หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0520) รายงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
รายการข้อมูล : (05200115) จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการปวดทั้งหมด 
เดือนที่รายงาน : พฤศจิกายน พ.ศ.2563

  อำเภอ (02) กงหรา [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11414) รพช.กงหรา
0
ราย
ณัฏฐา บินอาสัน
4 ธ.ค.63, 18:32 น.
มูณา มหาศานติ
7 ธ.ค.63, 16:03 น.

  อำเภอ (03) เขาชัยสน [จำนวน 2 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11415) รพช.เขาชัยสน
2
ราย
ดวงใจ คำคง
23 ธ.ค.63, 17:43 น.
นายการัณยภาส เพ็ชรสง
7 ธ.ค.63, 15:32 น.

  อำเภอ (04) ตะโหมด [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11416) รพช.ตะโหมด
1
ราย
ยุพิน ศรีทองช่วย
4 ธ.ค.63, 15:59 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
7 ธ.ค.63, 10:15 น.

  อำเภอ (05) ควนขนุน [จำนวน 12 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11417) รพช.ควนขนุน
12
ราย
อารีวรรณ ทองขุนดำ
2 ธ.ค.63, 14:39 น.
กรกฎ นิตยาจารย์
2 ธ.ค.63, 14:39 น.

  อำเภอ (06) ปากพะยูน [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11418) รพช.ปากพะยูน
1
ราย
รัตนา สมบูรณ์
5 ธ.ค.63, 20:03 น.
สุจิน แท่นเกิด
7 ธ.ค.63, 09:28 น.

  อำเภอ (07) ศรีบรรพต [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11419) รพช.ศรีบรรพต
0
ราย
นางบุญเพ็ญ ขุนชำนาญ
1 ธ.ค.63, 11:19 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
3 ธ.ค.63, 08:45 น.

  อำเภอ (08) ป่าบอน [จำนวน 2 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11420) รพช.ป่าบอน
2
ราย
นางจินตนา สวัสดิโรจน์
7 ธ.ค.63, 21:46 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (09) บางแก้ว [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11421) รพช.บางแก้ว
1
ราย
โสฎิณา ชูสุวรรณ
30 พ.ย.63, 11:19 น.
ขัตติยา ทองแก้ว
7 ธ.ค.63, 14:08 น.

  อำเภอ (10) ป่าพะยอม [จำนวน 3 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11422) รพช.ป่าพะยอม
3
ราย
นางสาลี แก้วสม
11 ม.ค.64, 09:32 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (11) ศรีนครินทร์ [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(24673) รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)
0
ราย
นายจิรวัฒน์ รามจันทร์
10 ธ.ค.63, 23:54 น.
นางสาวสุนีพร เพชรจันทร์
10 ธ.ค.63, 23:59 น.
รวมทั้งจังหวัด
22
ราย
       
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 118602 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 12 คน