หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010105) จำนวน นักวิชาการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด 
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564

  อำเภอ (01) เมืองพัทลุง [จำนวน 65 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(00889) สสอ.เมืองพัทลุง
35
คน
ฐิติญวรรณ์ ปักษีสิงห์
9 เม.ย.64, 09:32 น.
  รอการตรวจสอบ
(09772) รพ.สต.บ้านหัวถนน
0
คน
นภาพรรณ ศรีลมุล
8 เม.ย.64, 14:12 น.
นายวรเวทย์ สุวรรณ์
8 เม.ย.64, 14:14 น.
(09773) รพ.สต.บ้านน้ำเลือด
0
คน
นางจำนรรจา ช่วยเนียม
8 เม.ย.64, 12:24 น.
นางจำนรรจา ช่วยเนียม
8 เม.ย.64, 12:24 น.
(09774) รพ.สต.บ้านโคกชะงาย
1
คน
นางสาวสุกัญญา อินทร์เหมือน
8 เม.ย.64, 15:24 น.
นางสาวสุกัญญา อินทร์เหมือน
8 เม.ย.64, 15:57 น.
(09775) รพ.สต.บ้านทุ่งยาว
2
คน
นายเอนก กลิ่นรส
5 เม.ย.64, 12:34 น.
นายเอนก กลิ่นรส
7 เม.ย.64, 09:45 น.
(09776) รพ.สต.บ้านนาท่อม
0
คน
นายสุวรรณชัย นิยมสกุล
2 เม.ย.64, 08:37 น.
สมนึก นุ่นด้วง
6 เม.ย.64, 14:24 น.
(09777) รพ.สต.บ้านปรางหมู่
0
คน
นางสมหญิง สุคนธ์
4 เม.ย.64, 17:05 น.
นางโสภิณ วุ่นชุม
7 เม.ย.64, 09:06 น.
(09778) รพ.สต.บ้านปลวกร้อน
1
คน
นางรสสุคนธ์ ศรีใส
9 เม.ย.64, 14:22 น.
  รอการตรวจสอบ
(09779) รพ.สต.บ้านไพ
1
คน
นายนิภัทร์ เพชรศรี
26 มี.ค.64, 10:12 น.
นายนิภัทร์ เพชรศรี
26 มี.ค.64, 10:12 น.
(09780) รพ.สต.บ้านลำปำ
1
คน
นายสุรพล ทองบุญ
1 เม.ย.64, 14:19 น.
นายสุรพล ทองบุญ
1 เม.ย.64, 14:20 น.
(09781) รพ.สต.บ้านปากประ
0
คน
นางปลื้มจิตต์ อินทรงค์
4 เม.ย.64, 09:36 น.
นางปลื้มจิตต์ อินทรงค์
4 เม.ย.64, 09:42 น.
(09782) รพ.สต.บ้านทุ่งลาน
0
คน
นางสาวจุฑาทิพย์ บัวเนียม
26 มี.ค.64, 09:09 น.
นางสาวจุฑาทิพย์ บัวเนียม
26 มี.ค.64, 10:00 น.
(09783) รพ.สต.บ้านโตร็ะ
2
คน
นางพัตรา บุญเกลี้ยง
24 มี.ค.64, 16:15 น.
ชลิต เกษรสวัสดิ์
5 เม.ย.64, 10:11 น.
(09784) รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว
2
คน
นายเชษฐา ศรีนวลขาว
1 เม.ย.64, 16:47 น.
นายเชษฐา ศรีนวลขาว
1 เม.ย.64, 16:54 น.
(09785) รพ.สต.บ้านสวน
2
คน
ประภาส สงบุตร
9 เม.ย.64, 10:16 น.
ประภาส สงบุตร
9 เม.ย.64, 10:17 น.
(09786) รพ.สต.บ้านหูแร่
0
คน
นางฉลองรัฐ จันทรโชติกุล
3 เม.ย.64, 12:43 น.
นางฉลองรัฐ จันทรโชติกุล
3 เม.ย.64, 12:44 น.
(09787) รพ.สต.บ้านลำ
1
คน
นายยมนา คงศรี
1 เม.ย.64, 15:24 น.
นายสุรศักดิ์ จันทร์กลับ
1 เม.ย.64, 15:25 น.
(09788) รพ.สต.บ้านอ้ายน้อย
1
คน
นางกนกพร ศรีรัตนพันธ์
1 เม.ย.64, 10:30 น.
นางกนกพร ศรีรัตนพันธ์
4 เม.ย.64, 14:10 น.
(09789) รพ.สต.บ้านมะกอกใต้
1
คน
นายนิติธาน ณ พัทลุง
30 มี.ค.64, 13:55 น.
นายนิติธาน ณ พัทลุง
30 มี.ค.64, 13:56 น.
(09790) รพ.สต.บ้านท่าสำเภาใต้
1
คน
พ.จ.อ.เดช ชูเกลี้ยง
31 มี.ค.64, 10:50 น.
พ.จ.อ.เดช ชูเกลี้ยง
31 มี.ค.64, 10:52 น.
(09791) รพ.สต.บ้านปากสระ
2
คน
สุวรัตน์ นพฤทธิ์
28 มี.ค.64, 12:05 น.
สุวรัตน์ นพฤทธิ์
28 มี.ค.64, 12:08 น.
(09792) รพ.สต.บ้านนาโหนด
3
คน
นายสุพิธพงษ์ ศุภเศรษฐ์ศิริ
3 เม.ย.64, 08:52 น.
นางจำนงค์ ณ พัทลุง
3 เม.ย.64, 08:53 น.
(09793) รพ.สต.บ้านต้นไทร
1
คน
ปราณี คงช่วย
5 เม.ย.64, 10:03 น.
ปราณี คงช่วย
7 เม.ย.64, 13:13 น.
(09794) รพ.สต.บ้านควนถบ
1
คน
นางอารีย์ อภัยรัตน์
5 เม.ย.64, 13:16 น.
นางอารีย์ อภัยรัตน์
5 เม.ย.64, 13:17 น.
(09795) รพ.สต.บ้านเขาแดง
1
คน
นางอุทัยวรรณ กำเหนิดฤทธิ์
31 มี.ค.64, 13:17 น.
นางอุทัยวรรณ กำเหนิดฤทธิ์
2 เม.ย.64, 09:22 น.
(12431) ศูนย์แพทย์ชุมชน คูหาสวรรค์
2
คน
พรทิพย์ หนูอินทร์
5 เม.ย.64, 13:19 น.
พรทิพย์ หนูอินทร์
5 เม.ย.64, 13:20 น.
(21557) ศูนย์แพทย์ชุมชน ดอนยอ
2
คน
นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์
9 เม.ย.64, 09:22 น.
นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์
9 เม.ย.64, 09:23 น.
(24057) ศูนย์แพทย์ชุมชน ท่ามิหรำ
2
คน
น.ส.ปวีณา ดีชุม
5 เม.ย.64, 16:22 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (02) กงหรา [จำนวน 33 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(00890) สสอ.กงหรา
16
คน
ชาคริต ดำชื่น
5 เม.ย.64, 09:01 น.
  รอการตรวจสอบ
(09796) รพ.สต.บ้านกงหราใหม่
2
คน
นายจิระพันธ์ จันทร์เทพ
5 เม.ย.64, 13:37 น.
นายจิระพันธ์ จันทร์เทพ
5 เม.ย.64, 13:37 น.
(09797) รพ.สต.บ้านหัวหรั่ง
1
คน
นายปิยเรศ คงพรม
2 เม.ย.64, 08:57 น.
นายปิยเรศ คงพรม
2 เม.ย.64, 08:58 น.
(09798) รพ.สต.บ้านชะรัด
2
คน
ประเทือง อมรวิริยะชัย
6 เม.ย.64, 11:59 น.
ภาขวัญ รอดเพ็ง
6 เม.ย.64, 13:34 น.
(09799) รพ.สต.บ้านพูด
1
คน
คอง พุมนวล
2 เม.ย.64, 13:10 น.
  รอการตรวจสอบ
(09800) รพ.สต.บ้านคู
1
คน
นายธนิต มูสิกปาละ
7 เม.ย.64, 15:12 น.
ธนิต มูสิกปาละ
7 เม.ย.64, 15:13 น.
(09801) รพ.สต.บ้านโล๊ะจังกระ
1
คน
นางทักษิณา เสนาทิพย์
7 เม.ย.64, 10:19 น.
นางทักษิณา เสนาทิพย์
7 เม.ย.64, 10:19 น.
(09802) รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ
2
คน
นางฐิติยา รักษาแก้ว
1 เม.ย.64, 14:56 น.
นางฐิติยา รักษาแก้ว
1 เม.ย.64, 14:57 น.
(09803) รพ.สต.บ้านพังกิ่ง
2
คน
นางโสภิต ไชยสุนทรกิตติ
1 เม.ย.64, 15:37 น.
นางสาวไวษรี ดารากุล
5 เม.ย.64, 09:27 น.
