักษิณา เสนาทิพย์
4 ต.ค.64, 15:31 น.
----
(09802) รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ
0
คน
นางฐิติยา รักษาแก้ว
5 ต.ค.64, 14:17 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09803) รพ.สต.บ้านพังกิ่ง
0
คน
นางโสภิต ไชยสุนทรกิตติ
1 ต.ค.64, 15:09 น.
นางสาวไวษรี ดารากุล
4 ต.ค.64, 11:00 น.
----
(09804) รพ.สต.บ้านหวัง
0
คน
นางสุวรรณี นวลเกลี้ยง
28 ก.ย.64, 09:45 น.
นางเยาวรัตน์ พงศ์ดารา
4 ต.ค.64, 09:53 น.
----
(11414) รพช.กงหรา
6
คน
มูณา มหาศานติ
7 ต.ค.64, 22:47 น.
มูณา มหาศานติ
7 ต.ค.64, 22:47 น.
----
รวม
6
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 987917 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 3 คน