หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020106) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด อื่น ๆ 
เดือนที่รายงาน : ธันวาคม พ.ศ.2563

  อำเภอ (01) เมืองพัทลุง [จำนวน 73 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09772) รพ.สต.บ้านหัวถนน
1
คน
ขนิษฐา สุวรรณ์
4 ม.ค.64, 14:13 น.
นายวรเวทย์ สุวรรณ์
8 ม.ค.64, 09:18 น.
(09773) รพ.สต.บ้านน้ำเลือด
2
คน
นางพวงผกา ช่วยบำรุง
4 ม.ค.64, 13:24 น.
นางจำนรรจา ช่วยเนียม
5 ม.ค.64, 15:28 น.
(09774) รพ.สต.บ้านโคกชะงาย
0
คน
นางพรภิรมย์ ด้วงเล็ก
7 ม.ค.64, 13:54 น.
นางสาวสุกัญญา อินทร์เหมือน
7 ม.ค.64, 15:08 น.
(09775) รพ.สต.บ้านทุ่งยาว
0
คน
นางสาวณัฏฐณิชา สมจิตร
2 ม.ค.64, 08:50 น.
นายเอนก กลิ่นรส
7 ม.ค.64, 10:18 น.
(09776) รพ.สต.บ้านนาท่อม
5
คน
นางสาวสุวรรณา ทองเที่ยง
4 ม.ค.64, 09:52 น.
สมนึก นุ่นด้วง
4 ม.ค.64, 14:54 น.
(09777) รพ.สต.บ้านปรางหมู่
0
คน
นางโสภิณ วุ่นชุม
6 ม.ค.64, 09:45 น.
นางโสภิณ วุ่นชุม
6 ม.ค.64, 09:54 น.
(09778) รพ.สต.บ้านปลวกร้อน
0
คน
นางปิยะวรรณ์ ชิดปลอด
4 ม.ค.64, 14:46 น.
นางนัฐศมน สุขเอก
8 ม.ค.64, 16:00 น.
(09779) รพ.สต.บ้านไพ
0
คน
นางสุภัทรา ทองเงิน
5 ม.ค.64, 13:52 น.
นายนิภัทร์ เพชรศรี
6 ม.ค.64, 15:00 น.
(09780) รพ.สต.บ้านลำปำ
0
คน
น.ส.ประทีป หมวดจันทร์
5 ม.ค.64, 09:45 น.
นายสุรพล ทองบุญ
5 ม.ค.64, 12:45 น.
(09781) รพ.สต.บ้านปากประ
0
คน
นางสาวอิษมา หมาดโสะ
6 ม.ค.64, 11:59 น.
นางปลื้มจิตต์ อินทรงค์
6 ม.ค.64, 13:08 น.
(09782) รพ.สต.บ้านทุ่งลาน
0
คน
นางพัชรี จันทร์ชู
30 ธ.ค.63, 14:32 น.
นางสาวจุฑาทิพย์ บัวเนียม
6 ม.ค.64, 15:21 น.
(09783) รพ.สต.บ้านโตร็ะ
9
คน
นางพรทิพย์ โปฏกรัตน์
5 ม.ค.64, 14:41 น.
ชลิต เกษรสวัสดิ์
5 ม.ค.64, 15:10 น.
(09784) รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว
1
คน
นางผุสดี บุญยะวันตัง
7 ม.ค.64, 15:26 น.
ลัดดาวัลย์ สุขไกร
7 ม.ค.64, 15:27 น.
(09785) รพ.สต.บ้านสวน
30
คน
อุบลรัตน์ รัตนอุไร
7 ม.ค.64, 10:29 น.
ขวัญตา มีชู
8 ม.ค.64, 08:41 น.
(09786) รพ.สต.บ้านหูแร่
0
คน
นางสุนันท์ จันทร์กลับ
4 ม.ค.64, 11:45 น.
นางฉลองรัฐ จันทรโชติกุล
5 ม.ค.64, 09:37 น.
(09787) รพ.สต.บ้านลำ
0
คน
นส.วัชรี สุขกาญจนะ
4 ม.ค.64, 08:48 น.
นายสุรศักดิ์ จันทร์กลับ
8 ม.ค.64, 08:42 น.
(09788) รพ.สต.บ้านอ้ายน้อย
1
คน
นางบังอร คงจันทร์
5 ม.ค.64, 15:23 น.
นางกนกพร ศรีรัตนพันธ์
6 ม.ค.64, 14:35 น.
(09789) รพ.สต.บ้านมะกอกใต้
0
คน
นางสาวประพิณ รักษาทอง
7 ม.ค.64, 11:36 น.
นายนิติธาน ณ พัทลุง
7 ม.ค.64, 14:01 น.
(09790) รพ.สต.บ้านท่าสำเภาใต้
0
คน
นางชนากานต์ ชุมคง
2 ม.ค.64, 16:50 น.
พ.จ.อ.เดช ชูเกลี้ยง
4 ม.ค.64, 08:31 น.
(09791) รพ.สต.บ้านปากสระ
4
คน
สุวรัตน์ นพฤทธิ์
30 ธ.ค.63, 16:53 น.
สุวรัตน์ นพฤทธิ์
30 ธ.ค.63, 16:53 น.
(09792) รพ.สต.บ้านนาโหนด
0
คน
นางจำนงค์ ณ พัทลุง
3 ม.ค.64, 10:37 น.
นางจำนงค์ ณ พัทลุง
3 ม.ค.64, 10:35 น.
(09793) รพ.สต.บ้านต้นไทร
0
คน
วิภาวรรณ จันสง
6 ม.ค.64, 15:59 น.
ปราณี คงช่วย
6 ม.ค.64, 16:00 น.
(09794) รพ.สต.บ้านควนถบ
0
คน
อคัมย์สิริ เอียดสุดรักษ์
4 ม.ค.64, 09:52 น.
  รอการตรวจสอบ
(09795) รพ.สต.บ้านเขาแดง
0
คน
จิณัฐตาริ์ แก้วฉีด
5 ม.ค.64, 09:03 น.
  รอการตรวจสอบ
(12431) ศูนย์แพทย์ชุมชน คูหาสวรรค์
0
คน
นางศิริรักษ์ อมรดลใจ
5 ม.ค.64, 09:32 น.
พรทิพย์ หนูอินทร์
5 ม.ค.64, 14:52 น.
(21557) ศูนย์แพทย์ชุมชน ดอนยอ
0
คน
นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์
11 ม.ค.64, 10:30 น.
นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์
11 ม.ค.64, 10:43 น.
(24057) ศูนย์แพทย์ชุมชน ท่ามิหรำ
20
คน
น.ส.ปวีณา ดีชุม
4 ม.ค.64, 15:19 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (02) กงหรา [จำนวน 12 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09796) รพ.สต.บ้านกงหราใหม่
4
คน
ศิริลักษณ์ ศิริพจน์
4 ม.ค.64, 11:11 น.
นายจิระพันธ์ จันทร์เทพ
8 ม.ค.64, 15:58 น.
(09797) รพ.สต.บ้านหัวหรั่ง
0
คน
นางอารมย์ ไหมหมาด
4 ม.ค.64, 13:37 น.
นายปิยเรศ คงพรม
4 ม.ค.64, 14:31 น.
(09798) รพ.สต.บ้านชะรัด
5
คน
ภาขวัญ รอดเพ็ง
4 ม.ค.64, 09:49 น.
ประเทือง อมรวิริยะชัย
4 ม.ค.64, 09:55 น.
(09799) รพ.สต.บ้านพูด
0
คน
เรณู สะแหละ
7 ม.ค.64, 16:25 น.
  รอการตรวจสอบ
(09800) รพ.สต.บ้านคู
0
คน
น.ส.โสมสุมา รุ่งเรือง
4 ม.ค.64, 09:38 น.
ธนิต มูสิกปาละ
6 ม.ค.64, 15:06 น.
(09801) รพ.สต.บ้านโล๊ะจังกระ
0
คน
น.ส.นาทยา สะแหละ
4 ม.ค.64, 14:49 น.
น.ส.นาทยา สะแหละ
4 ม.ค.64, 14:49 น.
(09802) รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ
2
คน
นางสุพัตรา คะโมระวงค์
31 ธ.ค.63, 12:39 น.
นางฐิติยา รักษาแก้ว
7 ม.ค.64, 14:52 น.
