หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0520) รายงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
รายการข้อมูล : (05200110) จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 
เดือนที่รายงาน : ธันวาคม พ.ศ.2563

  อำเภอ (02) กงหรา [จำนวน 2 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11414) รพช.กงหรา
2
ราย
ณัฏฐา บินอาสัน
4 ม.ค.64, 12:03 น.
มูณา มหาศานติ
7 ม.ค.64, 11:32 น.

  อำเภอ (03) เขาชัยสน [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11415) รพช.เขาชัยสน
1
ราย
ดวงใจ คำคง
30 มิ.ย.64, 11:22 น.
ดวงใจ คำคง
6 ม.ค.64, 11:21 น.

  อำเภอ (04) ตะโหมด [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11416) รพช.ตะโหมด
1
ราย
ยุพิน ศรีทองช่วย
4 ม.ค.64, 16:23 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
6 ม.ค.64, 14:00 น.

  อำเภอ (05) ควนขนุน [จำนวน 25 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11417) รพช.ควนขนุน
25
ราย
อารีวรรณ ทองขุนดำ
7 ม.ค.64, 10:36 น.
กรกฎ นิตยาจารย์
7 ม.ค.64, 10:37 น.

  อำเภอ (06) ปากพะยูน [จำนวน 2 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11418) รพช.ปากพะยูน
2
ราย
รัตนา สมบูรณ์
5 ม.ค.64, 15:50 น.
สุจิน แท่นเกิด
6 ม.ค.64, 10:54 น.

  อำเภอ (07) ศรีบรรพต [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11419) รพช.ศรีบรรพต
0
ราย
นางบุญเพ็ญ ขุนชำนาญ
5 ม.ค.64, 13:39 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
5 ม.ค.64, 15:41 น.

  อำเภอ (08) ป่าบอน [จำนวน 3 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11420) รพช.ป่าบอน
3
ราย
นางจินตนา สวัสดิโรจน์
8 ม.ค.64, 13:21 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (09) บางแก้ว [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11421) รพช.บางแก้ว
1
ราย
โสฎิณา ชูสุวรรณ
7 ม.ค.64, 14:31 น.
ขัตติยา ทองแก้ว
7 ม.ค.64, 14:57 น.

  อำเภอ (10) ป่าพะยอม [จำนวน 4 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11422) รพช.ป่าพะยอม
4
ราย
นางสาลี แก้วสม
11 ม.ค.64, 09:28 น.
ธีรวัฒน์ ฤทธาภิรมย์
7 ม.ค.64, 09:14 น.

  อำเภอ (11) ศรีนครินทร์ [จำนวน 3 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(24673) รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)
3
ราย
นายจิรวัฒน์ รามจันทร์
8 ม.ค.64, 16:21 น.
นางสาวสุนีพร เพชรจันทร์
8 ม.ค.64, 17:39 น.
รวมทั้งจังหวัด
42
ราย
       
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 119164 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน