หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020102) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็ก 
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564

  อำเภอ (01) เมืองพัทลุง [จำนวน 694 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09772) รพ.สต.บ้านหัวถนน
18
คน
ขนิษฐา สุวรรณ์
5 ต.ค.64, 16:14 น.
นายวรเวทย์ สุวรรณ์
7 ต.ค.64, 20:56 น.
(09774) รพ.สต.บ้านโคกชะงาย
172
คน
นางพรภิรมย์ ด้วงเล็ก
5 ต.ค.64, 14:35 น.
นางสาวสุกัญญา อินทร์เหมือน
7 ต.ค.64, 08:15 น.
(09775) รพ.สต.บ้านทุ่งยาว
2
คน
นางสาวณัฏฐณิชา สมจิตร
2 ต.ค.64, 11:26 น.
นายเอนก กลิ่นรส
18 ต.ค.64, 14:16 น.
(09777) รพ.สต.บ้านปรางหมู่
25
คน
นางโสภิณ วุ่นชุม
4 ต.ค.64, 15:16 น.
นางโสภิณ วุ่นชุม
4 ต.ค.64, 15:33 น.
(09779) รพ.สต.บ้านไพ
0
คน
นางสุภัทรา ทองเงิน
6 ต.ค.64, 21:06 น.
นายนิภัทร์ เพชรศรี
6 ต.ค.64, 21:16 น.
(09780) รพ.สต.บ้านลำปำ
3
คน
น.ส.ปิยะพร แซ่หลี
5 ต.ค.64, 08:11 น.
นายสุรพล ทองบุญ
8 ต.ค.64, 09:46 น.
(09781) รพ.สต.บ้านปากประ
24
คน
นางสาวอิษมา หมาดโสะ
4 ต.ค.64, 09:35 น.
นางปลื้มจิตต์ อินทรงค์
5 ต.ค.64, 14:01 น.
(09782) รพ.สต.บ้านทุ่งลาน
4
คน
นางพัชรี จันทร์ชู
30 ก.ย.64, 13:31 น.
นางสาวจุฑาทิพย์ บัวเนียม
3 ต.ค.64, 14:04 น.
(09783) รพ.สต.บ้านโตร็ะ
11
คน
นางพรทิพย์ โปฏกรัตน์
4 ต.ค.64, 14:52 น.
ชลิต เกษรสวัสดิ์
4 ต.ค.64, 14:56 น.
(09784) รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว
5
คน
นางผุสดี บุญยะวันตัง
5 ต.ค.64, 14:35 น.
ลัดดาวัลย์ สุขไกร
5 ต.ค.64, 15:25 น.
(09785) รพ.สต.บ้านสวน
78
คน
อุบลรัตน์ รัตนอุไร
7 ต.ค.64, 15:45 น.
ขวัญตา มีชู
7 ต.ค.64, 15:48 น.
(09786) รพ.สต.บ้านหูแร่
7
คน
นางสุนันท์ จันทร์กลับ
29 ก.ย.64, 21:12 น.
นางฉลองรัฐ จันทรโชติกุล
4 ต.ค.64, 12:47 น.
(09787) รพ.สต.บ้านลำ
3
คน
นส.วัชรี สุขกาญจนะ
1 ต.ค.64, 11:23 น.
นายสุรศักดิ์ จันทร์กลับ
3 ต.ค.64, 11:34 น.
(09788) รพ.สต.บ้านอ้ายน้อย
7
คน
นางบังอร คงจันทร์
7 ต.ค.64, 12:04 น.
นางกนกพร ศรีรัตนพันธ์
7 ต.ค.64, 13:51 น.
(09789) รพ.สต.บ้านมะกอกใต้
12
คน
นางสาวประพิณ รักษาทอง
27 ก.ย.64, 13:31 น.
นายนิติธาน ณ พัทลุง
4 ต.ค.64, 11:13 น.
(09790) รพ.สต.บ้านท่าสำเภาใต้
1
คน
นางชนากานต์ ชุมคง
1 ต.ค.64, 10:04 น.
พ.จ.อ.เดช ชูเกลี้ยง
3 ต.ค.64, 09:24 น.
(09791) รพ.สต.บ้านปากสระ
47
คน
สุวรัตน์ นพฤทธิ์
29 ก.ย.64, 11:37 น.
สุวรัตน์ นพฤทธิ์
1 ต.ค.64, 15:37 น.
(09792) รพ.สต.บ้านนาโหนด
11
คน
นางจำนงค์ ณ พัทลุง
29 ก.ย.64, 13:21 น.
นางจำนงค์ ณ พัทลุง
29 ก.ย.64, 13:31 น.
(09793) รพ.สต.บ้านต้นไทร
90
คน
วิภาวรรณ จันสง
6 ต.ค.64, 09:18 น.
ปราณี คงช่วย
6 ต.ค.64, 09:37 น.
(09794) รพ.สต.บ้านควนถบ
6
คน
อคัมย์สิริ เอียดสุดรักษ์
2 ต.ค.64, 11:08 น.
นางอารีย์ อภัยรัตน์
4 ต.ค.64, 13:57 น.
(09795) รพ.สต.บ้านเขาแดง
18
คน
จิณัฐตาริ์ แก้วฉีด
28 ก.ย.64, 10:52 น.
  รอการตรวจสอบ
(12431) ศูนย์แพทย์ชุมชน คูหาสวรรค์
0
คน
นางศิริรักษ์ อมรดลใจ
7 ต.ค.64, 00:30 น.
พรทิพย์ หนูอินทร์
7 ต.ค.64, 09:48 น.
(21557) ศูนย์แพทย์ชุมชน ดอนยอ
70
คน
นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์
8 ต.ค.64, 10:48 น.
นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์
11 ต.ค.64, 10:48 น.
(24057) ศูนย์แพทย์ชุมชน ท่ามิหรำ
80
คน
น.ส.ปวีณา ดีชุม
7 ต.ค.64, 22:53 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (02) กงหรา [จำนวน 209 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09796) รพ.สต.บ้านกงหราใหม่
80
คน
ศิริลักษณ์ ศิริพจน์
7 ต.ค.64, 16:19 น.
นายจิระพันธ์ จันทร์เทพ
7 ต.ค.64, 20:01 น.
(09797) รพ.สต.บ้านหัวหรั่ง
10
คน
นางอารมย์ ไหมหมาด
5 ต.ค.64, 09:42 น.
นายปิยเรศ คงพรม
6 ต.ค.64, 07:19 น.
(09798) รพ.สต.บ้านชะรัด
30
คน
ภาขวัญ รอดเพ็ง
4 ต.ค.64, 10:27 น.
ภาขวัญ รอดเพ็ง
4 ต.ค.64, 10:44 น.
(09799) รพ.สต.บ้านพูด
34
คน
เรณู สะแหละ
7 ต.ค.64, 14:52 น.
  รอการตรวจสอบ
(09800) รพ.สต.บ้านคู
12
คน
น.ส.โสมสุมา รุ่งเรือง
5 ต.ค.64, 13:24 น.
ธนิต มูสิกปาละ
5 ต.ค.64, 15:41 น.
(09801) รพ.สต.บ้านโล๊ะจังกระ
0
คน
น.ส.นาทยา สะแหละ
4 ต.ค.64, 10:32 น.
นางทักษิณา เสนาทิพย์
4 ต.ค.64, 15:31 น.
(09802) รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ
5
คน
นางสุพัตรา คะโมระวงค์
2 ต.ค.64, 10:51 น.
  รอการตรวจสอบ
(09803) รพ.สต.บ้านพังกิ่ง
9
คน
นางจารุณี หนูฤทธิ์
5 ต.ค.64, 11:53 น.
นางสาวไวษรี ดารากุล
5 ต.ค.64, 14:10 น.
(09804) รพ.สต.บ้านหวัง
17
คน
นางเยาวรัตน์ พงศ์ดารา
4 ต.ค.64, 09:52 น.
นางเยาวรัตน์ พงศ์ดารา
4 ต.ค.64, 09:53 น.
(11414) รพช.กงหรา
12
คน
วิไล เกื้อหมาด
7 ต.ค.64, 23:19 น.
จรูญลักษณ์ คงอิ้ว
7 ต.ค.64, 23:51 น.

  อำเภอ (03) เขาชัยสน [จำนวน 234 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09805) รพ.สต.บ้านโคกยา
37
คน
จีรยา ชำนาญกิจ
3 ต.ค.64, 11:56 น.
จีรยา ชำนาญกิจ
6 ต.ค.64, 11:09 น.
(09806) รพ.สต.บ้านลานช้าง
8
คน
นางศุภลักษณา เพชรย้อย
7 ต.ค.64, 10:45 น.
นางศุภลักษณา เพชรย้อย
7 ต.ค.64, 10:50 น.
(09807) รพ.สต.บ้านท่าลาด
5
คน
นางกมลเนตร เส้งสุ้น
6 ต.ค.64, 13:05 น.
นางสาวรัตนา ชูหนูขาว
7 ต.ค.64, 10:09 น.
(09808) รพ.สต.บ้านไสนายขัน
15
คน
อุบล นิ่มมณี
1 ต.ค.64, 14:25 น.
เอมอร ชะหนู
1 ต.ค.64, 14:47 น.
(09809) รพ.สต.บ้านแหลมจองถนน
2
คน
น.ส.ปัทมา อุสมาน
7 ต.ค.64, 20:30 น.
สุนิสา มะหาด
7 ต.ค.64, 20:40 น.
(09810) รพ.สต.บ้านบางแก้วใต้
0
คน
พรรณี เจริญรักษ์
1 ต.ค.64, 10:57 น.
ประพันธ์ มณีนิล
1 ต.ค.64, 16:15 น.
(09811) รพ.สต.บ้านต้นโดน
45
คน
สุนันทา ทองพงษ์
4 ต.ค.64, 15:20 น.
อัสมา หวดด้าหละ
7 ต.ค.64, 12:25 น.
(09812) รพ.สต.บ้านสะทัง
52
คน
กิ่งดาว บุญยะวันตัง
30 ก.ย.64, 14:49 น.
วรรณิศา ดำหนูอินทร์
4 ต.ค.64, 09:52 น.
(09813) รพ.สต.บ้านคลองขุด
2
คน
อำนวย ปาลา
28 ก.ย.64, 08:21 น.
ภูไท เอี่ยมระยับ
28 ก.ย.64, 08:25 น.
(09814) รพ.สต.บ้านควนหมอทอง
45
คน
สุพาวดี หนูอุ่น
2 ต.ค.64, 09:30 น.
  รอการตรวจสอบ
(09815) รพ.สต.บ้านท่าควาย
8
คน
น.ส.พิรญาณ์ ชูศรี
4 ต.ค.64, 11:49 น.
นายภานุวัฒน์ พรหมสังคหะ
7 ต.ค.64, 10:48 น.
(09816) รพ.สต.บ้านเกาะทองสม
0
คน
จารีย์ ศรีเกตุ
4 ต.ค.64, 14:37 น.
สายพิณ โปชะดา
5 ต.ค.64, 16:18 น.
(14104) รพ.สต.บ้านนาหยา
0
คน
นางอัมพวรรณ ชูแสง
4 ต.ค.64, 14:41 น.
  รอการตรวจสอบ
(23810) ศสช.โรงพยาบาลเขาชัยสน
15
คน
นางวันเพ็ญ เกื้อคลัง
2 ต.ค.64, 15:27 น.
นางศศิธร การะนันต์
2 ต.ค.64, 16:01 น.

  อำเภอ (04) ตะโหมด [จำนวน 92 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09817) รพ.สต.บ้านคลองนุ้ย
5
คน
นางสาวสุธิดา ธานามาศ
27 ก.ย.64, 10:36 น.
  รอการตรวจสอบ
(09818) รพ.สต.บ้านควนอินนอโม
4
คน
นายสุเทพ กาฬพันลึก
6 ต.ค.64, 19:53 น.
นายสุเทพ กาฬพันลึก
6 ต.ค.64, 20:59 น.
(09819) รพ.สต.บ้านตะโหมด
44
คน
วริยา สงยัง
4 ต.ค.64, 15:38 น.
จารี คุ่มเคี่ยม
4 ต.ค.64, 15:43 น.
(09820) รพ.สต.บ้านด่านโลด
2
คน
อลิตา ทักษิณาวาณิชย์
29 ก.ย.64, 10:40 น.
จิระพร สุวรรณวงศ์
7 ต.ค.64, 16:49 น.
(09821) รพ.สต.บ้านปลักปอม
0
คน
นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ
4 ต.ค.64, 21:15 น.
นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ
4 ต.ค.64, 21:38 น.
(09822) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
0
คน
นางสาวกรรณิการ์ หีมเขียว
5 ต.ค.64, 16:15 น.
นางวรรณา เขียวแก้ว
7 ต.ค.64, 16:42 น.
(09823) รพ.สต.บ้านโหละบ้า
4
คน
นางสาวปาณิตา พรหมวิจิตร์
7 ต.ค.64, 17:30 น.
นางพัชรี นุ้ยผอม
9 ต.ค.64, 08:24 น.
(09824) รพ.สต.บ้านควนเล้าเป็ด
25
คน
พนา คุ่มเคี่ยม
6 ต.ค.64, 21:10 น.
พนา คุ่มเคี่ยม
6 ต.ค.64, 21:31 น.
(09825) รพ.สต.บ้านพรุนายขาว
0
คน
นางสาวณัฐนันท์ ชูสีอ่อน
4 ต.ค.64, 17:17 น.
กำไล สุดใหม่
5 ต.ค.64, 07:11 น.
(09826) รพ.สต.บ้านท่าเชียด
0
คน
นางจันทะนา ณ พัทลุง
4 ต.ค.64, 16:08 น.
นางสุชาดา โสดแก้ว
7 ต.ค.64, 12:29 น.
(11416) รพช.ตะโหมด
2
คน
สุวรรณา ศรีนวลขาว
4 ต.ค.64, 16:24 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
8 ต.ค.64, 14:29 น.
(14208) รพ.สต.บ้านเกาะเรียน
6
คน
นางสาวจันจิรา คชสิงห์
5 ต.ค.64, 21:46 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (05) ควนขนุน [จำนวน 534 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09827) รพ.สต.บ้านทะเลน้อย
205
คน
นางปณิดา อินฉ่ำ
4 ม.ค.65, 14:50 น.
นางมณฑา รามทอง
7 ต.ค.64, 13:29 น.
(09828) รพ.สต.บ้านพังดาน
3
คน
ยุวดี จันทร์ขาว
4 ต.ค.64, 15:31 น.
นางยุพิน อินแป้น
4 ต.ค.64, 15:30 น.
(09829) รพ.สต.บ้านเกาะยาง
6
คน
นางสุทิรา ศุภเศรษฐ์ศิริ
6 ต.ค.64, 14:02 น.
นางสุทิรา ศุภเศรษฐ์ศิริ
7 ต.ค.64, 13:37 น.
(09830) รพ.สต.บ้านสะพานข่อย
20
คน
นางอัญชนา เมืองแก้ว
3 ต.ค.64, 13:25 น.
นายณยศ ร่มหมุน
7 ต.ค.64, 13:45 น.
(09831) รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน
19
คน
กาญจนา โนดำ
4 ต.ค.64, 14:35 น.
สุดา ไชยบุรินทร์
4 ต.ค.64, 19:59 น.
(09832) รพ.สต.บ้านแหลมโตนด
6
คน
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
1 ต.ค.64, 15:00 น.
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
4 ต.ค.64, 14:49 น.
(09833) รพ.สต.บ้านปันแต
23
คน
นางดารุณี มากแก้ว
5 ต.ค.64, 09:12 น.
นส.พอตา เกตุจิรัฐิติกาล
8 ต.ค.64, 07:49 น.
(09834) รพ.สต.โตนดด้วน
0
คน
อรุณ คงพูล
6 ต.ค.64, 15:28 น.
  รอการตรวจสอบ
(09835) รพ.สต.บ้านควนดินแดง
55
คน
นางบุหงา ธรรมจักร์
7 ต.ค.64, 10:51 น.
  รอการตรวจสอบ
(09836) รพ.สต.บ้านจันนา
7
คน
สาคร เต็มราม
5 ต.ค.64, 16:47 น.
  รอการตรวจสอบ
(09837) รพ.สต.บ้านปากคลอง
31
คน
พัชรินทร์ บุญพหุลา
7 ต.ค.64, 09:47 น.
นายเจริญ คำนวล
7 ต.ค.64, 09:54 น.
(09838) รพ.สต.บ้านดอนศาลา
26
คน
นางโสภา นภานิวัติกุล
1 ต.ค.64, 15:53 น.
นางโสภา นภานิวัติกุล
5 ต.ค.64, 13:48 น.
(09839) รพ.สต.บ้านพนางตุง
10
คน
นางสาววิลาวัลย์ นุ่นทอง
29 ก.ย.64, 13:28 น.
นางสุภิญญา ทองเทพ
4 ต.ค.64, 08:34 น.
(09840) รพ.สต.บ้านหัวถนน
11
คน
นางสินี ชูสงค์
30 ก.ย.64, 16:17 น.
เลอศักดิ์ จันทร์น้อย
4 ต.ค.64, 11:42 น.
(09841) รพ.สต.บ้านแพรกหา
45
คน
นางเพ็ญนภา จันทรกรัด
1 ต.ค.64, 15:27 น.
นางสาววันวิสาข์ มุสิก
3 ต.ค.64, 13:43 น.
(14209) รพ.สต.บ้านศาลาตำเสา
5
คน
นางสาวกนกกาญจน์ ดับพันธ์
1 ต.ค.64, 13:57 น.
ศิรานันท์ บุตรบุรี
3 ต.ค.64, 15:58 น.
(23811) ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน
62
คน
ปาริฉัตร ขุนทอง
5 ต.ค.64, 15:54 น.
ลินดา บุญเรืองขาว
7 ต.ค.64, 17:40 น.

  อำเภอ (06) ปากพะยูน [จำนวน 252 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09842) รพ.สต.บ้านหัวควน
9
คน
นุชนาถ ไพชำนาญ
3 ต.ค.64, 14:00 น.
สุณีย์ นิ่มดวง
5 ต.ค.64, 17:58 น.
(09843) รพ.สต.บ้านดอนประดู่
6
คน
นางวาณี แก้วพยศ
1 ต.ค.64, 15:01 น.
นายกำพล เศรษฐสุข
7 ต.ค.64, 15:13 น.
(09844) รพ.สต.บ้านไทรพอน
24
คน
ชาฮีดา วาดู
1 ต.ค.64, 11:55 น.
นางสาวศศลักษณ์ เมธารินทร์
4 ต.ค.64, 17:13 น.
(09845) รพ.สต.บ้านบางตาล
20
คน
นายสมเดช แสงเจริญ
6 ต.ค.64, 11:40 น.
  รอการตรวจสอบ
(09846) รพ.สต.บ้านเกาะนางคำ
4
คน
นางสุธาสินี หลำสุบ
2 ต.ค.64, 09:28 น.
นางสุธาสินี หลำสุบ
3 ต.ค.64, 21:21 น.
(09847) รพ.สต.บ้านช่องฟืน
4
คน
สุภาภรณ์ หมัดหมัน
30 ก.ย.64, 10:50 น.
กิตติยา นฤภัย
3 ต.ค.64, 09:28 น.
(09848) รพ.สต.บ้านแหลมกรวด
40
คน
นางซากีนะ สุระกำแหง
7 ต.ค.64, 22:21 น.