(09804) รพ.สต.บ้านหวัง
2
คน
นางสุวรรณี นวลเกลี้ยง
30 มี.ค.64, 09:45 น.
นางเยาวรัตน์ พงศ์ดารา
1 เม.ย.64, 14:12 น.
(11414) รพช.กงหรา
3
คน
มูณา มหาศานติ
8 เม.ย.64, 14:48 น.
มูณา มหาศานติ
8 เม.ย.64, 14:48 น.

  อำเภอ (03) เขาชัยสน [จำนวน 48 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(00891) สสอ.เขาชัยสน
22
คน
ประสพ ตราชู
8 เม.ย.64, 10:05 น.
  รอการตรวจสอบ
(09805) รพ.สต.บ้านโคกยา
2
คน
พงษ์ศักดิ์ เผือกสม
30 มี.ค.64, 09:40 น.
จีรยา ชำนาญกิจ
6 เม.ย.64, 10:20 น.
(09806) รพ.สต.บ้านลานช้าง
1
คน
นางศุภลักษณา เพชรย้อย
2 เม.ย.64, 11:42 น.
นางศุภลักษณา เพชรย้อย
2 เม.ย.64, 11:43 น.
(09807) รพ.สต.บ้านท่าลาด
2
คน
นายพันทวี มณีโชติ
26 มี.ค.64, 10:44 น.
นางสาวรัตนา ชูหนูขาว
2 เม.ย.64, 10:33 น.
(09808) รพ.สต.บ้านไสนายขัน
2
คน
เอมอร ชะหนู
26 มี.ค.64, 10:35 น.
เอมอร ชะหนู
30 มี.ค.64, 09:01 น.
(09809) รพ.สต.บ้านแหลมจองถนน
0
คน
ศรินยา ฤทธฺ์เลื่อน
8 เม.ย.64, 15:27 น.
สุนิสา มะหาด
8 เม.ย.64, 14:37 น.
(09810) รพ.สต.บ้านบางแก้วใต้
2
คน
ประพันธ์ มณีนิล
1 เม.ย.64, 14:58 น.
ประพันธ์ มณีนิล
1 เม.ย.64, 14:59 น.
(09811) รพ.สต.บ้านต้นโดน
1
คน
นายสมมาตร สุขดำ
2 เม.ย.64, 14:38 น.
อัสมา หวดด้าหละ
4 เม.ย.64, 13:49 น.
(09812) รพ.สต.บ้านสะทัง
2
คน
อำนวย เซ่งอิ้น
28 ก.ย.64, 08:22 น.
วรรณิศา ดำหนูอินทร์
1 เม.ย.64, 09:29 น.
(09813) รพ.สต.บ้านคลองขุด
2
คน
สุนันทา ชูโชติ
26 มี.ค.64, 13:51 น.
ภูไท เอี่ยมระยับ
29 มี.ค.64, 15:47 น.
(09814) รพ.สต.บ้านควนหมอทอง
0
คน
เสาวณีย์ ยิ่งดำนุ่น
8 เม.ย.64, 14:53 น.
สุพาวดี หนูอุ่น
8 เม.ย.64, 15:31 น.
(09815) รพ.สต.บ้านท่าควาย
2
คน
อารีย์ เกื้อคลัง
1 เม.ย.64, 09:51 น.
นายภานุวัฒน์ พรหมสังคหะ
6 เม.ย.64, 15:09 น.
(09816) รพ.สต.บ้านเกาะทองสม
1
คน
จารีย์ ศรีเกตุ
7 เม.ย.64, 16:56 น.
สายพิณ โปชะดา
8 เม.ย.64, 10:42 น.
(11415) รพช.เขาชัยสน
6
คน
ศรินรัตน์ เปาะทองคำ
31 มี.ค.64, 17:09 น.
นายการัณยภาส เพ็ชรสง
1 เม.ย.64, 13:00 น.
(14104) รพ.สต.บ้านนาหยา
2
คน
นายยรรยง มากมา
1 เม.ย.64, 09:36 น.
นายยรรยง มากมา
1 เม.ย.64, 09:44 น.
(23810) ศสช.โรงพยาบาลเขาชัยสน
1
คน
นางศศิธร การะนันต์
5 เม.ย.64, 11:39 น.
นางศศิธร การะนันต์
5 เม.ย.64, 11:42 น.

  อำเภอ (04) ตะโหมด [จำนวน 23 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(00892) สสอ.ตะโหมด
5
คน
สรายุทธ ช่วยศรี
8 เม.ย.64, 10:57 น.
ศุภรัตน์ จันทร์เทพ
8 เม.ย.64, 10:58 น.
