หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0520) รายงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
รายการข้อมูล : (05200125) จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองเสียชีวิตตามความต้องการ 
เดือนที่รายงาน : ตุลาคม พ.ศ.2563

  อำเภอ (02) กงหรา [จำนวน 2 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11414) รพช.กงหรา
2
ราย
สรินดา เภอเกลี้ยง
12 พ.ย.63, 18:54 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (03) เขาชัยสน [จำนวน 3 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11415) รพช.เขาชัยสน
3
ราย
ดวงใจ คำคง
3 พ.ย.63, 13:56 น.
นายการัณยภาส เพ็ชรสง
4 พ.ย.63, 10:09 น.

  อำเภอ (04) ตะโหมด [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11416) รพช.ตะโหมด
1
ราย
ยุพิน ศรีทองช่วย
2 พ.ย.63, 15:38 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
9 พ.ย.63, 09:39 น.

  อำเภอ (05) ควนขนุน [จำนวน 8 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11417) รพช.ควนขนุน
8
ราย
อารีวรรณ ทองขุนดำ
2 พ.ย.63, 16:09 น.
อารีวรรณ ทองขุนดำ
2 พ.ย.63, 16:10 น.

  อำเภอ (06) ปากพะยูน [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11418) รพช.ปากพะยูน
0
ราย
รัตนา สมบูรณ์
5 พ.ย.63, 17:32 น.
สุจิน แท่นเกิด
6 พ.ย.63, 14:10 น.

  อำเภอ (07) ศรีบรรพต [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11419) รพช.ศรีบรรพต
1
ราย
นางบุญเพ็ญ ขุนชำนาญ
3 พ.ย.63, 13:26 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
3 พ.ย.63, 14:59 น.

  อำเภอ (08) ป่าบอน [จำนวน 3 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11420) รพช.ป่าบอน
3
ราย
นางจินตนา สวัสดิโรจน์
4 พ.ย.63, 15:22 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (09) บางแก้ว [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11421) รพช.บางแก้ว
0
ราย
โสฎิณา ชูสุวรรณ
2 พ.ย.63, 10:47 น.
ขัตติยา ทองแก้ว
12 พ.ย.63, 11:15 น.

  อำเภอ (10) ป่าพะยอม [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11422) รพช.ป่าพะยอม
0
ราย
นางสาลี แก้วสม
24 พ.ย.63, 15:49 น.
ธีรวัฒน์ ฤทธาภิรมย์
24 พ.ย.63, 15:49 น.

  อำเภอ (11) ศรีนครินทร์ [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(24673) รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)
0
ราย
นายจิรวัฒน์ รามจันทร์
13 พ.ย.63, 20:57 น.
นางสาวสุนีพร เพชรจันทร์
13 พ.ย.63, 20:58 น.
รวมทั้งจังหวัด
18
ราย
       
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 119128 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน