หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0520) รายงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
รายการข้อมูล : (05200114) จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ รักษาด้วย Strong Opioid Medication 
เดือนที่รายงาน : เมษายน พ.ศ.2564

  อำเภอ (02) กงหรา [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11414) รพช.กงหรา
1
ราย
ณัฏฐา บินอาสัน
6 พ.ค.64, 14:02 น.
นางสุดา ขำนุรักษ์
7 พ.ค.64, 13:46 น.

  อำเภอ (03) เขาชัยสน [จำนวน 2 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11415) รพช.เขาชัยสน
2
ราย
ดวงใจ คำคง
6 พ.ค.64, 09:52 น.
ดวงใจ คำคง
6 พ.ค.64, 09:53 น.

  อำเภอ (04) ตะโหมด [จำนวน 6 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11416) รพช.ตะโหมด
6
ราย
ยุพิน ศรีทองช่วย
2 พ.ค.64, 16:37 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
7 พ.ค.64, 12:30 น.

  อำเภอ (05) ควนขนุน [จำนวน 12 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11417) รพช.ควนขนุน
12
ราย
อารีวรรณ ทองขุนดำ
5 พ.ค.64, 09:43 น.
กรกฎ นิตยาจารย์
5 พ.ค.64, 09:44 น.

  อำเภอ (06) ปากพะยูน [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11418) รพช.ปากพะยูน
1
ราย
รัตนา สมบูรณ์
4 พ.ค.64, 12:01 น.
สุจิน แท่นเกิด
5 พ.ค.64, 09:38 น.

  อำเภอ (07) ศรีบรรพต [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11419) รพช.ศรีบรรพต
0
ราย
นางบุญเพ็ญ ขุนชำนาญ
3 พ.ค.64, 08:49 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
7 พ.ค.64, 15:03 น.

  อำเภอ (08) ป่าบอน [จำนวน 3 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11420) รพช.ป่าบอน
3
ราย
นางจินตนา สวัสดิโรจน์
9 พ.ค.64, 10:48 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (09) บางแก้ว [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11421) รพช.บางแก้ว
1
ราย
โสฎิณา ชูสุวรรณ
3 พ.ค.64, 11:06 น.
ขัตติยา ทองแก้ว
3 พ.ค.64, 11:39 น.

  อำเภอ (10) ป่าพะยอม [จำนวน 2 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11422) รพช.ป่าพะยอม
2
ราย
นางสาลี แก้วสม
10 พ.ค.64, 09:44 น.
ธีรวัฒน์ ฤทธาภิรมย์
10 พ.ค.64, 09:50 น.

  อำเภอ (11) ศรีนครินทร์ [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(24673) รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)
0
ราย
นายจิรวัฒน์ รามจันทร์
12 พ.ค.64, 07:42 น.
นางสาวสุนีพร เพชรจันทร์
12 พ.ค.64, 07:48 น.
รวมทั้งจังหวัด
28
ราย
       
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 119160 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน