หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0520) รายงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
รายการข้อมูล : (05200111) จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ได้รับการเตรียม Advance care plan 
เดือนที่รายงาน : มกราคม พ.ศ.2564

  อำเภอ (02) กงหรา [จำนวน 7 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11414) รพช.กงหรา
7
ราย
ณัฏฐา บินอาสัน
5 ก.พ.64, 09:28 น.
มูณา มหาศานติ
5 ก.พ.64, 16:07 น.

  อำเภอ (03) เขาชัยสน [จำนวน 7 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11415) รพช.เขาชัยสน
7
ราย
ดวงใจ คำคง
30 มิ.ย.64, 11:46 น.
ดวงใจ คำคง
5 ก.พ.64, 16:07 น.

  อำเภอ (04) ตะโหมด [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11416) รพช.ตะโหมด
0
ราย
ยุพิน ศรีทองช่วย
4 ก.พ.64, 08:38 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
5 ก.พ.64, 09:00 น.

  อำเภอ (05) ควนขนุน [จำนวน 28 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11417) รพช.ควนขนุน
28
ราย
อารีวรรณ ทองขุนดำ
4 ก.พ.64, 10:18 น.
กรกฎ นิตยาจารย์
4 ก.พ.64, 10:19 น.

  อำเภอ (06) ปากพะยูน [จำนวน 4 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11418) รพช.ปากพะยูน
4
ราย
รัตนา สมบูรณ์
5 ก.พ.64, 09:05 น.
สุจิน แท่นเกิด
5 ก.พ.64, 10:34 น.

  อำเภอ (07) ศรีบรรพต [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11419) รพช.ศรีบรรพต
1
ราย
นางบุญเพ็ญ ขุนชำนาญ
1 ก.พ.64, 10:26 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
2 ก.พ.64, 14:22 น.

  อำเภอ (08) ป่าบอน [จำนวน 4 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11420) รพช.ป่าบอน
4
ราย
นางจินตนา สวัสดิโรจน์
5 ก.พ.64, 15:47 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (09) บางแก้ว [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11421) รพช.บางแก้ว
1
ราย
โสฎิณา ชูสุวรรณ
1 ก.พ.64, 11:58 น.
ขัตติยา ทองแก้ว
3 ก.พ.64, 15:43 น.

  อำเภอ (10) ป่าพะยอม [จำนวน 4 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11422) รพช.ป่าพะยอม
4
ราย
นางสาลี แก้วสม
5 ก.พ.64, 11:34 น.
ธีรวัฒน์ ฤทธาภิรมย์
5 ก.พ.64, 11:35 น.

  อำเภอ (11) ศรีนครินทร์ [จำนวน 3 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(24673) รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)
3
ราย
นายจิรวัฒน์ รามจันทร์
9 ก.พ.64, 15:04 น.
  รอการตรวจสอบ
รวมทั้งจังหวัด
59
ราย
       
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 120335 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน