หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0520) รายงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
รายการข้อมูล : (05200106) จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง - ผู้ป่วยกลุ่มอายุ 0-15 ปี  
เดือนที่รายงาน : มิถุนายน พ.ศ.2564

  อำเภอ (02) กงหรา [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11414) รพช.กงหรา
0
ราย
ณัฏฐา บินอาสัน
29 มิ.ย.64, 13:15 น.
นางสุดา ขำนุรักษ์
5 ก.ค.64, 13:32 น.

  อำเภอ (03) เขาชัยสน [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11415) รพช.เขาชัยสน
0
ราย
ดวงใจ คำคง
30 มิ.ย.64, 19:33 น.
นายการัณยภาส เพ็ชรสง
1 ก.ค.64, 13:03 น.

  อำเภอ (04) ตะโหมด [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11416) รพช.ตะโหมด
0
ราย
ยุพิน ศรีทองช่วย
7 ก.ค.64, 11:15 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
7 ก.ค.64, 11:16 น.

  อำเภอ (05) ควนขนุน [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11417) รพช.ควนขนุน
0
ราย
อารีวรรณ ทองขุนดำ
5 ก.ค.64, 09:53 น.
กรกฎ นิตยาจารย์
5 ก.ค.64, 09:55 น.

  อำเภอ (06) ปากพะยูน [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11418) รพช.ปากพะยูน
0
ราย
รัตนา สมบูรณ์
5 ก.ค.64, 17:43 น.
สุจิน แท่นเกิด
6 ก.ค.64, 08:57 น.

  อำเภอ (07) ศรีบรรพต [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11419) รพช.ศรีบรรพต
0
ราย
นางบุญเพ็ญ ขุนชำนาญ
29 มิ.ย.64, 11:11 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
6 ก.ค.64, 14:57 น.

  อำเภอ (08) ป่าบอน [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11420) รพช.ป่าบอน
0
ราย
นางจินตนา สวัสดิโรจน์
5 ก.ค.64, 11:46 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (09) บางแก้ว [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11421) รพช.บางแก้ว
0
ราย
โสฎิณา ชูสุวรรณ
4 ก.ค.64, 21:12 น.
ขัตติยา ทองแก้ว
7 ก.ค.64, 14:12 น.

  อำเภอ (10) ป่าพะยอม [จำนวน 2 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11422) รพช.ป่าพะยอม
2
ราย
นางสาลี แก้วสม
7 ก.ค.64, 11:46 น.
ธีรวัฒน์ ฤทธาภิรมย์
7 ก.ค.64, 11:46 น.

  อำเภอ (11) ศรีนครินทร์ [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(24673) รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)
0
ราย
นายจิรวัฒน์ รามจันทร์
12 ก.ค.64, 07:01 น.
นางสาวสุนีพร เพชรจันทร์
12 ก.ค.64, 07:06 น.
รวมทั้งจังหวัด
2
ราย
       
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 119118 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 5 คน