(09803) รพ.สต.บ้านพังกิ่ง
1
คน
นางจารุณี หนูฤทธิ์
5 ม.ค.64, 17:44 น.
นางสาวไวษรี ดารากุล
8 ม.ค.64, 11:34 น.
(09804) รพ.สต.บ้านหวัง
0
คน
นางเยาวรัตน์ พงศ์ดารา
4 ม.ค.64, 11:09 น.
นางเยาวรัตน์ พงศ์ดารา
4 ม.ค.64, 11:10 น.
(11414) รพช.กงหรา
0
คน
วิไล เกื้อหมาด
8 ม.ค.64, 15:03 น.
นางสุดา ขำนุรักษ์
8 ม.ค.64, 15:48 น.

  อำเภอ (03) เขาชัยสน [จำนวน 52 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09805) รพ.สต.บ้านโคกยา
0
คน
จีรยา ชำนาญกิจ
6 ม.ค.64, 10:25 น.
จีรยา ชำนาญกิจ
6 ม.ค.64, 10:54 น.
(09806) รพ.สต.บ้านลานช้าง
2
คน
นางศุภลักษณา เพชรย้อย
7 ม.ค.64, 16:16 น.
นางศุภลักษณา เพชรย้อย
7 ม.ค.64, 16:20 น.
(09807) รพ.สต.บ้านท่าลาด
0
คน
นางกมลเนตร เส้งสุ้น
4 ม.ค.64, 14:54 น.
นางสาวรัตนา ชูหนูขาว
5 ม.ค.64, 15:19 น.
(09808) รพ.สต.บ้านไสนายขัน
0
คน
อุบล นิ่มมณี
4 ม.ค.64, 15:22 น.
เอมอร ชะหนู
6 ม.ค.64, 10:34 น.
(09809) รพ.สต.บ้านแหลมจองถนน
0
คน
น.ส.ปัทมา อุสมาน
6 ม.ค.64, 13:16 น.
สุนิสา มะหาด
8 ม.ค.64, 11:38 น.
(09810) รพ.สต.บ้านบางแก้วใต้
0
คน
พรรณี เจริญรักษ์
4 ม.ค.64, 13:39 น.
ประพันธ์ มณีนิล
4 ม.ค.64, 13:43 น.
(09811) รพ.สต.บ้านต้นโดน
0
คน
สุนันทา ทองพงษ์
4 ม.ค.64, 13:30 น.
อัสมา หวดด้าหละ
11 ม.ค.64, 19:54 น.
(09812) รพ.สต.บ้านสะทัง
44
คน
กิ่งดาว บุญยะวันตัง
4 ม.ค.64, 12:39 น.
พันทวี มณีโชติ
6 ม.ค.64, 11:30 น.
(09813) รพ.สต.บ้านคลองขุด
0
คน
อำนวย ปาลา
30 ธ.ค.63, 10:15 น.
ภูไท เอี่ยมระยับ
30 ธ.ค.63, 13:33 น.
(09814) รพ.สต.บ้านควนหมอทอง
6
คน
สุพาวดี หนูอุ่น
1 ม.ค.64, 15:36 น.
สุพาวดี หนูอุ่น
7 ม.ค.64, 14:36 น.
(09815) รพ.สต.บ้านท่าควาย
0
คน
น.ส.พิรญาณ์ ชูศรี
5 ม.ค.64, 14:53 น.
นายภานุวัฒน์ พรหมสังคหะ
8 ม.ค.64, 09:39 น.
(09816) รพ.สต.บ้านเกาะทองสม
0
คน
จารีย์ ศรีเกตุ
4 ม.ค.64, 11:19 น.
สายพิณ โปชะดา
8 ม.ค.64, 17:22 น.
(14104) รพ.สต.บ้านนาหยา
0
คน
นางอัมพวรรณ ชูแสง
4 ม.ค.64, 11:06 น.
นายยรรยง มากมา
4 ม.ค.64, 11:36 น.
(23810) ศสช.โรงพยาบาลเขาชัยสน
0
คน
นางวันเพ็ญ เกื้อคลัง
30 ธ.ค.63, 14:10 น.
นางศศิธร การะนันต์
30 ธ.ค.63, 14:51 น.

  อำเภอ (04) ตะโหมด [จำนวน 3 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09817) รพ.สต.บ้านคลองนุ้ย
2
คน
นางสาวสุธิดา ธานามาศ
4 ม.ค.64, 18:41 น.
  รอการตรวจสอบ
(09818) รพ.สต.บ้านควนอินนอโม
0
คน
นายสุเทพ กาฬพันลึก
8 ม.ค.64, 19:58 น.
นายสุเทพ กาฬพันลึก
8 ม.ค.64, 19:58 น.
(09819) รพ.สต.บ้านตะโหมด
0
คน
วริยา สงยัง
3 ม.ค.64, 05:27 น.
จารี คุ่มเคี่ยม
3 ม.ค.64, 05:53 น.
(09820) รพ.สต.บ้านด่านโลด
0
คน
นางจิระพร สุวรรณวงศ์
8 ม.ค.64, 16:27 น.
จิระพร สุวรรณวงศ์
8 ม.ค.64, 16:32 น.
(09821) รพ.สต.บ้านปลักปอม
0
คน
นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ
2 ม.ค.64, 13:19 น.
นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ
2 ม.ค.64, 14:14 น.
(09822) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
0
คน
นางสาวกรรณิการ์ หีมเขียว
5 ม.ค.64, 14:58 น.
นางวรรณา เขียวแก้ว
2 ก.พ.64, 14:28 น.
(09823) รพ.สต.บ้านโหละบ้า
0
คน
นางสาวโสรยา มีหมื่นพล
31 ธ.ค.63, 16:00 น.
  รอการตรวจสอบ
(09824) รพ.สต.บ้านควนเล้าเป็ด
1
คน
พนา คุ่มเคี่ยม
5 ม.ค.64, 13:55 น.
พนา คุ่มเคี่ยม
5 ม.ค.64, 15:07 น.
(09825) รพ.สต.บ้านพรุนายขาว
0
คน
นางสาวณัฐนันท์ ชูสีอ่อน
4 ม.ค.64, 10:12 น.
กำไล สุดใหม่
4 ม.ค.64, 12:46 น.
(09826) รพ.สต.บ้านท่าเชียด
0
คน
นางจันทะนา ณ พัทลุง
3 ม.ค.64, 10:08 น.
นางสุชาดา โสดแก้ว
5 ม.ค.64, 13:13 น.
(11416) รพช.ตะโหมด
0
คน
สุวรรณา ศรีนวลขาว
7 ม.ค.64, 13:51 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
7 ม.ค.64, 16:22 น.
(14208) รพ.สต.บ้านเกาะเรียน
0
คน
นางสาวจันจิรา คชสิงห์
4 ม.ค.64, 16:34 น.
นายอนุกูล ทองมี
5 ม.ค.64, 14:48 น.

  อำเภอ (05) ควนขนุน [จำนวน 54 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09827) รพ.สต.บ้านทะเลน้อย
35
คน
นางปณิดา อินฉ่ำ
5 ม.ค.64, 14:46 น.
นางมณฑา รามทอง
5 ม.ค.64, 15:25 น.
(09828) รพ.สต.บ้านพังดาน
0
คน
ยุวดี จันทร์ขาว
5 ม.ค.64, 16:11 น.
นางยุพิน อินแป้น
5 ม.ค.64, 15:47 น.
(09829) รพ.สต.บ้านเกาะยาง
0
คน
นางสุทิรา ศุภเศรษฐ์ศิริ
4 ม.ค.64, 11:23 น.
นางสุทิรา ศุภเศรษฐ์ศิริ
4 ม.ค.64, 11:24 น.
(09830) รพ.สต.บ้านสะพานข่อย
5
คน
นางอัญชนา เมืองแก้ว
5 ม.ค.64, 11:48 น.
นางอัญชนา เมืองแก้ว
5 ม.ค.64, 11:55 น.
(09831) รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน
0
คน
กาญจนา โนดำ
5 ม.ค.64, 15:22 น.
สุดา ไชยบุรินทร์
5 ม.ค.64, 16:16 น.
(09832) รพ.สต.บ้านแหลมโตนด
0
คน
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
30 ธ.ค.63, 09:00 น.
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
5 ม.ค.64, 08:47 น.