นางซากีนะ สุระกำแหง
7 ต.ค.64, 22:28 น.
(09849) รพ.สต.บ้านเกาะหมาก
0
คน
นางสาวหทัยนุช แก้วกูล
30 ก.ย.64, 12:02 น.
นางสาวหทัยนุช แก้วกูล
30 ก.ย.64, 12:04 น.
(09850) รพ.สต.บ้านฝาละมี
18
คน
นางสุคนธ์ หนูเอียด
6 ต.ค.64, 19:21 น.
เบญจมาศ เกื้อสุข
6 ต.ค.64, 19:24 น.
(09851) รพ.สต.บ้านควนพระ
2
คน
ชนัญชิดา ทองขุนดำ
7 ต.ค.64, 14:09 น.
มณฑาทิพย์ ช่วยศรี
7 ต.ค.64, 14:15 น.
(09852) รพ.สต.บ้านพระเกิด
5
คน
นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ทอง
6 ต.ค.64, 12:21 น.
นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ทอง
7 ต.ค.64, 16:08 น.
(09853) รพ.สต.บ้านบางขวน
4
คน
วาสนา นุ้ยผอม
5 ต.ค.64, 11:51 น.
สายัน ไข่แก้ว
7 ต.ค.64, 18:33 น.
(09854) รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม
5
คน
ณัฐติกา ฤทธิเดช
7 ต.ค.64, 15:41 น.
กิตติพงษ์ กาญจนูปถัมภ์
7 ต.ค.64, 16:55 น.
(09855) รพ.สต.บ้านห้วยเรือ
14
คน
นางสาวสมฤดี ไชยรักษ์
7 ต.ค.64, 15:56 น.
นางอารมณ์ สุขศรี
7 ต.ค.64, 16:32 น.
(09856) รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง
14
คน
นางสุกัญญา ไทยกลาง
30 ก.ย.64, 14:29 น.
นายสมชาย สุวรรณชนะ
7 ต.ค.64, 15:06 น.
(09857) รพ.สต.บ้านโคกทราย
12
คน
นางสาววรรณศิกา สามารถ
30 ก.ย.64, 14:44 น.
นายพิเชษฐ ศักดิ์แสง
7 ต.ค.64, 22:24 น.
(23809) คลินิกเวชฯ บ้านโพธิ์
0
คน
อันติกา แหละหีม
1 ต.ค.64, 15:39 น.
จันทรา ทองอยู่คง
4 ต.ค.64, 22:40 น.
(24051) ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.ปากพะยูน
71
คน
ปุณยนุช ภักดี
7 ต.ค.64, 16:53 น.
จีระวรรณ์ รอดพูล
7 ต.ค.64, 17:02 น.

  อำเภอ (07) ศรีบรรพต [จำนวน 114 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09858) รพ.สต.บ้านศาลามะปราง
13
คน
นางธัตติมา จิตรเนียม
6 ต.ค.64, 20:00 น.
นายวิชัยยุทธ หนูแก้ว
7 ต.ค.64, 16:33 น.
(09859) รพ.สต.บ้านโหล๊ะเร็ด
2
คน
สุขวิทย์ มานันตพงศ์
4 ต.ค.64, 11:30 น.
โกวิท ชูเรือง
4 ต.ค.64, 13:15 น.
(09860) รพ.สต.บ้านเขาปู่
38
คน
นางสาวสุภาภรณ์ ยิ่งดำนุ่น
5 ต.ค.64, 16:17 น.
นางอุไร คงแสง
7 ต.ค.64, 17:13 น.
(09861) รพ.สต.บ้านสวนโหนด
29
คน
พะยอม ชูเรือง
7 ต.ค.64, 09:39 น.
นายสาธร อนุมณี
7 ต.ค.64, 10:21 น.
(09862) รพ.สต.บ้านตะแพน
15
คน
นางสุพัตรา ศรีสมโภชน์
2 ต.ค.64, 11:40 น.
นายไชยวุฒิ ชนะพล
7 ต.ค.64, 10:51 น.
