หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0520) รายงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
รายการข้อมูล : (05200111) จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ได้รับการเตรียม Advance care plan 
เดือนที่รายงาน : พฤษภาคม พ.ศ.2564

  อำเภอ (02) กงหรา [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11414) รพช.กงหรา
1
ราย
ณัฏฐา บินอาสัน
1 มิ.ย.64, 11:23 น.
นางสุดา ขำนุรักษ์
8 มิ.ย.64, 10:46 น.

  อำเภอ (03) เขาชัยสน [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11415) รพช.เขาชัยสน
0
ราย
ดวงใจ คำคง
30 มิ.ย.64, 19:27 น.
ดวงใจ คำคง
6 มิ.ย.64, 20:42 น.

  อำเภอ (04) ตะโหมด [จำนวน 7 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11416) รพช.ตะโหมด
7
ราย
ยุพิน ศรีทองช่วย
1 มิ.ย.64, 09:51 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
15 มิ.ย.64, 23:18 น.

  อำเภอ (05) ควนขนุน [จำนวน 35 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11417) รพช.ควนขนุน
35
ราย
อารีวรรณ ทองขุนดำ
4 มิ.ย.64, 11:22 น.
กรกฎ นิตยาจารย์
4 มิ.ย.64, 11:23 น.

  อำเภอ (06) ปากพะยูน [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11418) รพช.ปากพะยูน
1
ราย
รัตนา สมบูรณ์
4 มิ.ย.64, 17:01 น.
สุจิน แท่นเกิด
7 มิ.ย.64, 09:06 น.

  อำเภอ (07) ศรีบรรพต [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11419) รพช.ศรีบรรพต
1
ราย
นางบุญเพ็ญ ขุนชำนาญ
4 มิ.ย.64, 14:30 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
7 มิ.ย.64, 09:40 น.

  อำเภอ (08) ป่าบอน [จำนวน 7 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11420) รพช.ป่าบอน
7
ราย
นางจินตนา สวัสดิโรจน์
3 มิ.ย.64, 20:23 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (09) บางแก้ว [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11421) รพช.บางแก้ว
1
ราย
โสฎิณา ชูสุวรรณ
31 พ.ค.64, 15:32 น.
ขัตติยา ทองแก้ว
8 มิ.ย.64, 15:06 น.

  อำเภอ (10) ป่าพะยอม [จำนวน 4 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11422) รพช.ป่าพะยอม
4
ราย
นางสาลี แก้วสม
8 มิ.ย.64, 23:44 น.
ธีรวัฒน์ ฤทธาภิรมย์
8 มิ.ย.64, 23:45 น.

  อำเภอ (11) ศรีนครินทร์ [จำนวน 5 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(24673) รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)
5
ราย
นายจิรวัฒน์ รามจันทร์
8 มิ.ย.64, 20:41 น.
นางสาวสุนีพร เพชรจันทร์
8 มิ.ย.64, 20:47 น.
รวมทั้งจังหวัด
62
ราย
       
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 120326 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 5 คน