หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0520) รายงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
รายการข้อมูล : (05200111) จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ได้รับการเตรียม Advance care plan 
เดือนที่รายงาน : กรกฎาคม พ.ศ.2564

  อำเภอ (02) กงหรา [จำนวน 5 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11414) รพช.กงหรา
5
ราย
ณัฏฐา บินอาสัน
5 ส.ค.64, 11:48 น.
สาโรจน์ แก้วขุนจบ
6 ส.ค.64, 15:44 น.

  อำเภอ (03) เขาชัยสน [จำนวน 3 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11415) รพช.เขาชัยสน
3
ราย
ดวงใจ คำคง
6 ส.ค.64, 13:22 น.
ดวงใจ คำคง
6 ส.ค.64, 13:23 น.

  อำเภอ (04) ตะโหมด [จำนวน 3 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11416) รพช.ตะโหมด
3
ราย
ยุพิน ศรีทองช่วย
5 ส.ค.64, 12:27 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
5 ส.ค.64, 20:09 น.

  อำเภอ (05) ควนขนุน [จำนวน 34 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11417) รพช.ควนขนุน
34
ราย
อารีวรรณ ทองขุนดำ
8 ส.ค.64, 00:27 น.
กรกฎ นิตยาจารย์
8 ส.ค.64, 00:28 น.

  อำเภอ (06) ปากพะยูน [จำนวน 3 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11418) รพช.ปากพะยูน
3
ราย
รัตนา สมบูรณ์
6 ส.ค.64, 14:12 น.
สุจิน แท่นเกิด
6 ส.ค.64, 14:16 น.

  อำเภอ (07) ศรีบรรพต [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11419) รพช.ศรีบรรพต
1
ราย
นางบุญเพ็ญ ขุนชำนาญ
5 ส.ค.64, 15:31 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
6 ส.ค.64, 09:05 น.

  อำเภอ (08) ป่าบอน [จำนวน 4 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11420) รพช.ป่าบอน
4
ราย
นางจินตนา สวัสดิโรจน์
5 ส.ค.64, 23:56 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (09) บางแก้ว [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11421) รพช.บางแก้ว
0
ราย
โสฎิณา ชูสุวรรณ
3 ส.ค.64, 09:11 น.
ขัตติยา ทองแก้ว
4 ส.ค.64, 16:44 น.

  อำเภอ (10) ป่าพะยอม [จำนวน 4 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11422) รพช.ป่าพะยอม
4
ราย
นางสาลี แก้วสม
4 ส.ค.64, 15:30 น.
ธีรวัฒน์ ฤทธาภิรมย์
4 ส.ค.64, 15:31 น.

  อำเภอ (11) ศรีนครินทร์ [จำนวน 5 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(24673) รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)
5
ราย
นายจิรวัฒน์ รามจันทร์
12 ส.ค.64, 22:29 น.
นางสาวสุนีพร เพชรจันทร์
12 ส.ค.64, 22:30 น.
รวมทั้งจังหวัด
62
ราย
       
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 119127 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน