หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0520) รายงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
รายการข้อมูล : (05200101) จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองทั้งหมด 
เดือนที่รายงาน : กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

  อำเภอ (02) กงหรา [จำนวน 4 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11414) รพช.กงหรา
4
ราย
ณัฏฐา บินอาสัน
5 มี.ค.64, 09:23 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (03) เขาชัยสน [จำนวน 2 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11415) รพช.เขาชัยสน
2
ราย
ดวงใจ คำคง
30 มิ.ย.64, 19:05 น.
ดวงใจ คำคง
5 มี.ค.64, 13:05 น.

  อำเภอ (04) ตะโหมด [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11416) รพช.ตะโหมด
1
ราย
ยุพิน ศรีทองช่วย
2 มี.ค.64, 15:34 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
3 มี.ค.64, 10:27 น.

  อำเภอ (05) ควนขนุน [จำนวน 37 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11417) รพช.ควนขนุน
37
ราย
อารีวรรณ ทองขุนดำ
5 มี.ค.64, 09:26 น.
กรกฎ นิตยาจารย์
5 มี.ค.64, 09:27 น.

  อำเภอ (06) ปากพะยูน [จำนวน 2 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11418) รพช.ปากพะยูน
2
ราย
รัตนา สมบูรณ์
5 มี.ค.64, 18:09 น.
สุจิน แท่นเกิด
5 มี.ค.64, 15:47 น.

  อำเภอ (07) ศรีบรรพต [จำนวน 1 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11419) รพช.ศรีบรรพต
1
ราย
นางบุญเพ็ญ ขุนชำนาญ
1 มี.ค.64, 13:19 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
4 มี.ค.64, 10:50 น.

  อำเภอ (08) ป่าบอน [จำนวน 4 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11420) รพช.ป่าบอน
4
ราย
นางจินตนา สวัสดิโรจน์
5 มี.ค.64, 21:10 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (09) บางแก้ว [จำนวน 0 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11421) รพช.บางแก้ว
0
ราย
โสฎิณา ชูสุวรรณ
1 มี.ค.64, 13:29 น.
ขัตติยา ทองแก้ว
5 มี.ค.64, 14:44 น.

  อำเภอ (10) ป่าพะยอม [จำนวน 5 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(11422) รพช.ป่าพะยอม
5
ราย
นางสาลี แก้วสม
5 มี.ค.64, 09:44 น.
ธีรวัฒน์ ฤทธาภิรมย์
5 มี.ค.64, 09:46 น.

  อำเภอ (11) ศรีนครินทร์ [จำนวน 6 ราย ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(24673) รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)
6
ราย
นายจิรวัฒน์ รามจันทร์
5 มี.ค.64, 13:39 น.
นางสาวสุนีพร เพชรจันทร์
7 มี.ค.64, 15:33 น.
รวมทั้งจังหวัด
62
ราย
       
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 119143 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 10 คน