หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020101) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ 
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564

  อำเภอ (01) เมืองพัทลุง [จำนวน 1,607 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09772) รพ.สต.บ้านหัวถนน
120
คน
ขนิษฐา สุวรรณ์
8 เม.ย.64, 13:52 น.
นายวรเวทย์ สุวรรณ์
8 เม.ย.64, 14:02 น.
(09773) รพ.สต.บ้านน้ำเลือด
65
คน
นางพวงผกา ช่วยบำรุง
8 เม.ย.64, 12:31 น.
นางจำนรรจา ช่วยเนียม
8 เม.ย.64, 12:48 น.
(09774) รพ.สต.บ้านโคกชะงาย
182
คน
นางพรภิรมย์ ด้วงเล็ก
8 เม.ย.64, 13:52 น.
นางสาวสุกัญญา อินทร์เหมือน
8 เม.ย.64, 15:57 น.
(09775) รพ.สต.บ้านทุ่งยาว
58
คน
นางสาวณัฏฐณิชา สมจิตร
4 เม.ย.64, 09:14 น.
นายเอนก กลิ่นรส
7 เม.ย.64, 09:47 น.
(09776) รพ.สต.บ้านนาท่อม
92
คน
นางสาวสุวรรณา ทองเที่ยง
3 เม.ย.64, 11:27 น.
สมนึก นุ่นด้วง
6 เม.ย.64, 14:25 น.
(09777) รพ.สต.บ้านปรางหมู่
78
คน
นางโสภิณ วุ่นชุม
7 เม.ย.64, 09:05 น.
นางโสภิณ วุ่นชุม
7 เม.ย.64, 09:07 น.
(09778) รพ.สต.บ้านปลวกร้อน
58
คน
นางปิยะวรรณ์ ชิดปลอด
31 มี.ค.64, 11:06 น.
นางนัฐศมน สุขเอก
8 เม.ย.64, 16:19 น.
(09779) รพ.สต.บ้านไพ
35
คน
นางสุภัทรา ทองเงิน
26 มี.ค.64, 09:52 น.
นายนิภัทร์ เพชรศรี
26 มี.ค.64, 10:12 น.
(09780) รพ.สต.บ้านลำปำ
41
คน
น.ส.ประทีป หมวดจันทร์
5 เม.ย.64, 10:50 น.
นายสุรพล ทองบุญ
5 เม.ย.64, 14:29 น.
(09781) รพ.สต.บ้านปากประ
50
คน
นางสาวอิษมา หมาดโสะ
7 เม.ย.64, 10:41 น.
นางปลื้มจิตต์ อินทรงค์
8 เม.ย.64, 13:51 น.
(09782) รพ.สต.บ้านทุ่งลาน
67
คน
นางพัชรี จันทร์ชู
1 เม.ย.64, 11:02 น.
นางสาวจุฑาทิพย์ บัวเนียม
1 เม.ย.64, 11:00 น.
(09783) รพ.สต.บ้านโตร็ะ
28
คน
นางพรทิพย์ โปฏกรัตน์
8 เม.ย.64, 08:07 น.
ชลิต เกษรสวัสดิ์
8 เม.ย.64, 08:15 น.
(09784) รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว
52
คน
นางผุสดี บุญยะวันตัง
7 เม.ย.64, 10:25 น.
  รอการตรวจสอบ
(09785) รพ.สต.บ้านสวน
90
คน
อุบลรัตน์ รัตนอุไร
5 เม.ย.64, 14:39 น.
ขวัญตา มีชู
7 เม.ย.64, 10:26 น.
(09786) รพ.สต.บ้านหูแร่
10
คน
นางสุนันท์ จันทร์กลับ
2 เม.ย.64, 14:25 น.
นางฉลองรัฐ จันทรโชติกุล
3 เม.ย.64, 12:45 น.
(09787) รพ.สต.บ้านลำ
23
คน
นส.วัชรี สุขกาญจนะ
1 เม.ย.64, 10:06 น.
นายสุรศักดิ์ จันทร์กลับ
1 เม.ย.64, 15:13 น.
(09788) รพ.สต.บ้านอ้ายน้อย
20
คน
นางบังอร คงจันทร์
4 เม.ย.64, 11:15 น.
นางกนกพร ศรีรัตนพันธ์
4 เม.ย.64, 14:10 น.
(09789) รพ.สต.บ้านมะกอกใต้
33
คน
นางสาวประพิณ รักษาทอง
29 มี.ค.64, 10:53 น.
นายนิติธาน ณ พัทลุง
30 มี.ค.64, 13:56 น.
(09790) รพ.สต.บ้านท่าสำเภาใต้
24
คน
นางชนากานต์ ชุมคง
31 มี.ค.64, 13:50 น.
พ.จ.อ.เดช ชูเกลี้ยง
31 มี.ค.64, 13:56 น.
(09791) รพ.สต.บ้านปากสระ
56
คน
สุวรัตน์ นพฤทธิ์
1 เม.ย.64, 16:47 น.
สุวรัตน์ นพฤทธิ์
1 เม.ย.64, 16:53 น.
(09792) รพ.สต.บ้านนาโหนด
62
คน
นางจำนงค์ ณ พัทลุง
1 เม.ย.64, 12:20 น.
นางจำนงค์ ณ พัทลุง
1 เม.ย.64, 12:32 น.
(09793) รพ.สต.บ้านต้นไทร
95
คน
วิภาวรรณ จันสง
7 เม.ย.64, 11:27 น.
ปราณี คงช่วย
7 เม.ย.64, 11:48 น.
(09794) รพ.สต.บ้านควนถบ
42
คน
อคัมย์สิริ เอียดสุดรักษ์
1 เม.ย.64, 10:34 น.
นางอารีย์ อภัยรัตน์
5 เม.ย.64, 13:17 น.
(09795) รพ.สต.บ้านเขาแดง
24
คน
จิณัฐตาริ์ แก้วฉีด
2 เม.ย.64, 09:39 น.
  รอการตรวจสอบ
(12431) ศูนย์แพทย์ชุมชน คูหาสวรรค์
0
คน
นางศิริรักษ์ อมรดลใจ
7 เม.ย.64, 15:40 น.
พรทิพย์ หนูอินทร์
9 เม.ย.64, 10:00 น.
(21557) ศูนย์แพทย์ชุมชน ดอนยอ
97
คน
นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์
7 เม.ย.64, 10:44 น.
นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์
8 เม.ย.64, 13:03 น.
(24057) ศูนย์แพทย์ชุมชน ท่ามิหรำ
105
คน
น.ส.ปวีณา ดีชุม
5 เม.ย.64, 16:11 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (02) กงหรา [จำนวน 695 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09796) รพ.สต.บ้านกงหราใหม่
55
คน
ศิริลักษณ์ ศิริพจน์
5 เม.ย.64, 15:55 น.
นายจิระพันธ์ จันทร์เทพ
14 เม.ย.64, 11:36 น.
(09797) รพ.สต.บ้านหัวหรั่ง
78
คน
นางอารมย์ ไหมหมาด
1 เม.ย.64, 10:12 น.
นายปิยเรศ คงพรม
2 เม.ย.64, 08:58 น.
(09798) รพ.สต.บ้านชะรัด
86
คน
ภาขวัญ รอดเพ็ง
6 เม.ย.64, 11:55 น.
ภาขวัญ รอดเพ็ง
6 เม.ย.64, 13:34 น.
(09799) รพ.สต.บ้านพูด
79
คน
เรณู สะแหละ
3 เม.ย.64, 11:44 น.
  รอการตรวจสอบ
(09800) รพ.สต.บ้านคู
185
คน
น.ส.โสมสุมา รุ่งเรือง
5 เม.ย.64, 11:07 น.
ธนิต มูสิกปาละ
7 เม.ย.64, 15:13 น.
(09801) รพ.สต.บ้านโล๊ะจังกระ
30
คน
น.ส.นาทยา สะแหละ
1 เม.ย.64, 14:53 น.
นางทักษิณา เสนาทิพย์
7 เม.ย.64, 10:20 น.
(09802) รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ
75
คน
นางสุพัตรา คะโมระวงค์
26 มี.ค.64, 09:34 น.
นางฐิติยา รักษาแก้ว
1 เม.ย.64, 14:57 น.
(09803) รพ.สต.บ้านพังกิ่ง
48
คน
นางจารุณี หนูฤทธิ์
7 เม.ย.64, 11:04 น.
นางสาวไวษรี ดารากุล
8 เม.ย.64, 18:56 น.
(09804) รพ.สต.บ้านหวัง
11
คน
นางเยาวรัตน์ พงศ์ดารา
1 เม.ย.64, 11:07 น.
นางเยาวรัตน์ พงศ์ดารา
1 เม.ย.64, 14:12 น.
(11414) รพช.กงหรา
48
คน
วิไล เกื้อหมาด
7 เม.ย.64, 14:35 น.
สาโรจน์ แก้วขุนจบ
7 เม.ย.64, 16:16 น.

  อำเภอ (03) เขาชัยสน [จำนวน 702 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09805) รพ.สต.บ้านโคกยา
67
คน
จีรยา ชำนาญกิจ
6 เม.ย.64, 09:18 น.
จีรยา ชำนาญกิจ
6 เม.ย.64, 10:20 น.
(09806) รพ.สต.บ้านลานช้าง
41
คน
นางศุภลักษณา เพชรย้อย
2 เม.ย.64, 11:39 น.
นางศุภลักษณา เพชรย้อย
2 เม.ย.64, 11:43 น.
(09807) รพ.สต.บ้านท่าลาด
29
คน
นางกมลเนตร เส้งสุ้น
30 มี.ค.64, 10:29 น.
นางสาวรัตนา ชูหนูขาว
2 เม.ย.64, 10:34 น.
(09808) รพ.สต.บ้านไสนายขัน
48
คน
อุบล นิ่มมณี
26 มี.ค.64, 11:52 น.
เอมอร ชะหนู
30 มี.ค.64, 09:02 น.
(09809) รพ.สต.บ้านแหลมจองถนน
26
คน
น.ส.ปัทมา อุสมาน
8 เม.ย.64, 08:07 น.
สุนิสา มะหาด
8 เม.ย.64, 08:09 น.
(09810) รพ.สต.บ้านบางแก้วใต้
35
คน
พรรณี เจริญรักษ์
2 เม.ย.64, 09:33 น.
ประพันธ์ มณีนิล
2 เม.ย.64, 09:32 น.
(09811) รพ.สต.บ้านต้นโดน
58
คน
สุนันทา ทองพงษ์
2 เม.ย.64, 14:04 น.
อัสมา หวดด้าหละ
4 เม.ย.64, 13:49 น.
(09812) รพ.สต.บ้านสะทัง
65
คน
กิ่งดาว บุญยะวันตัง
31 มี.ค.64, 10:50 น.
วรรณิศา ดำหนูอินทร์
1 เม.ย.64, 09:29 น.
(09813) รพ.สต.บ้านคลองขุด
31
คน
อำนวย ปาลา
28 มี.ค.64, 10:55 น.
ภูไท เอี่ยมระยับ
29 มี.ค.64, 15:47 น.
(09814) รพ.สต.บ้านควนหมอทอง
112
คน
สุพาวดี หนูอุ่น
5 เม.ย.64, 13:34 น.
สุพาวดี หนูอุ่น
8 เม.ย.64, 15:31 น.
(09815) รพ.สต.บ้านท่าควาย
33
คน
น.ส.พิรญาณ์ ชูศรี
2 เม.ย.64, 14:37 น.
นายภานุวัฒน์ พรหมสังคหะ
6 เม.ย.64, 15:09 น.
(09816) รพ.สต.บ้านเกาะทองสม
74
คน
จารีย์ ศรีเกตุ
7 เม.ย.64, 16:53 น.
สายพิณ โปชะดา
8 เม.ย.64, 10:43 น.
(14104) รพ.สต.บ้านนาหยา
49
คน
นางอัมพวรรณ ชูแสง
1 เม.ย.64, 09:34 น.
นายยรรยง มากมา
1 เม.ย.64, 09:43 น.
(23810) ศสช.โรงพยาบาลเขาชัยสน
34
คน
นางวันเพ็ญ เกื้อคลัง
2 ต.ค.64, 15:25 น.
นางศศิธร การะนันต์
5 เม.ย.64, 11:30 น.