(09833) รพ.สต.บ้านปันแต
5
คน
นางดารุณี มากแก้ว
3 ก.พ.64, 10:53 น.
นส.พอตา เกตุจิรัฐิติกาล
8 ม.ค.64, 15:09 น.
(09834) รพ.สต.โตนดด้วน
0
คน
อรุณ คงพูล
4 ม.ค.64, 09:28 น.
นายโชคชัย เสนเผือก
5 ม.ค.64, 14:22 น.
(09835) รพ.สต.บ้านควนดินแดง
0
คน
นางบุหงา ธรรมจักร์
4 ม.ค.64, 08:40 น.
นายพิทยา ทองหนูนุ้ย
4 ม.ค.64, 10:39 น.
(09836) รพ.สต.บ้านจันนา
0
คน
สาคร เต็มราม
7 ม.ค.64, 16:26 น.
สาคร เต็มราม
9 ม.ค.64, 13:39 น.
(09837) รพ.สต.บ้านปากคลอง
5
คน
พัชรินทร์ บุญพหุลา
3 ม.ค.64, 13:32 น.
นายเจริญ คำนวล
3 ม.ค.64, 13:48 น.
(09838) รพ.สต.บ้านดอนศาลา
4
คน
นางโสภา นภานิวัติกุล
4 ม.ค.64, 14:35 น.
นางโสภา นภานิวัติกุล
7 ม.ค.64, 16:10 น.
(09839) รพ.สต.บ้านพนางตุง
0
คน
นางสาววิลาวัลย์ นุ่นทอง
28 ธ.ค.63, 14:54 น.
นางสุภิญญา ทองเทพ
7 ม.ค.64, 23:02 น.
(09840) รพ.สต.บ้านหัวถนน
0
คน
นางสินี ชูสงค์
4 ม.ค.64, 11:14 น.
เลอศักดิ์ จันทร์น้อย
5 ม.ค.64, 11:10 น.
(09841) รพ.สต.บ้านแพรกหา
0
คน
นางเพ็ญนภา จันทรกรัด
8 ม.ค.64, 16:49 น.
นางสาววันวิสาข์ มุสิก
8 ม.ค.64, 21:50 น.
(14209) รพ.สต.บ้านศาลาตำเสา
0
คน
นางสาวกนกกาญจน์ ดับพันธ์
6 ม.ค.64, 15:16 น.
ศิรานันท์ บุตรบุรี
6 ม.ค.64, 15:27 น.
(23811) ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน
0
คน
ปาริฉัตร ขุนทอง
4 ม.ค.64, 16:52 น.
ลินดา บุญเรืองขาว
5 ม.ค.64, 14:09 น.

  อำเภอ (06) ปากพะยูน [จำนวน 7 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09842) รพ.สต.บ้านหัวควน
0
คน
นุชนาถ ไพชำนาญ
5 ม.ค.64, 16:14 น.
สุณีย์ นิ่มดวง
6 ม.ค.64, 09:31 น.
(09843) รพ.สต.บ้านดอนประดู่
1
คน
นางวาณี แก้วพยศ
4 ม.ค.64, 09:59 น.
นายกำพล เศรษฐสุข
4 ม.ค.64, 12:06 น.
(09844) รพ.สต.บ้านไทรพอน
0
คน
ชาฮีดา วาดู
8 ม.ค.64, 15:55 น.
นางสาวศศลักษณ์ เมธารินทร์
9 ม.ค.64, 08:38 น.
(09845) รพ.สต.บ้านบางตาล
0
คน
นายสมเดช แสงเจริญ
4 ม.ค.64, 09:58 น.
นายสังคม ชูยิ้มพานิชย์
4 ม.ค.64, 10:43 น.
(09846) รพ.สต.บ้านเกาะนางคำ
0
คน
นางสุธาสินี หลำสุบ
5 ม.ค.64, 18:51 น.
นางสุธาสินี หลำสุบ
5 ม.ค.64, 18:51 น.
(09847) รพ.สต.บ้านช่องฟืน
0
คน
สุภาภรณ์ หมัดหมัน
6 ม.ค.64, 10:28 น.
กิตติยา นฤภัย
6 ม.ค.64, 10:52 น.
(09848) รพ.สต.บ้านแหลมกรวด
0
คน
นางซากีนะ สุระกำแหง
7 ม.ค.64, 10:49 น.
นางซากีนะ สุระกำแหง
7 ม.ค.64, 11:29 น.
(09849) รพ.สต.บ้านเกาะหมาก
0
คน
นางสาวหทัยนุช แก้วกูล
30 ธ.ค.63, 10:08 น.
นายสุรวุฒิ นฤภัย
1 ม.ค.64, 10:45 น.
(09850) รพ.สต.บ้านฝาละมี
0
คน
นางสุคนธ์ หนูเอียด
7 ม.ค.64, 10:53 น.
เบญจมาศ เกื้อสุข
7 ม.ค.64, 11:06 น.
(09851) รพ.สต.บ้านควนพระ
0
คน
ชนัญชิดา ทองขุนดำ
4 ม.ค.64, 10:28 น.
มณฑาทิพย์ ช่วยศรี
5 ม.ค.64, 14:56 น.
(09852) รพ.สต.บ้านพระเกิด
3
คน
นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ทอง
4 ม.ค.64, 11:07 น.
นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ทอง
4 ม.ค.64, 11:19 น.
(09853) รพ.สต.บ้านบางขวน
0
คน
วาสนา นุ้ยผอม
7 ม.ค.64, 11:41 น.
สายัน ไข่แก้ว
8 ม.ค.64, 08:38 น.
(09854) รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม
0
คน
ณัฐติกา ฤทธิเดช
2 ม.ค.64, 11:21 น.
กิตติพงษ์ กาญจนูปถัมภ์
4 ม.ค.64, 16:05 น.
(09855) รพ.สต.บ้านห้วยเรือ
0
คน
นางสาวสมฤดี ไชยรักษ์
8 ม.ค.64, 13:24 น.
นางอารมณ์ สุขศรี
8 ม.ค.64, 15:51 น.
(09856) รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง
0
คน
นางสุกัญญา ไทยกลาง
3 ม.ค.64, 14:11 น.
นายสมชาย สุวรรณชนะ
8 ม.ค.64, 10:58 น.
(09857) รพ.สต.บ้านโคกทราย
0
คน
นางสาววรรณศิกา สามารถ
3 ม.ค.64, 20:03 น.
นายพิเชษฐ ศักดิ์แสง
8 ม.ค.64, 10:06 น.
(23809) คลินิกเวชฯ บ้านโพธิ์
0
คน
อันติกา แหละหีม
5 ม.ค.64, 15:39 น.
จันทรา ทองอยู่คง
5 ม.ค.64, 15:42 น.
(24051) ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.ปากพะยูน
3
คน
ปุณยนุช ภักดี
6 ม.ค.64, 15:55 น.
จีระวรรณ์ รอดพูล
8 ม.ค.64, 09:19 น.

  อำเภอ (07) ศรีบรรพต [จำนวน 6 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09858) รพ.สต.บ้านศาลามะปราง
0
คน
นางธัตติมา จิตรเนียม
1 ม.ค.64, 21:44 น.
นายวิชัยยุทธ หนูแก้ว
2 ม.ค.64, 14:06 น.
(09859) รพ.สต.บ้านโหล๊ะเร็ด
0
คน
สุขวิทย์ มานันตพงศ์
8 ม.ค.64, 10:48 น.
โกวิท ชูเรือง
8 ม.ค.64, 16:15 น.
(09860) รพ.สต.บ้านเขาปู่
0
คน
นางสาวสุภาภรณ์ ยิ่งดำนุ่น
6 ม.ค.64, 09:04 น.
นางอุไร คงแสง
7 ม.ค.64, 07:39 น.
(09861) รพ.สต.บ้านสวนโหนด
6
คน
พะยอม ชูเรือง
8 ม.ค.64, 15:44 น.
นายสาธร อนุมณี
8 ม.ค.64, 16:10 น.
(09862) รพ.สต.บ้านตะแพน
0
คน
นางสุพัตรา ศรีสมโภชน์
3 ม.ค.64, 12:19 น.
นายไชยวุฒิ ชนะพล
12 ม.ค.64, 16:26 น.
(09863) รพ.สต.บ้านท่าข้าม
0
คน
นางประดับ สินน้อย
5 ม.ค.64, 11:29 น.
นางประดับ สินน้อย
5 ม.ค.64, 11:37 น.
(11419) รพช.ศรีบรรพต
0
คน
น.ส.นัสเราะฮ์ เหล็มปาน
6 ม.ค.64, 10:07 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
6 ม.ค.64, 13:49 น.

  อำเภอ (08) ป่าบอน [จำนวน 28 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09864) รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ
3
คน
นางสาวพรสวรรค์ สุขรัตน์
4 ม.ค.64, 10:08 น.
นางสุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์
5 ม.ค.64, 14:10 น.
(09865) รพ.สต.บ้านควนคำทอง
0
คน
วันวิสาข์ ทับสระ
5 ม.ค.64, 14:36 น.
เสรี ณรงค์รัตน์
6 ม.ค.64, 12:04 น.
(09866) รพ.สต.บ้านพรุพ้อ
0
คน
น.ส.ณัฐรุจา ชูหมวด
28 ธ.ค.63, 11:19 น.
นายมนูญ แสงเมือง
5 ม.ค.64, 20:17 น.
(09867) รพ.สต.บ้านควนเพ็ง
5
คน
นางสาวภาวิณี เหมือนทองเส้ง
6 ม.ค.64, 13:13 น.
นางนุชรี ชูแสง
10 ม.ค.64, 12:58 น.
(09868) รพ.สต.บ้านควนปอม(เฉลิมฯ)
9
คน
นางสาวจุฬาภรณ์ เหตุทอง
6 ม.ค.64, 09:51 น.
นายสมปราถนา ฉิมสังข์
7 ม.ค.64, 15:50 น.
(09869) รพ.สต.บ้านหนองธง
0
คน
นัยณัฐ เดชเชียร
5 ม.ค.64, 10:56 น.
  รอการตรวจสอบ
(09870) รพ.สต.บ้านป่าบาก
1
คน
นางสุพิชฌาย์ อินริสพงค์
4 ม.ค.64, 16:10 น.
  รอการตรวจสอบ
(09871) รพ.สต.บ้านทุ่งนารี
0
คน
นางหนึ่งฤทัย เยาว์แสง
29 ธ.ค.63, 14:09 น.
นายนพพล กองเอียด
4 ม.ค.64, 11:17 น.
(09872) รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร
0
คน
นางพลอยไพลิน แดงทอง
29 ธ.ค.63, 15:55 น.
นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล
3 มี.ค.64, 13:14 น.
(09873) รพ.สต.บ้านท่าดินแดง
7
คน
นางสาววลัยลักษณ์ ปิ่นมี
29 ธ.ค.63, 13:48 น.
นางศุภวรรณ อนุวัฒนวงศ์
29 ธ.ค.63, 13:50 น.
(11420) รพช.ป่าบอน
0
คน
นางจินตนา สวัสดิโรจน์
7 ม.ค.64, 21:26 น.
  รอการตรวจสอบ
(14271) รพ.สต.บ้านน้ำตก
3
คน
ไพโรจน์ แสงจง
5 ม.ค.64, 13:45 น.
มณเฑียร รัตนตรัง
5 ม.ค.64, 13:44 น.

  อำเภอ (09) บางแก้ว [จำนวน 11 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09874) รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ
5
คน
น.ส.กฤติยา ชำมริ
5 ม.ค.64, 09:30 น.
นายณรงค์ รอดชุม
5 ม.ค.64, 20:11 น.
(09875) รพ.สต.บ้านนาปะขอ
1
คน
นางสุกียะฮ์ พุ่มเกื้อ
4 ม.ค.64, 15:09 น.
นางสุกียะฮ์ พุ่มเกื้อ
4 ม.ค.64, 16:30 น.
(09876) รพ.สต.บ้านเกาะเคียน
2
คน
ลาวัณย์ แดงปรก
4 ม.ค.64, 14:44 น.
  รอการตรวจสอบ
(09877) รพ.สต.บ้านหาดไข่เต่า
0
คน
นางสาวอารีรัตน์ เอ้งฉ้วน
4 ม.ค.64, 09:55 น.
นายจำนงค์ ฤทธิเดช
4 ม.ค.64, 15:56 น.
(09878) รพ.สต.บ้านลอน
3
คน
สุดารัตน์ จันทร์แดง
30 ธ.ค.63, 08:58 น.
  รอการตรวจสอบ
(09879) รพ.สต.บ้านหนองบ่อ
0
คน
นางชิษณุชา สีวาโย
7 ม.ค.64, 13:18 น.
นายสุขสันติ์ ชูสุวรรณ
13 ม.ค.64, 09:07 น.
(14105) รพ.สต.บ้านต้นสน
0
คน
เสาวณีย์ ศิริสวัสดิ์
3 ม.ค.64, 10:11 น.
ประภาส ช่วยนุกูล
3 ม.ค.64, 10:34 น.
(99950) ศสช.รพช.บางแก้ว
0
คน
นางเนตรชนก เกียรตินุกูลชัย
4 ม.ค.64, 15:04 น.
5 ม.ค.64, 09:14 น.

  อำเภอ (10) ป่าพะยอม [จำนวน 27 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09880) รพ.สต.บ้านลานข่อย
0
คน
นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์
4 ม.ค.64, 13:15 น.
นางสุดใจ ปานแก้ว
4 ม.ค.64, 15:55 น.
(09881) รพ.สต.บ้านทุ่งชุมพล
0
คน
นางสาวศิริญา เพชรน้อย
4 ม.ค.64, 10:21 น.
นายธาริน สุรีย์เหลืองขจร
4 ม.ค.64, 13:31 น.
(09882) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
0
คน
สุภาภรณ์ หนูนวล
31 ธ.ค.63, 14:43 น.
อลิตา ทักษิณาวาณิชย์
5 ม.ค.64, 10:51 น.
(09883) รพ.สต.บ้านปากเหมือง
0
คน
นางสาวอุมาภรณ์ จันทร์คงช่วย
4 ม.ค.64, 15:13 น.
นายบุญเลิศ ภูริปัญญานันท์
4 ม.ค.64, 18:58 น.
(09884) รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน
27
คน
นางสาวกิตติยา มากแก้ว
4 ม.ค.64, 09:50 น.
นางมณฑา ทองตำลึง
4 ม.ค.64, 10:46 น.
(09885) รพ.สต.บ้านบ่อทราย
0
คน
นางทิตยา ไหมสุข
4 ม.ค.64, 16:22 น.
นางอ้อยฤทัย สุรีย์เหลืองขจร
7 ม.ค.64, 20:41 น.
(11422) รพช.ป่าพะยอม
0
คน
วุฒิชัย แก้วสม
5 ม.ค.64, 08:55 น.
ธีรวัฒน์ ฤทธาภิรมย์
7 ม.ค.64, 08:54 น.

  อำเภอ (11) ศรีนครินทร์ [จำนวน 1 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09886) รพ.สต.บ้านขัน
0
คน
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
4 ม.ค.64, 11:35 น.
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
4 ม.ค.64, 12:21 น.
(09887) รพ.สต.บ้านลำกะ
0
คน
ละออง คงแก้ว
4 ม.ค.64, 09:26 น.
นางรัชนี ปราบปัญจะ
4 ม.ค.64, 11:17 น.
(09889) รพ.สต.บ้านลำใน
1
คน
นางจิรายุ หนูอักษร
6 ม.ค.64, 15:24 น.
น.ส.นันทา ด้วงวงศ์
8 ม.ค.64, 16:18 น.
(09890) รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน
0
คน
นางสาวปวรรษา พรหมสังคหะ
5 ม.ค.64, 15:08 น.
นางหัชชกานต์ ขวัญมิ่ง
5 ม.ค.64, 15:39 น.
(09891) รพ.สต.บ้านลำสินธุ์
0
คน
อำภร รอดบัวทอง
5 ม.ค.64, 14:43 น.
พิเชษฐ เขียดนิล (USER)
5 ม.ค.64, 14:52 น.
(24673) รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)
0
คน
นางวาลินี คงสุข
8 ม.ค.64, 16:22 น.
นางสาวสุนีพร เพชรจันทร์
8 ม.ค.64, 17:39 น.
รวมทั้งจังหวัด
274
คน
       
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 101819 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน