หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0520) รายงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
รายการข้อมูล : (05200120) จำนวนผู้ป่วยได้รับการจัดการอาการเหนื่อยหอบแล้ว ค่าคะแนนอาการเหนื่อยหอบลดลง ≥ ร้อยละ 20 โดยใช้ ESAS ประเมิน 
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564

  อำเภอ (02) กงหรา [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11414) รพช.กงหรา
0
ราย
ณัฏฐา บินอาสัน
30 มี.ค.64, 14:58 น.
มูณา มหาศานติ
7 เม.ย.64, 13:21 น.

  อำเภอ (03) เขาชัยสน [จำนวน 2 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11415) รพช.เขาชัยสน
2
ราย
ดวงใจ คำคง
5 เม.ย.64, 16:22 น.
ดวงใจ คำคง
5 เม.ย.64, 16:23 น.

  อำเภอ (04) ตะโหมด [จำนวน 4 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11416) รพช.ตะโหมด
4
ราย
ยุพิน ศรีทองช่วย
2 เม.ย.64, 11:49 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
5 เม.ย.64, 09:05 น.

  อำเภอ (05) ควนขนุน [จำนวน 4 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11417) รพช.ควนขนุน
4
ราย
อารีวรรณ ทองขุนดำ
8 เม.ย.64, 14:38 น.
กรกฎ นิตยาจารย์
8 เม.ย.64, 14:38 น.

  อำเภอ (06) ปากพะยูน [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11418) รพช.ปากพะยูน
1
ราย
รัตนา สมบูรณ์
4 เม.ย.64, 22:35 น.
สุจิน แท่นเกิด
5 เม.ย.64, 08:47 น.

  อำเภอ (07) ศรีบรรพต [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11419) รพช.ศรีบรรพต
0
ราย
นางบุญเพ็ญ ขุนชำนาญ
1 เม.ย.64, 13:57 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
8 เม.ย.64, 10:28 น.

  อำเภอ (08) ป่าบอน [จำนวน 5 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11420) รพช.ป่าบอน
5
ราย
นางจินตนา สวัสดิโรจน์
6 เม.ย.64, 11:10 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (09) บางแก้ว [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11421) รพช.บางแก้ว
0
ราย
โสฎิณา ชูสุวรรณ
2 เม.ย.64, 09:57 น.
ขัตติยา ทองแก้ว
8 เม.ย.64, 10:52 น.

  อำเภอ (10) ป่าพะยอม [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11422) รพช.ป่าพะยอม
1
ราย
นางสาลี แก้วสม
9 เม.ย.64, 10:24 น.
ธีรวัฒน์ ฤทธาภิรมย์
9 เม.ย.64, 10:24 น.

  อำเภอ (11) ศรีนครินทร์ [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(24673) รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)
1
ราย
นายจิรวัฒน์ รามจันทร์
9 เม.ย.64, 11:41 น.
นางสาวสุนีพร เพชรจันทร์
9 เม.ย.64, 11:59 น.
รวมทั้งจังหวัด
18
ราย
       
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 119111 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 3 คน