หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0520) รายงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
รายการข้อมูล : (05200124) จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่เสียชีวิตทั้งหมด 
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564

  อำเภอ (02) กงหรา [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11414) รพช.กงหรา
0
ราย
ณัฏฐา บินอาสัน
6 ต.ค.64, 14:06 น.
สาโรจน์ แก้วขุนจบ
7 ต.ค.64, 20:15 น.

  อำเภอ (03) เขาชัยสน [จำนวน 2 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11415) รพช.เขาชัยสน
2
ราย
ดวงใจ คำคง
7 ต.ค.64, 04:33 น.
ดวงใจ คำคง
7 ต.ค.64, 04:34 น.

  อำเภอ (04) ตะโหมด [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11416) รพช.ตะโหมด
0
ราย
ยุพิน ศรีทองช่วย
30 ก.ย.64, 10:45 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
4 ต.ค.64, 09:54 น.

  อำเภอ (05) ควนขนุน [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11417) รพช.ควนขนุน
1
ราย
อารีวรรณ ทองขุนดำ
8 ต.ค.64, 16:26 น.
กรกฎ นิตยาจารย์
8 ต.ค.64, 16:30 น.

  อำเภอ (06) ปากพะยูน [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11418) รพช.ปากพะยูน
1
ราย
รัตนา สมบูรณ์
7 ต.ค.64, 14:38 น.
สุจิน แท่นเกิด
7 ต.ค.64, 14:39 น.

  อำเภอ (07) ศรีบรรพต [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11419) รพช.ศรีบรรพต
0
ราย
นางบุญเพ็ญ ขุนชำนาญ
5 ต.ค.64, 10:01 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
4 ต.ค.64, 14:39 น.

  อำเภอ (08) ป่าบอน [จำนวน 2 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11420) รพช.ป่าบอน
2
ราย
นางจินตนา สวัสดิโรจน์
7 ต.ค.64, 17:52 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (09) บางแก้ว [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11421) รพช.บางแก้ว
0
ราย
โสฎิณา ชูสุวรรณ
4 ต.ค.64, 15:53 น.
ขัตติยา ทองแก้ว
7 ต.ค.64, 15:59 น.
รวมทั้งจังหวัด
6
ราย
       
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 120036 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 5 คน