  อำเภอ (04) ตะโหมด [จำนวน 802 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09817) รพ.สต.บ้านคลองนุ้ย
93
คน
นางสาวสุธิดา ธานามาศ
5 เม.ย.64, 16:17 น.
  รอการตรวจสอบ
(09818) รพ.สต.บ้านควนอินนอโม
64
คน
นายสุเทพ กาฬพันลึก
7 เม.ย.64, 14:29 น.
นายสุเทพ กาฬพันลึก
8 เม.ย.64, 12:11 น.
(09819) รพ.สต.บ้านตะโหมด
52
คน
วริยา สงยัง
5 เม.ย.64, 20:33 น.
จารี คุ่มเคี่ยม
5 เม.ย.64, 20:44 น.
(09820) รพ.สต.บ้านด่านโลด
70
คน
นางจิระพร สุวรรณวงศ์
7 เม.ย.64, 19:32 น.
จิระพร สุวรรณวงศ์
7 เม.ย.64, 19:37 น.
(09821) รพ.สต.บ้านปลักปอม
23
คน
นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ
30 มี.ค.64, 11:50 น.
นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ
8 เม.ย.64, 19:31 น.
(09822) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
35
คน
นางสาวกรรณิการ์ หีมเขียว
30 มี.ค.64, 10:47 น.
นางวรรณา เขียวแก้ว
5 พ.ค.64, 21:06 น.
(09823) รพ.สต.บ้านโหละบ้า
25
คน
นางสาวโสรยา มีหมื่นพล
29 มี.ค.64, 14:07 น.
นางพัชรี นุ้ยผอม
2 เม.ย.64, 09:53 น.
(09824) รพ.สต.บ้านควนเล้าเป็ด
15
คน
พนา คุ่มเคี่ยม
7 เม.ย.64, 12:11 น.
พนา คุ่มเคี่ยม
7 เม.ย.64, 14:16 น.
(09825) รพ.สต.บ้านพรุนายขาว
36
คน
นางสาวณัฐนันท์ ชูสีอ่อน
1 เม.ย.64, 11:29 น.
กำไล สุดใหม่
7 เม.ย.64, 10:05 น.
(09826) รพ.สต.บ้านท่าเชียด
44
คน
นางจันทะนา ณ พัทลุง
30 มี.ค.64, 10:44 น.
  รอการตรวจสอบ
(11416) รพช.ตะโหมด
318
คน
สุวรรณา ศรีนวลขาว
5 เม.ย.64, 14:08 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
7 เม.ย.64, 08:50 น.
(14208) รพ.สต.บ้านเกาะเรียน
27
คน
นางสาวจันจิรา คชสิงห์
29 มี.ค.64, 08:39 น.
นายอนุกูล ทองมี
29 มี.ค.64, 09:40 น.

  อำเภอ (05) ควนขนุน [จำนวน 1,146 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09827) รพ.สต.บ้านทะเลน้อย
64
คน
นางปณิดา อินฉ่ำ
5 เม.ย.64, 11:09 น.
นางมณฑา รามทอง
5 เม.ย.64, 15:10 น.
(09828) รพ.สต.บ้านพังดาน
37
คน
ยุวดี จันทร์ขาว
2 เม.ย.64, 15:51 น.
นางยุพิน อินแป้น
2 เม.ย.64, 16:10 น.
(09829) รพ.สต.บ้านเกาะยาง
20
คน
นางสุทิรา ศุภเศรษฐ์ศิริ
5 เม.ย.64, 09:30 น.
นางสุทิรา ศุภเศรษฐ์ศิริ
5 เม.ย.64, 09:32 น.
(09830) รพ.สต.บ้านสะพานข่อย
39
คน
นางอัญชนา เมืองแก้ว
5 เม.ย.64, 10:08 น.
นางอัญชนา เมืองแก้ว
5 เม.ย.64, 10:08 น.
(09831) รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน
111
คน
กาญจนา โนดำ
2 เม.ย.64, 16:03 น.
สุดา ไชยบุรินทร์
5 เม.ย.64, 15:16 น.
(09832) รพ.สต.บ้านแหลมโตนด
63
คน
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
1 เม.ย.64, 13:42 น.
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
3 เม.ย.64, 09:36 น.
(09833) รพ.สต.บ้านปันแต
111
คน
นางดารุณี มากแก้ว
5 เม.ย.64, 17:15 น.
นส.พอตา เกตุจิรัฐิติกาล
6 เม.ย.64, 09:12 น.
(09834) รพ.สต.โตนดด้วน
100
คน
อรุณ คงพูล
5 ก.ค.64, 19:21 น.
นายโชคชัย เสนเผือก
5 เม.ย.64, 09:09 น.
(09835) รพ.สต.บ้านควนดินแดง
70
คน
นางบุหงา ธรรมจักร์
5 เม.ย.64, 10:20 น.
นายพิทยา ทองหนูนุ้ย
5 เม.ย.64, 10:40 น.
(09836) รพ.สต.บ้านจันนา
49
คน
สาคร เต็มราม
6 เม.ย.64, 14:22 น.
สาคร เต็มราม
7 เม.ย.64, 16:36 น.
(09837) รพ.สต.บ้านปากคลอง
53
คน
พัชรินทร์ บุญพหุลา
1 เม.ย.64, 09:26 น.
นายเจริญ คำนวล
1 เม.ย.64, 09:39 น.
(09838) รพ.สต.บ้านดอนศาลา
27
คน
นางโสภา นภานิวัติกุล
2 เม.ย.64, 09:15 น.
นางโสภา นภานิวัติกุล
5 เม.ย.64, 09:38 น.
(09839) รพ.สต.บ้านพนางตุง
76
คน
นางสาววิลาวัลย์ นุ่นทอง
29 ก.ย.64, 13:27 น.
นางสุภิญญา ทองเทพ
4 เม.ย.64, 18:47 น.
(09840) รพ.สต.บ้านหัวถนน
39
คน
นางสินี ชูสงค์
31 มี.ค.64, 15:18 น.
เลอศักดิ์ จันทร์น้อย
8 เม.ย.64, 20:29 น.
(09841) รพ.สต.บ้านแพรกหา
59
คน
นางเพ็ญนภา จันทรกรัด
5 เม.ย.64, 09:36 น.
นางสาววันวิสาข์ มุสิก
5 เม.ย.64, 11:01 น.
(14209) รพ.สต.บ้านศาลาตำเสา
76
คน
นางสาวกนกกาญจน์ ดับพันธ์
1 เม.ย.64, 09:37 น.
ศิรานันท์ บุตรบุรี
2 เม.ย.64, 14:55 น.
(23811) ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน
152
คน
ปาริฉัตร ขุนทอง
2 เม.ย.64, 09:05 น.
ลินดา บุญเรืองขาว
2 เม.ย.64, 11:12 น.

  อำเภอ (06) ปากพะยูน [จำนวน 813 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09842) รพ.สต.บ้านหัวควน
56
คน
นุชนาถ ไพชำนาญ
5 เม.ย.64, 13:36 น.
สุณีย์ นิ่มดวง
5 เม.ย.64, 14:54 น.
(09843) รพ.สต.บ้านดอนประดู่
20
คน
นางวาณี แก้วพยศ
5 เม.ย.64, 15:04 น.
นายกำพล เศรษฐสุข
5 เม.ย.64, 15:06 น.
(09844) รพ.สต.บ้านไทรพอน
49
คน
ชาฮีดา วาดู
7 เม.ย.64, 09:59 น.
นางสาวศศลักษณ์ เมธารินทร์
7 เม.ย.64, 10:08 น.
(09845) รพ.สต.บ้านบางตาล
30
คน
นายสมเดช แสงเจริญ
31 มี.ค.64, 13:26 น.
นายสังคม ชูยิ้มพานิชย์
3 เม.ย.64, 14:59 น.
(09846) รพ.สต.บ้านเกาะนางคำ
52
คน
นางสุธาสินี หลำสุบ
31 มี.ค.64, 18:41 น.
นางสุธาสินี หลำสุบ
5 เม.ย.64, 11:15 น.
(09847) รพ.สต.บ้านช่องฟืน
30
คน
สุภาภรณ์ หมัดหมัน
31 มี.ค.64, 10:09 น.
กิตติยา นฤภัย
2 เม.ย.64, 08:42 น.
(09848) รพ.สต.บ้านแหลมกรวด
44
คน
นางซากีนะ สุระกำแหง
2 เม.ย.64, 17:37 น.
นางซากีนะ สุระกำแหง
2 เม.ย.64, 17:47 น.
(09849) รพ.สต.บ้านเกาะหมาก
31
คน
นางสาวหทัยนุช แก้วกูล
26 มี.ค.64, 10:34 น.
นางสาวหทัยนุช แก้วกูล
26 มี.ค.64, 10:34 น.
(09850) รพ.สต.บ้านฝาละมี
90
คน
นางสุคนธ์ หนูเอียด
5 เม.ย.64, 17:02 น.
เบญจมาศ เกื้อสุข
5 เม.ย.64, 17:09 น.
(09851) รพ.สต.บ้านควนพระ
17
คน
ชนัญชิดา ทองขุนดำ
3 เม.ย.64, 14:03 น.
มณฑาทิพย์ ช่วยศรี
5 เม.ย.64, 11:40 น.
(09852) รพ.สต.บ้านพระเกิด
63
คน
นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ทอง
5 เม.ย.64, 09:05 น.
นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ทอง
8 เม.ย.64, 13:13 น.
(09853) รพ.สต.บ้านบางขวน
45
คน
วาสนา นุ้ยผอม
30 มี.ค.64, 08:51 น.
สายัน ไข่แก้ว
9 เม.ย.64, 04:55 น.
(09854) รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม
22
คน
ณัฐติกา ฤทธิเดช
28 มี.ค.64, 10:17 น.
กิตติพงษ์ กาญจนูปถัมภ์
5 เม.ย.64, 09:21 น.
(09855) รพ.สต.บ้านห้วยเรือ
43
คน
นางสาวสมฤดี ไชยรักษ์
7 เม.ย.64, 18:02 น.
นางอารมณ์ สุขศรี
7 เม.ย.64, 18:24 น.
(09856) รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง
77
คน
นางสุกัญญา ไทยกลาง
5 เม.ย.64, 16:00 น.
นายสมชาย สุวรรณชนะ
6 เม.ย.64, 13:27 น.
(09857) รพ.สต.บ้านโคกทราย
32
คน
นางสาววรรณศิกา สามารถ
5 เม.ย.64, 10:15 น.
นายพิเชษฐ ศักดิ์แสง
5 เม.ย.64, 13:58 น.
(23809) คลินิกเวชฯ บ้านโพธิ์
24
คน
อันติกา แหละหีม
30 มี.ค.64, 08:59 น.
จันทรา ทองอยู่คง
30 มี.ค.64, 08:59 น.
(24051) ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.ปากพะยูน
88
คน
ปุณยนุช ภักดี
1 เม.ย.64, 15:28 น.
จีระวรรณ์ รอดพูล
2 เม.ย.64, 14:20 น.

  อำเภอ (07) ศรีบรรพต [จำนวน 271 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09858) รพ.สต.บ้านศาลามะปราง
50
คน
นางธัตติมา จิตรเนียม
8 เม.ย.64, 15:03 น.
นายวิชัยยุทธ หนูแก้ว
8 เม.ย.64, 15:05 น.
(09859) รพ.สต.บ้านโหล๊ะเร็ด
25
คน
สุขวิทย์ มานันตพงศ์
8 เม.ย.64, 10:31 น.
โกวิท ชูเรือง
9 เม.ย.64, 07:53 น.
(09860) รพ.สต.บ้านเขาปู่
78
คน
นางสาวสุภาภรณ์ ยิ่งดำนุ่น
7 เม.ย.64, 09:49 น.
นางอุไร คงแสง
8 เม.ย.64, 15:06 น.
(09861) รพ.สต.บ้านสวนโหนด
54
คน
พะยอม ชูเรือง
5 เม.ย.64, 17:11 น.
นายสาธร อนุมณี
7 เม.ย.64, 08:45 น.
(09862) รพ.สต.บ้านตะแพน
28
คน
นางสุพัตรา ศรีสมโภชน์
2 เม.ย.64, 14:57 น.
นายไชยวุฒิ ชนะพล
14 พ.ค.64, 11:05 น.
(09863) รพ.สต.บ้านท่าข้าม
22
คน
นางประดับ สินน้อย
1 เม.ย.64, 09:36 น.
นางประดับ สินน้อย
1 เม.ย.64, 09:47 น.
(11419) รพช.ศรีบรรพต
14
คน
น.ส.นัสเราะฮ์ เหล็มปาน
1 เม.ย.64, 14:56 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
8 เม.ย.64, 10:27 น.

  อำเภอ (08) ป่าบอน [จำนวน 775 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09864) รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ
97
คน
นางสาวพรสวรรค์ สุขรัตน์
7 เม.ย.64, 12:14 น.
นางสุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์
8 เม.ย.64, 13:06 น.
(09865) รพ.สต.บ้านควนคำทอง
64
คน
วันวิสาข์ ทับสระ
5 เม.ย.64, 10:23 น.
เสรี ณรงค์รัตน์
8 เม.ย.64, 21:29 น.
(09866) รพ.สต.บ้านพรุพ้อ
0
คน
น.ส.ณัฐรุจา ชูหมวด
29 มี.ค.64, 13:42 น.
นายมนูญ แสงเมือง
7 เม.ย.64, 21:46 น.
(09867) รพ.สต.บ้านควนเพ็ง
80
คน
นางสาวภาวิณี เหมือนทองเส้ง
3 เม.ย.64, 12:26 น.
นางนุชรี ชูแสง
3 เม.ย.64, 14:32 น.
(09868) รพ.สต.บ้านควนปอม(เฉลิมฯ)
84
คน
นางสาวจุฬาภรณ์ เหตุทอง
3 เม.ย.64, 14:22 น.
นายสมปราถนา ฉิมสังข์
4 เม.ย.64, 19:35 น.
(09869) รพ.สต.บ้านหนองธง
166
คน
นัยณัฐ เดชเชียร
2 เม.ย.64, 16:05 น.
สิทธิพงศ์ เรืองแก้ว
7 เม.ย.64, 14:28 น.
(09870) รพ.สต.บ้านป่าบาก
36
คน
นางสุพิชฌาย์ อินริสพงค์
30 มี.ค.64, 13:47 น.
นายจิตติณัฎช์ สุวรรณรัตน์
5 เม.ย.64, 09:06 น.
(09871) รพ.สต.บ้านทุ่งนารี
4
คน
นางหนึ่งฤทัย เยาว์แสง
5 เม.ย.64, 11:37 น.
นายนพพล กองเอียด
5 เม.ย.64, 11:38 น.
(09872) รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร
134
คน
นางพลอยไพลิน แดงทอง
1 เม.ย.64, 14:55 น.
  รอการตรวจสอบ
(09873) รพ.สต.บ้านท่าดินแดง
33
คน
นางสาววลัยลักษณ์ ปิ่นมี
31 มี.ค.64, 11:29 น.
นางศุภวรรณ อนุวัฒนวงศ์
31 มี.ค.64, 11:30 น.
(11420) รพช.ป่าบอน
23
คน
นางจินตนา สวัสดิโรจน์
6 เม.ย.64, 09:39 น.
  รอการตรวจสอบ
(14271) รพ.สต.บ้านน้ำตก
54
คน
ไพโรจน์ แสงจง
1 เม.ย.64, 10:02 น.
มณเฑียร รัตนตรัง
4 เม.ย.64, 22:46 น.

  อำเภอ (09) บางแก้ว [จำนวน 570 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09874) รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ
37
คน
น.ส.กฤติยา ชำมริ
4 เม.ย.64, 19:53 น.
  รอการตรวจสอบ
(09875) รพ.สต.บ้านนาปะขอ
73
คน
นางสุกียะฮ์ พุ่มเกื้อ
30 มี.ค.64, 11:04 น.
นางสุกียะฮ์ พุ่มเกื้อ
30 มี.ค.64, 11:12 น.
(09876) รพ.สต.บ้านเกาะเคียน
44
คน
ลาวัณย์ แดงปรก
1 เม.ย.64, 17:22 น.
  รอการตรวจสอบ
(09877) รพ.สต.บ้านหาดไข่เต่า
91
คน
นางสาวอารีรัตน์ เอ้งฉ้วน
2 เม.ย.64, 13:30 น.
นายจำนงค์ ฤทธิเดช
2 เม.ย.64, 14:09 น.
(09878) รพ.สต.บ้านลอน
76
คน
สุดารัตน์ จันทร์แดง
31 มี.ค.64, 15:41 น.
  รอการตรวจสอบ
(09879) รพ.สต.บ้านหนองบ่อ
84
คน
นางชิษณุชา สีวาโย
30 มี.ค.64, 12:25 น.
  รอการตรวจสอบ
(14105) รพ.สต.บ้านต้นสน
54
คน
เสาวณีย์ ศิริสวัสดิ์
2 เม.ย.64, 16:26 น.
ประภาส ช่วยนุกูล
2 เม.ย.64, 16:41 น.
(99950) ศสช.รพช.บางแก้ว
111
คน
นางเนตรชนก เกียรตินุกูลชัย
1 เม.ย.64, 14:39 น.
8 เม.ย.64, 15:43 น.

  อำเภอ (10) ป่าพะยอม [จำนวน 735 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09880) รพ.สต.บ้านลานข่อย
68
คน
นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์
1 เม.ย.64, 10:44 น.
นางสุดใจ ปานแก้ว
2 เม.ย.64, 13:22 น.
(09881) รพ.สต.บ้านทุ่งชุมพล
117
คน
นางสาวศิริญา เพชรน้อย
2 เม.ย.64, 10:18 น.
นายธาริน สุรีย์เหลืองขจร
2 เม.ย.64, 11:21 น.
(09882) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
148
คน
สุภาภรณ์ หนูนวล
30 มี.ค.64, 10:48 น.
  รอการตรวจสอบ
(09883) รพ.สต.บ้านปากเหมือง
144
คน
นางสาวอุมาภรณ์ จันทร์คงช่วย
2 เม.ย.64, 15:44 น.
  รอการตรวจสอบ
(09884) รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน
98
คน
นางสาวกิตติยา มากแก้ว
1 เม.ย.64, 10:07 น.
นางมณฑา ทองตำลึง
1 เม.ย.64, 12:50 น.
(09885) รพ.สต.บ้านบ่อทราย
91
คน
นางทิตยา ไหมสุข
3 เม.ย.64, 15:19 น.
นางอ้อยฤทัย สุรีย์เหลืองขจร
3 เม.ย.64, 21:52 น.
(11422) รพช.ป่าพะยอม
69
คน
วุฒิชัย แก้วสม
5 เม.ย.64, 10:11 น.
ธีรวัฒน์ ฤทธาภิรมย์
6 เม.ย.64, 19:06 น.

  อำเภอ (11) ศรีนครินทร์ [จำนวน 451 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09886) รพ.สต.บ้านขัน
49
คน
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
2 เม.ย.64, 15:11 น.
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
2 เม.ย.64, 15:11 น.
(09887) รพ.สต.บ้านลำกะ
73
คน
ละออง คงแก้ว
2 เม.ย.64, 14:29 น.
นางรัชนี ปราบปัญจะ
2 เม.ย.64, 21:09 น.
(09889) รพ.สต.บ้านลำใน
47
คน
นางจิรายุ หนูอักษร
5 เม.ย.64, 13:26 น.
น.ส.นันทา ด้วงวงศ์
8 เม.ย.64, 11:17 น.
(09890) รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน
60
คน
นางสาวปวรรษา พรหมสังคหะ
5 เม.ย.64, 10:08 น.
นางหัชชกานต์ ขวัญมิ่ง
5 เม.ย.64, 10:46 น.
(09891) รพ.สต.บ้านลำสินธุ์
115
คน
อำภร รอดบัวทอง
7 เม.ย.64, 10:12 น.
พิเชษฐ เขียดนิล (USER)
7 เม.ย.64, 10:18 น.
(24673) รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)
107
คน
นางวาลินี คงสุข
5 เม.ย.64, 15:27 น.
นางสาวสุนีพร เพชรจันทร์
9 เม.ย.64, 09:54 น.
รวมทั้งจังหวัด
8,567
คน
       
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 101807 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 8 คน