(09863) รพ.สต.บ้านท่าข้าม
11
คน
นางประดับ สินน้อย
30 ก.ย.64, 14:38 น.
นางประดับ สินน้อย
30 ก.ย.64, 14:47 น.
(11419) รพช.ศรีบรรพต
6
คน
น.ส.นัสเราะฮ์ เหล็มปาน
5 พ.ย.64, 10:56 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
7 ต.ค.64, 15:58 น.

  อำเภอ (08) ป่าบอน [จำนวน 282 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09864) รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ
2
คน
นางสาวพรสวรรค์ สุขรัตน์
1 ต.ค.64, 12:54 น.
นางสุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์
1 ต.ค.64, 13:09 น.
(09865) รพ.สต.บ้านควนคำทอง
11
คน
วันวิสาข์ ทับสระ
7 ต.ค.64, 16:38 น.
เสรี ณรงค์รัตน์
7 ต.ค.64, 16:40 น.
(09866) รพ.สต.บ้านพรุพ้อ
0
คน
น.ส.ณัฐรุจา ชูหมวด
30 ก.ย.64, 11:22 น.
นายมนูญ แสงเมือง
8 ต.ค.64, 11:45 น.
(09867) รพ.สต.บ้านควนเพ็ง
42
คน
นางสาวภาวิณี เหมือนทองเส้ง
3 ต.ค.64, 15:52 น.
นางนุชรี ชูแสง
4 ต.ค.64, 20:35 น.
(09868) รพ.สต.บ้านควนปอม(เฉลิมฯ)
48
คน
นางสาวจุฬาภรณ์ เหตุทอง
4 ต.ค.64, 15:26 น.
  รอการตรวจสอบ
(09869) รพ.สต.บ้านหนองธง
12
คน
นัยณัฐ เดชเชียร
4 ต.ค.64, 09:04 น.
สิทธิพงศ์ เรืองแก้ว
7 ต.ค.64, 12:22 น.
(09870) รพ.สต.บ้านป่าบาก
10
คน
นางสุพิชฌาย์ อินริสพงค์
30 ก.ย.64, 10:55 น.
นายจิตติณัฎช์ สุวรรณรัตน์
7 ต.ค.64, 16:09 น.
(09871) รพ.สต.บ้านทุ่งนารี
4
คน
นางหนึ่งฤทัย เยาว์แสง
7 ต.ค.64, 15:58 น.
นายนพพล กองเอียด
7 ต.ค.64, 16:14 น.
(09872) รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร
82
คน
นางพลอยไพลิน แดงทอง
4 ต.ค.64, 12:22 น.
  รอการตรวจสอบ
(09873) รพ.สต.บ้านท่าดินแดง
24
คน
นางสาววลัยลักษณ์ ปิ่นมี
30 ก.ย.64, 10:05 น.
นางศุภวรรณ อนุวัฒนวงศ์
30 ก.ย.64, 10:06 น.
(11420) รพช.ป่าบอน
12
คน
นางจินตนา สวัสดิโรจน์
7 ต.ค.64, 17:54 น.
  รอการตรวจสอบ
(14271) รพ.สต.บ้านน้ำตก
35
คน
ไพโรจน์ แสงจง
28 ก.ย.64, 10:55 น.
มณเฑียร รัตนตรัง
28 ก.ย.64, 16:05 น.

  อำเภอ (09) บางแก้ว [จำนวน 190 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09874) รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ
27
คน
น.ส.กฤติยา ชำมริ
1 ต.ค.64, 15:48 น.
นายณรงค์ รอดชุม
5 ต.ค.64, 17:22 น.
(09875) รพ.สต.บ้านนาปะขอ
5
คน
นางสุกียะฮ์ พุ่มเกื้อ
4 ต.ค.64, 15:25 น.
นางสุกียะฮ์ พุ่มเกื้อ
4 ต.ค.64, 16:04 น.
(09876) รพ.สต.บ้านเกาะเคียน
7
คน
ลาวัณย์ แดงปรก
4 ต.ค.64, 10:43 น.
  รอการตรวจสอบ
(09877) รพ.สต.บ้านหาดไข่เต่า
5
คน
นางสาวอารีรัตน์ เอ้งฉ้วน
1 ต.ค.64, 11:55 น.
นายจำนงค์ ฤทธิเดช
2 ต.ค.64, 21:14 น.
(09878) รพ.สต.บ้านลอน
13
คน
สุดารัตน์ จันทร์แดง
4 ม.ค.65, 09:24 น.
  รอการตรวจสอบ
(09879) รพ.สต.บ้านหนองบ่อ
19
คน
นางชิษณุชา สีวาโย
6 ต.ค.64, 10:35 น.
  รอการตรวจสอบ
(14105) รพ.สต.บ้านต้นสน
14
คน
เสาวณีย์ ศิริสวัสดิ์
4 ต.ค.64, 16:16 น.
ประภาส ช่วยนุกูล
5 ต.ค.64, 11:10 น.
(99950) ศสช.รพช.บางแก้ว
100
คน
นางเนตรชนก เกียรตินุกูลชัย
5 ต.ค.64, 11:58 น.
5 ต.ค.64, 14:06 น.

  อำเภอ (10) ป่าพะยอม [จำนวน 259 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09880) รพ.สต.บ้านลานข่อย
31
คน
นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์
4 ต.ค.64, 14:07 น.
  รอการตรวจสอบ
(09881) รพ.สต.บ้านทุ่งชุมพล
24
คน
นางสาวศิริญา เพชรน้อย
5 ต.ค.64, 11:06 น.
นายธาริน สุรีย์เหลืองขจร
5 ต.ค.64, 16:49 น.
(09882) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
16
คน
สุภาภรณ์ หนูนวล
4 ต.ค.64, 11:32 น.
สมหมาย ศรีสุวรรณ
4 ต.ค.64, 15:19 น.
(09883) รพ.สต.บ้านปากเหมือง
10
คน
นางสาวอุมาภรณ์ จันทร์คงช่วย
1 ต.ค.64, 14:36 น.
  รอการตรวจสอบ
(09884) รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน
136
คน
นางสาวกิตติยา มากแก้ว
4 ต.ค.64, 16:22 น.
นางมณฑา ทองตำลึง
4 ต.ค.64, 16:22 น.
(09885) รพ.สต.บ้านบ่อทราย
32
คน
นางทิตยา ไหมสุข
30 ก.ย.64, 16:32 น.
นางอ้อยฤทัย สุรีย์เหลืองขจร
30 ก.ย.64, 18:12 น.
(11422) รพช.ป่าพะยอม
10
คน
วุฒิชัย แก้วสม
11 ต.ค.64, 08:12 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (11) ศรีนครินทร์ [จำนวน 109 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09886) รพ.สต.บ้านขัน
4
คน
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
5 ต.ค.64, 13:06 น.
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
5 ต.ค.64, 13:15 น.
(09887) รพ.สต.บ้านลำกะ
17
คน
ละออง คงแก้ว
3 ต.ค.64, 10:42 น.
นางรัชนี ปราบปัญจะ
3 ต.ค.64, 13:42 น.
(09889) รพ.สต.บ้านลำใน
13
คน
นางจิรายุ หนูอักษร
10 ต.ค.64, 14:38 น.
น.ส.นันทา ด้วงวงศ์
10 ต.ค.64, 19:00 น.
(09890) รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน
36
คน
นางชนวรรณ สารพร
6 ต.ค.64, 17:15 น.
นางหัชชกานต์ ขวัญมิ่ง
6 ต.ค.64, 17:19 น.
(09891) รพ.สต.บ้านลำสินธุ์
39
คน
อำภร รอดบัวทอง
4 ต.ค.64, 12:05 น.
พิเชษฐ เขียดนิล (USER)
4 ต.ค.64, 12:09 น.
รวมทั้งจังหวัด
2,969
คน
       
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 101827 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 5 คน