(09817) รพ.สต.บ้านคลองนุ้ย
0
คน
นายอนุชิต แหละหมัน
5 เม.ย.64, 15:57 น.
  รอการตรวจสอบ
(09818) รพ.สต.บ้านควนอินนอโม
1
คน
นายสุเทพ กาฬพันลึก
7 เม.ย.64, 16:14 น.
นายสุเทพ กาฬพันลึก
8 เม.ย.64, 12:11 น.
(09819) รพ.สต.บ้านตะโหมด
2
คน
จารี คุ่มเคี่ยม (2)
1 เม.ย.64, 10:16 น.
จารี คุ่มเคี่ยม
5 เม.ย.64, 20:43 น.
(09820) รพ.สต.บ้านด่านโลด
1
คน
นางจิระพร สุวรรณวงศ์
2 เม.ย.64, 16:39 น.
จิระพร สุวรรณวงศ์
7 เม.ย.64, 19:37 น.
(09821) รพ.สต.บ้านปลักปอม
1
คน
นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ
8 เม.ย.64, 19:21 น.
นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ
8 เม.ย.64, 19:26 น.
(09822) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
1
คน
นางวรรณา เขียวแก้ว
28 มี.ค.64, 14:50 น.
นางวรรณา เขียวแก้ว
2 เม.ย.64, 11:52 น.
(09823) รพ.สต.บ้านโหละบ้า
2
คน
นางพัชรี นุ้ยผอม
1 เม.ย.64, 16:09 น.
นางพัชรี นุ้ยผอม
2 เม.ย.64, 09:51 น.
(09824) รพ.สต.บ้านควนเล้าเป็ด
1
คน
จำนันท์ นุ่นละออง
7 เม.ย.64, 14:12 น.
พนา คุ่มเคี่ยม
7 เม.ย.64, 14:16 น.
(09825) รพ.สต.บ้านพรุนายขาว
1
คน
นางสาวณัฐนันท์ ชูสีอ่อน
7 เม.ย.64, 10:08 น.
กำไล สุดใหม่
7 เม.ย.64, 10:09 น.
(09826) รพ.สต.บ้านท่าเชียด
1
คน
นางสุชาดา โสดแก้ว
8 เม.ย.64, 11:42 น.
  รอการตรวจสอบ
(11416) รพช.ตะโหมด
6
คน
วันดี ชนะสิทธิ์
8 เม.ย.64, 13:27 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
8 เม.ย.64, 13:29 น.
(14208) รพ.สต.บ้านเกาะเรียน
1
คน
นายอนุกูล ทองมี
29 มี.ค.64, 08:54 น.
นายอนุกูล ทองมี
29 มี.ค.64, 09:40 น.

  อำเภอ (05) ควนขนุน [จำนวน 33 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(00893) สสอ.ควนขนุน
5
คน
สุทธิพงค์ รักษ์พันธ์
8 เม.ย.64, 10:21 น.
  รอการตรวจสอบ
(09827) รพ.สต.บ้านทะเลน้อย
1
คน
นางมณฑา รามทอง
5 เม.ย.64, 10:35 น.
นางมณฑา รามทอง
5 เม.ย.64, 10:37 น.
(09828) รพ.สต.บ้านพังดาน
0
คน
นุกูล ศรีจันทร์
4 เม.ย.64, 22:02 น.
นางยุพิน อินแป้น
5 เม.ย.64, 04:58 น.
(09829) รพ.สต.บ้านเกาะยาง
2
คน
นายญฐโชติก์ พันฤทธิ์ดำ
6 เม.ย.64, 21:17 น.
นางสุทิรา ศุภเศรษฐ์ศิริ
7 เม.ย.64, 11:16 น.
(09830) รพ.สต.บ้านสะพานข่อย
2
คน
นายณยศ ร่มหมุน
29 มี.ค.64, 14:24 น.
นายณยศ ร่มหมุน
5 เม.ย.64, 09:49 น.
(09831) รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน
2
คน
สุขขุม โอฬาริกบุตร
5 เม.ย.64, 11:49 น.
สุดา ไชยบุรินทร์
5 เม.ย.64, 15:15 น.
(09832) รพ.สต.บ้านแหลมโตนด
1
คน
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
1 เม.ย.64, 13:44 น.
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
3 เม.ย.64, 09:36 น.
(09833) รพ.สต.บ้านปันแต
1
คน
นส.พอตา เกตุจิรัฐิติกาล
5 เม.ย.64, 16:11 น.
นส.พอตา เกตุจิรัฐิติกาล
5 เม.ย.64, 16:11 น.
(09834) รพ.สต.โตนดด้วน
0
คน
นายโชคชัย เสนเผือก
4 เม.ย.64, 22:45 น.
นายโชคชัย เสนเผือก
5 เม.ย.64, 09:09 น.
(09835) รพ.สต.บ้านควนดินแดง
2
คน
นายพิทยา ทองหนูนุ้ย
5 เม.ย.64, 10:36 น.
นายพิทยา ทองหนูนุ้ย
5 เม.ย.64, 10:39 น.
(09836) รพ.สต.บ้านจันนา
1
คน
สาคร เต็มราม
5 เม.ย.64, 09:25 น.
สาคร เต็มราม
5 เม.ย.64, 10:55 น.
(09837) รพ.สต.บ้านปากคลอง
1
คน
นางวรลักษณ์ บุญจันทร์ศรี
1 เม.ย.64, 09:21 น.
นายเจริญ คำนวล
1 เม.ย.64, 09:39 น.
(09838) รพ.สต.บ้านดอนศาลา
1
คน
นางโสภา นภานิวัติกุล
2 เม.ย.64, 09:18 น.
นางโสภา นภานิวัติกุล
5 เม.ย.64, 09:37 น.
(09839) รพ.สต.บ้านพนางตุง
1
คน
นางสุภิญญา ทองเทพ
31 มี.ค.64, 23:14 น.
นางสุภิญญา ทองเทพ
4 เม.ย.64, 18:47 น.
(09840) รพ.สต.บ้านหัวถนน
1
คน
นายเลอศักดิ์ จันทร์น้อย
1 เม.ย.64, 14:24 น.
เลอศักดิ์ จันทร์น้อย
8 เม.ย.64, 20:29 น.
(09841) รพ.สต.บ้านแพรกหา
1
คน
นางสาววันวิสาข์ มุสิก
4 เม.ย.64, 22:29 น.
นางสาววันวิสาข์ มุสิก
5 เม.ย.64, 11:00 น.
(11417) รพช.ควนขนุน
6
คน
น.ส.นงลักษณ์ รักเล่ง
7 เม.ย.64, 12:21 น.
กรกฎ นิตยาจารย์
7 เม.ย.64, 14:09 น.
(14209) รพ.สต.บ้านศาลาตำเสา
2
คน
ศิรานันท์ บุตรบุรี
2 เม.ย.64, 11:16 น.
ศิรานันท์ บุตรบุรี
2 เม.ย.64, 14:54 น.
(23811) ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน
3
คน
ลินดา บุญเรืองขาว
1 เม.ย.64, 11:14 น.
ลินดา บุญเรืองขาว
1 เม.ย.64, 15:39 น.

  อำเภอ (06) ปากพะยูน [จำนวน 54 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(00894) สสอ.ปากพะยูน
25
คน
ภชภณ เมืองแก้ว
2 เม.ย.64, 10:06 น.
ภชภณ เมืองแก้ว
5 เม.ย.64, 16:14 น.
(09842) รพ.สต.บ้านหัวควน
1
คน
สุณีย์ นิ่มดวง
29 มี.ค.64, 11:51 น.
สุณีย์ นิ่มดวง
29 มี.ค.64, 11:52 น.
(09843) รพ.สต.บ้านดอนประดู่
1
คน
นายกำพล เศรษฐสุข
5 เม.ย.64, 10:03 น.
นายกำพล เศรษฐสุข
5 เม.ย.64, 10:23 น.
(09844) รพ.สต.บ้านไทรพอน
2
คน
นางสาวศศลักษณ์ เมธารินทร์
7 เม.ย.64, 10:05 น.
นางสาวศศลักษณ์ เมธารินทร์
7 เม.ย.64, 10:07 น.
(09845) รพ.สต.บ้านบางตาล
1
คน
นายสังคม ชูยิ้มพานิชย์
3 เม.ย.64, 14:57 น.
นายสังคม ชูยิ้มพานิชย์
3 เม.ย.64, 14:58 น.
(09846) รพ.สต.บ้านเกาะนางคำ
2
คน
นายสุหรง สมแสง
31 มี.ค.64, 18:35 น.
นางสุธาสินี หลำสุบ
5 เม.ย.64, 11:14 น.
(09847) รพ.สต.บ้านช่องฟืน
1
คน
กิตติยา นฤภัย
2 เม.ย.64, 08:42 น.
กิตติยา นฤภัย
2 เม.ย.64, 08:42 น.
(09848) รพ.สต.บ้านแหลมกรวด
0
คน
นางซากีนะ สุระกำแหง
30 มี.ค.64, 16:59 น.
นางซากีนะ สุระกำแหง
2 เม.ย.64, 17:47 น.
(09849) รพ.สต.บ้านเกาะหมาก
1
คน
นายสุรวุฒิ นฤภัย
31 มี.ค.64, 13:02 น.
นายสุรวุฒิ นฤภัย
31 มี.ค.64, 13:03 น.
(09850) รพ.สต.บ้านฝาละมี
2
คน
นายเสงี่ยม ศรีทวี
25 มี.ค.64, 14:55 น.
เบญจมาศ เกื้อสุข
31 มี.ค.64, 19:19 น.
(09851) รพ.สต.บ้านควนพระ
1
คน
นาท ทองขุนดำ
5 เม.ย.64, 11:23 น.
มณฑาทิพย์ ช่วยศรี
5 เม.ย.64, 11:37 น.
(09852) รพ.สต.บ้านพระเกิด
1
คน
นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ทอง
5 เม.ย.64, 09:07 น.
นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ทอง
8 เม.ย.64, 13:13 น.
(09853) รพ.สต.บ้านบางขวน
2
คน
สายัน ไข่แก้ว
6 เม.ย.64, 05:05 น.
สายัน ไข่แก้ว
9 เม.ย.64, 04:54 น.
(09854) รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม
0
คน
กิตติพงษ์ กาญจนูปถัมภ์
5 เม.ย.64, 09:20 น.
กิตติพงษ์ กาญจนูปถัมภ์
5 เม.ย.64, 09:20 น.
(09855) รพ.สต.บ้านห้วยเรือ
1
คน
นายอำนวย ทองหนูนุ้ย
5 เม.ย.64, 15:55 น.
นางอารมณ์ สุขศรี
7 เม.ย.64, 18:21 น.
(09856) รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง
1
คน
นางเจียมจิตต์ ปิยวาจานุสรณ์
1 เม.ย.64, 13:28 น.
นายสมชาย สุวรรณชนะ
6 เม.ย.64, 13:26 น.
(09857) รพ.สต.บ้านโคกทราย
1
คน
นายพิเชษฐ ศักดิ์แสง
5 เม.ย.64, 13:57 น.
นายพิเชษฐ ศักดิ์แสง
7 เม.ย.64, 10:24 น.
(11418) รพช.ปากพะยูน
6
คน
สบาย อินทร์ศรี
8 เม.ย.64, 15:19 น.
สุจิน แท่นเกิด
8 เม.ย.64, 15:46 น.
(23809) คลินิกเวชฯ บ้านโพธิ์
2
คน
จันทรา ทองอยู่คง
26 มี.ค.64, 13:46 น.
จันทรา ทองอยู่คง
26 มี.ค.64, 13:46 น.
(24051) ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.ปากพะยูน
3
คน
จีระวรรณ์ รอดพูล
2 เม.ย.64, 14:19 น.
จีระวรรณ์ รอดพูล
2 เม.ย.64, 14:20 น.

  อำเภอ (07) ศรีบรรพต [จำนวน 21 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(00895) สสอ.ศรีบรรพต
12
คน
นายเด่นดัง จำเริญ
9 เม.ย.64, 10:11 น.
  รอการตรวจสอบ
(09858) รพ.สต.บ้านศาลามะปราง
2
คน
อมรรัตน์ ทุ่มพุ่ม
8 เม.ย.64, 15:04 น.
นายวิชัยยุทธ หนูแก้ว
8 เม.ย.64, 15:04 น.
(09859) รพ.สต.บ้านโหล๊ะเร็ด
1
คน
โกวิท ชูเรือง
4 เม.ย.64, 10:41 น.
โกวิท ชูเรือง
4 เม.ย.64, 10:41 น.
(09860) รพ.สต.บ้านเขาปู่
1
คน
นางอุไร คงแสง
6 เม.ย.64, 15:54 น.
นางอุไร คงแสง
6 เม.ย.64, 15:54 น.
(09861) รพ.สต.บ้านสวนโหนด
1
คน
นายสาธร อนุมณี
3 เม.ย.64, 10:22 น.
นายสาธร อนุมณี
3 เม.ย.64, 10:50 น.
(09862) รพ.สต.บ้านตะแพน
2
คน
นางพัชรวิภา สิทธิโชคชัย
1 เม.ย.64, 09:56 น.
นายไชยวุฒิ ชนะพล
14 พ.ค.64, 11:05 น.
(09863) รพ.สต.บ้านท่าข้าม
0
คน
นางประดับ สินน้อย
1 เม.ย.64, 09:45 น.
นางประดับ สินน้อย
1 เม.ย.64, 09:47 น.
(11419) รพช.ศรีบรรพต
2
คน
เอกพงศ์ ก้องพงศธร
2 เม.ย.64, 08:29 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
8 เม.ย.64, 10:25 น.

  อำเภอ (08) ป่าบอน [จำนวน 22 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(00896) สสอ.ป่าบอน
4
คน
ภูวนาท ณรงค์รัตน์
9 เม.ย.64, 09:31 น.
  รอการตรวจสอบ
(09864) รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ
1
คน
นายสำรวย ชูมี
7 เม.ย.64, 12:11 น.
นางสุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์
7 เม.ย.64, 12:12 น.
(09865) รพ.สต.บ้านควนคำทอง
2
คน
เสรี ณรงค์รัตน์
7 เม.ย.64, 15:55 น.
เสรี ณรงค์รัตน์
8 เม.ย.64, 21:29 น.
(09866) รพ.สต.บ้านพรุพ้อ
2
คน
นายประสาร ขวัญทองเย็น
1 เม.ย.64, 15:32 น.
นายมนูญ แสงเมือง
7 เม.ย.64, 21:44 น.
(09867) รพ.สต.บ้านควนเพ็ง
0
คน
นางนุชรี ชูแสง
3 เม.ย.64, 14:01 น.
นางนุชรี ชูแสง
3 เม.ย.64, 14:31 น.
(09868) รพ.สต.บ้านควนปอม(เฉลิมฯ)
3
คน
นายสมปราถนา ฉิมสังข์
3 เม.ย.64, 10:56 น.
นายสมปราถนา ฉิมสังข์
3 เม.ย.64, 10:56 น.
(09869) รพ.สต.บ้านหนองธง
1
คน
สิทธิพงศ์ เรืองแก้ว
7 เม.ย.64, 14:19 น.
สิทธิพงศ์ เรืองแก้ว
7 เม.ย.64, 14:21 น.
(09870) รพ.สต.บ้านป่าบาก
1
คน
นายจิตติณัฎช์ สุวรรณรัตน์
5 เม.ย.64, 09:03 น.
นายจิตติณัฎช์ สุวรรณรัตน์
5 เม.ย.64, 09:05 น.
(09871) รพ.สต.บ้านทุ่งนารี
1
คน
นายนพพล กองเอียด
3 เม.ย.64, 10:41 น.
นายนพพล กองเอียด
3 เม.ย.64, 10:41 น.
(09872) รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร
1
คน
นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล
30 มี.ค.64, 11:31 น.
  รอการตรวจสอบ
(09873) รพ.สต.บ้านท่าดินแดง
2
คน
นายกิตติศักดิ์ รักเกตุ
7 เม.ย.64, 11:31 น.
นางศุภวรรณ อนุวัฒนวงศ์
7 เม.ย.64, 11:31 น.
(11420) รพช.ป่าบอน
2
คน
สุพัตรา รักเกตุ
1 เม.ย.64, 09:47 น.
  รอการตรวจสอบ
(14271) รพ.สต.บ้านน้ำตก
2
คน
นางศิรภัสสร อ่อนสง
30 มี.ค.64, 11:16 น.
มณเฑียร รัตนตรัง
30 มี.ค.64, 11:16 น.

  อำเภอ (09) บางแก้ว [จำนวน 14 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(00897) สสอ.บางแก้ว
3
คน
นางมาธุพร พลพงษ์
7 เม.ย.64, 09:02 น.
  รอการตรวจสอบ
(09874) รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ
1
คน
นางจุฑารัตน์ ปลอดฟัก
3 เม.ย.64, 14:50 น.
  รอการตรวจสอบ
(09875) รพ.สต.บ้านนาปะขอ
0
คน
นายเกรียงไกร ไชยวรรณ
7 เม.ย.64, 11:01 น.
  รอการตรวจสอบ
(09876) รพ.สต.บ้านเกาะเคียน
1
คน
นายวินัย เจียรวิวัฒนวงศ์
31 มี.ค.64, 15:17 น.
  รอการตรวจสอบ
(09877) รพ.สต.บ้านหาดไข่เต่า
1
คน
นายจำนงค์ ฤทธิเดช
29 มี.ค.64, 11:37 น.
นายจำนงค์ ฤทธิเดช
1 เม.ย.64, 15:32 น.
(09878) รพ.สต.บ้านลอน
2
คน
อุมา รินชะ
2 เม.ย.64, 11:17 น.
  รอการตรวจสอบ
(09879) รพ.สต.บ้านหนองบ่อ
1
คน
นายสุขสันติ์ ชูสุวรรณ
5 เม.ย.64, 14:55 น.
  รอการตรวจสอบ
(11421) รพช.บางแก้ว
3
คน
สุมลฑา เขมะไชยเวท
8 เม.ย.64, 11:49 น.
ขัตติยา ทองแก้ว
8 เม.ย.64, 15:42 น.
(14105) รพ.สต.บ้านต้นสน
0
คน
เสาวณีย์ ศิริสวัสดิ์
2 เม.ย.64, 16:42 น.
ประภาส ช่วยนุกูล
2 เม.ย.64, 16:43 น.
(99950) ศสช.รพช.บางแก้ว
2
คน
นางถนอมขวัญ เบื้องบน
8 เม.ย.64, 15:49 น.
8 เม.ย.64, 15:50 น.

  อำเภอ (10) ป่าพะยอม [จำนวน 16 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(00898) สสอ.ป่าพะยอม
8
คน
ธำรงค์ หิรัญโยดม
7 เม.ย.64, 10:50 น.
นายเรวัตร พรหมเนตร
8 เม.ย.64, 09:57 น.
(09880) รพ.สต.บ้านลานข่อย
1
คน
นายอัษฎาวุธ ศิริธร
2 เม.ย.64, 15:41 น.
นางสุดใจ ปานแก้ว
5 เม.ย.64, 15:05 น.
(09881) รพ.สต.บ้านทุ่งชุมพล
0
คน
นางประทีป ภักดิ์ช่วย
2 เม.ย.64, 10:03 น.
นายธาริน สุรีย์เหลืองขจร
2 เม.ย.64, 11:20 น.
(09882) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
1
คน
สมหมาย ศรีสุวรรณ
2 เม.ย.64, 08:34 น.
สมหมาย ศรีสุวรรณ
2 เม.ย.64, 09:32 น.
(09883) รพ.สต.บ้านปากเหมือง
1
คน
นายบุญเลิศ ภูริปัญญานันท์
2 เม.ย.64, 15:25 น.
นายบุญเลิศ ภูริปัญญานันท์
2 เม.ย.64, 15:44 น.
(09884) รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน
1
คน
นางสมศรี จันทรานนท์
1 เม.ย.64, 10:23 น.
นางมณฑา ทองตำลึง
1 เม.ย.64, 12:50 น.
(09885) รพ.สต.บ้านบ่อทราย
1
คน
นางอ้อยฤทัย สุรีย์เหลืองขจร
1 เม.ย.64, 10:31 น.
นางอ้อยฤทัย สุรีย์เหลืองขจร
1 เม.ย.64, 10:31 น.
(11422) รพช.ป่าพะยอม
3
คน
ยุพิณ ชูขาว
8 เม.ย.64, 10:40 น.
ธีรวัฒน์ ฤทธาภิรมย์
8 เม.ย.64, 10:40 น.

  อำเภอ (11) ศรีนครินทร์ [จำนวน 17 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(00899) สสอ.ศรีนครินทร์
5
คน
ว่าที่ ร.ท.พลกฤต ทวีตา
9 เม.ย.64, 14:56 น.
ว่าที่ ร.ท.พลกฤต ทวีตา
9 เม.ย.64, 14:59 น.
(09886) รพ.สต.บ้านขัน
2
คน
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
2 เม.ย.64, 14:15 น.
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
2 เม.ย.64, 15:06 น.
(09887) รพ.สต.บ้านลำกะ
1
คน
นางนัยวนา สงเล็ก
6 เม.ย.64, 20:33 น.
นางรัชนี ปราบปัญจะ
6 เม.ย.64, 21:24 น.
(09889) รพ.สต.บ้านลำใน
1
คน
น.ส.นันทา ด้วงวงศ์
8 เม.ย.64, 11:16 น.
น.ส.นันทา ด้วงวงศ์
8 เม.ย.64, 11:16 น.
(09890) รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน
1
คน
นายทวี ชูศรีเพชร
5 เม.ย.64, 10:00 น.
นางหัชชกานต์ ขวัญมิ่ง
5 เม.ย.64, 10:45 น.
(09891) รพ.สต.บ้านลำสินธุ์
2
คน
อำภร รอดบัวทอง
7 เม.ย.64, 10:15 น.
พิเชษฐ เขียดนิล (USER)
7 เม.ย.64, 10:17 น.
(24673) รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)
5
คน
นางสาวรัชนี คงแก้ว
9 เม.ย.64, 09:52 น.
นางสาวสุนีพร เพชรจันทร์
9 เม.ย.64, 09:54 น.
รวมทั้งจังหวัด
346
คน
       
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 097052 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 4 คน