หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010103) จำนวน เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
อำเภอ : (01) เมืองพัทลุง
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(00889) สสอ.เมืองพัทลุง
0
คน
ฐิติญวรรณ์ ปักษีสิงห์
7 ต.ค.64, 11:06 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09772) รพ.สต.บ้านหัวถนน
0
คน
นภาพรรณ ศรีลมุล
5 ต.ค.64, 15:39 น.
นายวรเวทย์ สุวรรณ์
7 ต.ค.64, 20:25 น.
----
(09774) รพ.สต.บ้านโคกชะงาย
0
คน
นางสาวสุกัญญา อินทร์เหมือน
5 ต.ค.64, 14:01 น.
นางสาวสุกัญญา อินทร์เหมือน
7 ต.ค.64, 08:14 น.
----
(09775) รพ.สต.บ้านทุ่งยาว
0
คน
นายเอนก กลิ่นรส
18 ต.ค.64, 13:53 น.
นายเอนก กลิ่นรส
18 ต.ค.64, 14:15 น.
----
(09776) รพ.สต.บ้านนาท่อม
0
คน
นายสุวรรณชัย นิยมสกุล
7 ต.ค.64, 09:37 น.
สมนึก นุ่นด้วง
7 ต.ค.64, 09:42 น.
----
(09777) รพ.สต.บ้านปรางหมู่
1
คน
นางสมหญิง สุคนธ์
4 ต.ค.64, 15:29 น.
นางโสภิณ วุ่นชุม
4 ต.ค.64, 15:32 น.
----
(09778) รพ.สต.บ้านปลวกร้อน
0
คน
นางรสสุคนธ์ ศรีใส
8 ต.ค.64, 16:06 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09779) รพ.สต.บ้านไพ
0
คน
นายนิภัทร์ เพชรศรี
6 ต.ค.64, 21:15 น.
นายนิภัทร์ เพชรศรี
6 ต.ค.64, 21:15 น.
----
(09780) รพ.สต.บ้านลำปำ
0
คน
นายสุรพล ทองบุญ
1 ต.ค.64, 14:22 น.
นายสุรพล ทองบุญ
1 ต.ค.64, 14:22 น.
----
(09781) รพ.สต.บ้านปากประ
0
คน
นางปลื้มจิตต์ อินทรงค์
2 ต.ค.64, 10:58 น.
นางปลื้มจิตต์ อินทรงค์
2 ต.ค.64, 10:59 น.
----
(09782) รพ.สต.บ้านทุ่งลาน
0
คน
นางสาวจุฑาทิพย์ บัวเนียม
28 ก.ย.64, 15:11 น.
นางสาวจุฑาทิพย์ บัวเนียม
28 ก.ย.64, 15:35 น.
----
(09783) รพ.สต.บ้านโตร็ะ
0
คน
นางพัตรา บุญเกลี้ยง
7 ต.ค.64, 11:38 น.
ชลิต เกษรสวัสดิ์
7 ต.ค.64, 11:52 น.
----
(09786) รพ.สต.บ้านหูแร่
0
คน
นางฉลองรัฐ จันทรโชติกุล
29 ก.ย.64, 11:38 น.
นางฉลองรัฐ จันทรโชติกุล
29 ก.ย.64, 11:39 น.
----
(09787) รพ.สต.บ้านลำ
0
คน
นายยมนา คงศรี
7 ต.ค.64, 10:58 น.
นายสุรศักดิ์ จันทร์กลับ
7 ต.ค.64, 10:58 น.
----
(09788) รพ.สต.บ้านอ้ายน้อย
0
คน
นางกนกพร ศรีรัตนพันธ์
1 ต.ค.64, 09:06 น.
นางกนกพร ศรีรัตนพันธ์
7 ต.ค.64, 13:50 น.
----
(09789) รพ.สต.บ้านมะกอกใต้
0
คน
นายนิติธาน ณ พัทลุง
4 ต.ค.64, 11:12 น.
นายนิติธาน ณ พัทลุง
4 ต.ค.64, 11:12 น.
----
(09790) รพ.สต.บ้านท่าสำเภาใต้
0
คน
นายดำรงค์ สุวรรณรัตนโชติ
1 ต.ค.64, 10:54 น.
พ.จ.อ.เดช ชูเกลี้ยง
3 ต.ค.64, 09:24 น.
----
(09791) รพ.สต.บ้านปากสระ
0
คน
สุวรัตน์ นพฤทธิ์
29 ก.ย.64, 11:33 น.
สุวรัตน์ นพฤทธิ์
1 ต.ค.64, 15:37 น.
----
(09792) รพ.สต.บ้านนาโหนด
0
คน
นายสุพิธพงษ์ ศุภเศรษฐ์ศิริ
3 ต.ค.64, 09:52 น.
นางจำนงค์ ณ พัทลุง
3 ต.ค.64, 09:56 น.
----
(09793) รพ.สต.บ้านต้นไทร
0
คน
ปราณี คงช่วย
4 ต.ค.64, 13:50 น.
ปราณี คงช่วย
6 ต.ค.64, 09:36 น.
----
(09794) รพ.สต.บ้านควนถบ
1
คน
นางอารีย์ อภัยรัตน์
4 ต.ค.64, 13:56 น.
นางอารีย์ อภัยรัตน์
4 ต.ค.64, 13:56 น.
----
(09795) รพ.สต.บ้านเขาแดง
0
คน
นางอุทัยวรรณ กำเหนิดฤทธิ์
4 ต.ค.64, 09:10 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(12431) ศูนย์แพทย์ชุมชน คูหาสวรรค์
1
คน
พรทิพย์ หนูอินทร์
1 ต.ค.64, 09:10 น.
พรทิพย์ หนูอินทร์
1 ต.ค.64, 10:00 น.
----
(21557) ศูนย์แพทย์ชุมชน ดอนยอ
1
คน
นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์
11 ต.ค.64, 10:45 น.
นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์
11 ต.ค.64, 10:47 น.
----
(24057) ศูนย์แพทย์ชุมชน ท่ามิหรำ
1
คน
น.ส.ปวีณา ดีชุม
1 ต.ค.64, 13:38 น.
  รอการตรวจสอบ
----
รวม
5
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 987906 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน