หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010103) จำนวน เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด 
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564

  อำเภอ (01) เมืองพัทลุง [จำนวน 5 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(00889) สสอ.เมืองพัทลุง
0
คน
ฐิติญวรรณ์ ปักษีสิงห์
7 ต.ค.64, 11:06 น.
  รอการตรวจสอบ
(09772) รพ.สต.บ้านหัวถนน
0
คน
นภาพรรณ ศรีลมุล
5 ต.ค.64, 15:39 น.
นายวรเวทย์ สุวรรณ์
7 ต.ค.64, 20:25 น.
(09774) รพ.สต.บ้านโคกชะงาย
0
คน
นางสาวสุกัญญา อินทร์เหมือน
5 ต.ค.64, 14:01 น.
นางสาวสุกัญญา อินทร์เหมือน
7 ต.ค.64, 08:14 น.
(09775) รพ.สต.บ้านทุ่งยาว
0
คน
นายเอนก กลิ่นรส
18 ต.ค.64, 13:53 น.
นายเอนก กลิ่นรส
18 ต.ค.64, 14:15 น.
(09776) รพ.สต.บ้านนาท่อม
0
คน
นายสุวรรณชัย นิยมสกุล
7 ต.ค.64, 09:37 น.
สมนึก นุ่นด้วง
7 ต.ค.64, 09:42 น.
(09777) รพ.สต.บ้านปรางหมู่
1
คน
นางสมหญิง สุคนธ์
4 ต.ค.64, 15:29 น.
นางโสภิณ วุ่นชุม
4 ต.ค.64, 15:32 น.
(09778) รพ.สต.บ้านปลวกร้อน
0
คน
นางรสสุคนธ์ ศรีใส
8 ต.ค.64, 16:06 น.
  รอการตรวจสอบ
(09779) รพ.สต.บ้านไพ
0
คน
นายนิภัทร์ เพชรศรี
6 ต.ค.64, 21:15 น.
นายนิภัทร์ เพชรศรี
6 ต.ค.64, 21:15 น.
(09780) รพ.สต.บ้านลำปำ
0
คน
นายสุรพล ทองบุญ
1 ต.ค.64, 14:22 น.
นายสุรพล ทองบุญ
1 ต.ค.64, 14:22 น.
(09781) รพ.สต.บ้านปากประ
0
คน
นางปลื้มจิตต์ อินทรงค์
2 ต.ค.64, 10:58 น.
นางปลื้มจิตต์ อินทรงค์
2 ต.ค.64, 10:59 น.
(09782) รพ.สต.บ้านทุ่งลาน
0
คน
นางสาวจุฑาทิพย์ บัวเนียม
28 ก.ย.64, 15:11 น.
นางสาวจุฑาทิพย์ บัวเนียม
28 ก.ย.64, 15:35 น.
(09783) รพ.สต.บ้านโตร็ะ
0
คน
นางพัตรา บุญเกลี้ยง
7 ต.ค.64, 11:38 น.
ชลิต เกษรสวัสดิ์
7 ต.ค.64, 11:52 น.
(09786) รพ.สต.บ้านหูแร่
0
คน
นางฉลองรัฐ จันทรโชติกุล
29 ก.ย.64, 11:38 น.
นางฉลองรัฐ จันทรโชติกุล
29 ก.ย.64, 11:39 น.
(09787) รพ.สต.บ้านลำ
0
คน
นายยมนา คงศรี
7 ต.ค.64, 10:58 น.
นายสุรศักดิ์ จันทร์กลับ
7 ต.ค.64, 10:58 น.
(09788) รพ.สต.บ้านอ้ายน้อย
0
คน
นางกนกพร ศรีรัตนพันธ์
1 ต.ค.64, 09:06 น.
นางกนกพร ศรีรัตนพันธ์
7 ต.ค.64, 13:50 น.
(09789) รพ.สต.บ้านมะกอกใต้
0
คน
นายนิติธาน ณ พัทลุง
4 ต.ค.64, 11:12 น.
นายนิติธาน ณ พัทลุง
4 ต.ค.64, 11:12 น.
(09790) รพ.สต.บ้านท่าสำเภาใต้
0
คน
นายดำรงค์ สุวรรณรัตนโชติ
1 ต.ค.64, 10:54 น.
พ.จ.อ.เดช ชูเกลี้ยง
3 ต.ค.64, 09:24 น.
(09791) รพ.สต.บ้านปากสระ
0
คน
สุวรัตน์ นพฤทธิ์
29 ก.ย.64, 11:33 น.
สุวรัตน์ นพฤทธิ์
1 ต.ค.64, 15:37 น.
(09792) รพ.สต.บ้านนาโหนด
0
คน
นายสุพิธพงษ์ ศุภเศรษฐ์ศิริ
3 ต.ค.64, 09:52 น.
นางจำนงค์ ณ พัทลุง
3 ต.ค.64, 09:56 น.
(09793) รพ.สต.บ้านต้นไทร
0
คน
ปราณี คงช่วย
4 ต.ค.64, 13:50 น.
ปราณี คงช่วย
6 ต.ค.64, 09:36 น.
(09794) รพ.สต.บ้านควนถบ
1
คน
นางอารีย์ อภัยรัตน์
4 ต.ค.64, 13:56 น.
นางอารีย์ อภัยรัตน์
4 ต.ค.64, 13:56 น.
(09795) รพ.สต.บ้านเขาแดง
0
คน
นางอุทัยวรรณ กำเหนิดฤทธิ์
4 ต.ค.64, 09:10 น.
  รอการตรวจสอบ
(12431) ศูนย์แพทย์ชุมชน คูหาสวรรค์
1
คน
พรทิพย์ หนูอินทร์
1 ต.ค.64, 09:10 น.
พรทิพย์ หนูอินทร์
1 ต.ค.64, 10:00 น.
(21557) ศูนย์แพทย์ชุมชน ดอนยอ
1
คน
นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์
11 ต.ค.64, 10:45 น.
นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์
11 ต.ค.64, 10:47 น.
(24057) ศูนย์แพทย์ชุมชน ท่ามิหรำ
1
คน
น.ส.ปวีณา ดีชุม
1 ต.ค.64, 13:38 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (02) กงหรา [จำนวน 6 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(00890) สสอ.กงหรา
0
คน
ชาคริต ดำชื่น
7 ต.ค.64, 18:57 น.
ชาคริต ดำชื่น
7 ต.ค.64, 18:56 น.
(09796) รพ.สต.บ้านกงหราใหม่
0
คน
นายจิระพันธ์ จันทร์เทพ
1 ต.ค.64, 09:34 น.
นายจิระพันธ์ จันทร์เทพ
7 ต.ค.64, 20:00 น.
(09797) รพ.สต.บ้านหัวหรั่ง
0
คน
นายปิยเรศ คงพรม
5 ต.ค.64, 08:36 น.
นายปิยเรศ คงพรม
5 ต.ค.64, 08:37 น.
(09798) รพ.สต.บ้านชะรัด
0
คน
ประเทือง อมรวิริยะชัย
4 ต.ค.64, 10:42 น.
ภาขวัญ รอดเพ็ง
4 ต.ค.64, 10:44 น.
(09799) รพ.สต.บ้านพูด
0
คน
คอง พุมนวล
4 ต.ค.64, 11:20 น.
  รอการตรวจสอบ
(09800) รพ.สต.บ้านคู
0
คน
นายธนิต มูสิกปาละ
5 ต.ค.64, 15:37 น.
ธนิต มูสิกปาละ
5 ต.ค.64, 15:41 น.
(09801) รพ.สต.บ้านโล๊ะจังกระ
0
คน
นางทักษิณา เสนาทิพย์
4 ต.ค.64, 15:30 น.
นางทักษิณา เสนาทิพย์
4 ต.ค.64, 15:31 น.
(09802) รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ
0
คน
นางฐิติยา รักษาแก้ว
5 ต.ค.64, 14:17 น.
  รอการตรวจสอบ
(09803) รพ.สต.บ้านพังกิ่ง
0
คน
นางโสภิต ไชยสุนทรกิตติ
1 ต.ค.64, 15:09 น.
นางสาวไวษรี ดารากุล
4 ต.ค.64, 11:00 น.
(09804) รพ.สต.บ้านหวัง
0
คน
นางสุวรรณี นวลเกลี้ยง
28 ก.ย.64, 09:45 น.
นางเยาวรัตน์ พงศ์ดารา
4 ต.ค.64, 09:53 น.
(11414) รพช.กงหรา
6
คน
มูณา มหาศานติ
7 ต.ค.64, 22:47 น.
มูณา มหาศานติ
7 ต.ค.64, 22:47 น.

  อำเภอ (03) เขาชัยสน [จำนวน 6 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(00891) สสอ.เขาชัยสน
0
คน
ประสพ ตราชู
5 ต.ค.64, 16:00 น.
  รอการตรวจสอบ
(09805) รพ.สต.บ้านโคกยา
0
คน
พงษ์ศักดิ์ เผือกสม
28 ก.ย.64, 09:00 น.
จีรยา ชำนาญกิจ
6 ต.ค.64, 09:57 น.
(09806) รพ.สต.บ้านลานช้าง
0
คน
นางศุภลักษณา เพชรย้อย
30 ก.ย.64, 08:42 น.
นางศุภลักษณา เพชรย้อย
7 ต.ค.64, 10:50 น.
(09807) รพ.สต.บ้านท่าลาด
0
คน
นายพันทวี มณีโชติ
27 ก.ย.64, 11:34 น.
นางสาวรัตนา ชูหนูขาว
30 ก.ย.64, 15:50 น.
(09808) รพ.สต.บ้านไสนายขัน
0
คน
เอมอร ชะหนู
30 ก.ย.64, 09:41 น.
เอมอร ชะหนู
1 ต.ค.64, 14:47 น.
(09809) รพ.สต.บ้านแหลมจองถนน
0
คน
ศรินยา ฤทธฺ์เลื่อน
7 ต.ค.64, 20:48 น.
สุนิสา มะหาด
7 ต.ค.64, 20:48 น.
(09810) รพ.สต.บ้านบางแก้วใต้
0
คน
ประพันธ์ มณีนิล
30 ก.ย.64, 08:25 น.
ประพันธ์ มณีนิล
30 ก.ย.64, 08:46 น.
(09811) รพ.สต.บ้านต้นโดน
0
คน
นายสมมาตร สุขดำ
6 ต.ค.64, 18:06 น.
อัสมา หวดด้าหละ
7 ต.ค.64, 12:25 น.
(09812) รพ.สต.บ้านสะทัง
0
คน
อำนวย เซ่งอิ้น
28 ก.ย.64, 09:11 น.
วรรณิศา ดำหนูอินทร์
4 ต.ค.64, 09:51 น.
(09813) รพ.สต.บ้านคลองขุด
0
คน
สุนันทา ชูโชติ
28 ก.ย.64, 10:07 น.
ภูไท เอี่ยมระยับ
4 ต.ค.64, 13:29 น.
(09814) รพ.สต.บ้านควนหมอทอง
0
คน
เสาวณีย์ ยิ่งดำนุ่น
1 ต.ค.64, 10:29 น.
  รอการตรวจสอบ
(09815) รพ.สต.บ้านท่าควาย
0
คน
อารีย์ เกื้อคลัง
4 ต.ค.64, 13:24 น.
นายภานุวัฒน์ พรหมสังคหะ
7 ต.ค.64, 10:47 น.
(09816) รพ.สต.บ้านเกาะทองสม
0
คน
จารีย์ ศรีเกตุ
1 ต.ค.64, 14:20 น.
สายพิณ โปชะดา
5 ต.ค.64, 16:17 น.
(11415) รพช.เขาชัยสน
6
คน
ศรินรัตน์ เปาะทองคำ
1 ต.ค.64, 11:12 น.
นายการัณยภาส เพ็ชรสง
4 ต.ค.64, 10:15 น.
(14104) รพ.สต.บ้านนาหยา
0
คน
นายยรรยง มากมา
4 ต.ค.64, 14:36 น.
  รอการตรวจสอบ
(23810) ศสช.โรงพยาบาลเขาชัยสน
0
คน
นางศศิธร การะนันต์
2 ต.ค.64, 15:58 น.
นางศศิธร การะนันต์
2 ต.ค.64, 16:01 น.

  อำเภอ (04) ตะโหมด [จำนวน 6 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(00892) สสอ.ตะโหมด
0
คน
สรายุทธ ช่วยศรี
8 ต.ค.64, 16:50 น.
ศุภรัตน์ จันทร์เทพ
8 ต.ค.64, 16:50 น.
(09817) รพ.สต.บ้านคลองนุ้ย
0
คน
นายอนุชิต แหละหมัน
27 ก.ย.64, 11:54 น.
  รอการตรวจสอบ
(09818) รพ.สต.บ้านควนอินนอโม
0
คน
นายสุเทพ กาฬพันลึก
6 ต.ค.64, 20:16 น.
นายสุเทพ กาฬพันลึก
6 ต.ค.64, 20:59 น.
(09819) รพ.สต.บ้านตะโหมด
0
คน
จารี คุ่มเคี่ยม (2)
4 ต.ค.64, 15:51 น.
จารี คุ่มเคี่ยม
4 ต.ค.64, 15:54 น.
(09820) รพ.สต.บ้านด่านโลด
0
คน
นางจิระพร สุวรรณวงศ์
7 ต.ค.64, 16:41 น.
จิระพร สุวรรณวงศ์
7 ต.ค.64, 16:48 น.
(09821) รพ.สต.บ้านปลักปอม
0
คน
นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ
4 ต.ค.64, 21:33 น.
นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ
4 ต.ค.64, 21:37 น.
(09822) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
0
คน
นางวรรณา เขียวแก้ว
3 ต.ค.64, 19:50 น.
นางวรรณา เขียวแก้ว
7 ต.ค.64, 16:42 น.
(09823) รพ.สต.บ้านโหละบ้า
0
คน
นางพัชรี นุ้ยผอม
4 ต.ค.64, 11:13 น.
นางพัชรี นุ้ยผอม
9 ต.ค.64, 08:23 น.
(09824) รพ.สต.บ้านควนเล้าเป็ด
0
คน
จำนันท์ นุ่นละออง
6 ต.ค.64, 21:26 น.
พนา คุ่มเคี่ยม
6 ต.ค.64, 21:30 น.
(09825) รพ.สต.บ้านพรุนายขาว
0
คน
นางสาวณัฐนันท์ ชูสีอ่อน
4 ต.ค.64, 17:19 น.
กำไล สุดใหม่
5 ต.ค.64, 07:11 น.
(09826) รพ.สต.บ้านท่าเชียด
0
คน
นางสุชาดา โสดแก้ว
7 ต.ค.64, 11:07 น.
นางสุชาดา โสดแก้ว
7 ต.ค.64, 12:29 น.
(11416) รพช.ตะโหมด
6
คน
วันดี ชนะสิทธิ์
8 ต.ค.64, 14:41 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
8 ต.ค.64, 14:49 น.
(14208) รพ.สต.บ้านเกาะเรียน
0
คน
นายอนุกูล ทองมี
5 ต.ค.64, 21:37 น.
  รอการตรวจสอบ

  อำเภอ (05) ควนขนุน [จำนวน 12 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09827) รพ.สต.บ้านทะเลน้อย
0
คน
นางมณฑา รามทอง
7 ต.ค.64, 09:27 น.
นางมณฑา รามทอง
7 ต.ค.64, 13:28 น.
(09828) รพ.สต.บ้านพังดาน
0
คน
นุกูล ศรีจันทร์
4 ต.ค.64, 15:43 น.
นางยุพิน อินแป้น
4 ต.ค.64, 15:43 น.
(09829) รพ.สต.บ้านเกาะยาง
0
คน
นายญฐโชติก์ พันฤทธิ์ดำ
1 ต.ค.64, 11:36 น.
นางสุทิรา ศุภเศรษฐ์ศิริ
6 ต.ค.64, 16:41 น.
(09830) รพ.สต.บ้านสะพานข่อย
0
คน
นายณยศ ร่มหมุน
1 ต.ค.64, 11:23 น.
นายณยศ ร่มหมุน
7 ต.ค.64, 13:44 น.
(09831) รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน
0
คน
สุขขุม โอฬาริกบุตร
4 ต.ค.64, 10:59 น.
สุดา ไชยบุรินทร์
4 ต.ค.64, 19:59 น.
(09832) รพ.สต.บ้านแหลมโตนด
0
คน
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
1 ต.ค.64, 11:30 น.
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
4 ต.ค.64, 10:40 น.
(09833) รพ.สต.บ้านปันแต
0
คน
นส.พอตา เกตุจิรัฐิติกาล
1 ต.ค.64, 11:29 น.
นส.พอตา เกตุจิรัฐิติกาล
2 ต.ค.64, 11:52 น.
(09835) รพ.สต.บ้านควนดินแดง
0
คน
นายพิทยา ทองหนูนุ้ย
1 ต.ค.64, 10:37 น.
  รอการตรวจสอบ
(09836) รพ.สต.บ้านจันนา
0
คน
สาคร เต็มราม
4 ต.ค.64, 10:55 น.
  รอการตรวจสอบ
(09837) รพ.สต.บ้านปากคลอง
0
คน
นางวรลักษณ์ บุญจันทร์ศรี
7 ต.ค.64, 09:50 น.
นายเจริญ คำนวล
7 ต.ค.64, 09:54 น.
(09838) รพ.สต.บ้านดอนศาลา
0
คน
นางโสภา นภานิวัติกุล
1 ต.ค.64, 14:45 น.
นางโสภา นภานิวัติกุล
5 ต.ค.64, 13:45 น.
(09839) รพ.สต.บ้านพนางตุง
0
คน
นางสุภิญญา ทองเทพ
4 ต.ค.64, 08:31 น.
นางสุภิญญา ทองเทพ
4 ต.ค.64, 08:33 น.
(09840) รพ.สต.บ้านหัวถนน
0
คน
นายเลอศักดิ์ จันทร์น้อย
4 ต.ค.64, 11:01 น.
เลอศักดิ์ จันทร์น้อย
4 ต.ค.64, 11:40 น.
(09841) รพ.สต.บ้านแพรกหา
0
คน
นางสาววันวิสาข์ มุสิก
3 ต.ค.64, 13:41 น.
นางสาววันวิสาข์ มุสิก
3 ต.ค.64, 13:42 น.
(11417) รพช.ควนขนุน
12
คน
น.ส.นงลักษณ์ รักเล่ง
7 ต.ค.64, 13:04 น.
กรกฎ นิตยาจารย์
8 ต.ค.64, 08:57 น.
(14209) รพ.สต.บ้านศาลาตำเสา
0
คน
ศิรานันท์ บุตรบุรี
3 ต.ค.64, 15:57 น.
ศิรานันท์ บุตรบุรี
3 ต.ค.64, 15:59 น.
(23811) ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน
0
คน
ลินดา บุญเรืองขาว
7 ต.ค.64, 17:42 น.
ลินดา บุญเรืองขาว
7 ต.ค.64, 17:46 น.

  อำเภอ (06) ปากพะยูน [จำนวน 9 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09842) รพ.สต.บ้านหัวควน
0
คน
สุณีย์ นิ่มดวง
6 ต.ค.64, 10:20 น.
สุณีย์ นิ่มดวง
6 ต.ค.64, 10:21 น.
(09843) รพ.สต.บ้านดอนประดู่
0
คน
นายกำพล เศรษฐสุข
7 ต.ค.64, 15:12 น.
นายกำพล เศรษฐสุข
7 ต.ค.64, 15:12 น.
(09844) รพ.สต.บ้านไทรพอน
0
คน
นางสาวศศลักษณ์ เมธารินทร์
4 ต.ค.64, 17:11 น.
นางสาวศศลักษณ์ เมธารินทร์
4 ต.ค.64, 17:12 น.
(09845) รพ.สต.บ้านบางตาล
0
คน
นายสังคม ชูยิ้มพานิชย์
30 ก.ย.64, 11:03 น.
นายสังคม ชูยิ้มพานิชย์
30 ก.ย.64, 11:03 น.
(09846) รพ.สต.บ้านเกาะนางคำ
0
คน
นายสุหรง สมแสง
2 ต.ค.64, 09:18 น.
นางสุธาสินี หลำสุบ
3 ต.ค.64, 21:20 น.
(09847) รพ.สต.บ้านช่องฟืน
0
คน
กิตติยา นฤภัย
3 ต.ค.64, 09:26 น.
กิตติยา นฤภัย
3 ต.ค.64, 09:27 น.
(09848) รพ.สต.บ้านแหลมกรวด
1
คน
นางซากีนะ สุระกำแหง
1 ต.ค.64, 17:52 น.
นางซากีนะ สุระกำแหง
7 ต.ค.64, 22:28 น.
(09849) รพ.สต.บ้านเกาะหมาก
0
คน
นายสุรวุฒิ นฤภัย
3 ต.ค.64, 10:07 น.
นายสุรวุฒิ นฤภัย
3 ต.ค.64, 10:14 น.
(09850) รพ.สต.บ้านฝาละมี
0
คน
นายเสงี่ยม ศรีทวี
6 ต.ค.64, 19:15 น.
เบญจมาศ เกื้อสุข
6 ต.ค.64, 19:24 น.
(09851) รพ.สต.บ้านควนพระ
0
คน
นาท ทองขุนดำ
7 ต.ค.64, 12:50 น.
มณฑาทิพย์ ช่วยศรี
7 ต.ค.64, 13:12 น.
(09852) รพ.สต.บ้านพระเกิด
0
คน
นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ทอง
6 ต.ค.64, 12:17 น.
นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ทอง
7 ต.ค.64, 16:09 น.
(09853) รพ.สต.บ้านบางขวน
0
คน
สายัน ไข่แก้ว
7 ต.ค.64, 08:13 น.
สายัน ไข่แก้ว
7 ต.ค.64, 18:32 น.
(09854) รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม
0
คน
กิตติพงษ์ กาญจนูปถัมภ์
7 ต.ค.64, 16:54 น.
กิตติพงษ์ กาญจนูปถัมภ์
7 ต.ค.64, 16:55 น.
(09855) รพ.สต.บ้านห้วยเรือ
0
คน
นายอำนวย ทองหนูนุ้ย
7 ต.ค.64, 15:10 น.
นางอารมณ์ สุขศรี
7 ต.ค.64, 15:16 น.
(09856) รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง
0
คน
นางเจียมจิตต์ ปิยวาจานุสรณ์
2 ต.ค.64, 10:18 น.
นายสมชาย สุวรรณชนะ
7 ต.ค.64, 15:06 น.
(09857) รพ.สต.บ้านโคกทราย
0
คน
นายพิเชษฐ ศักดิ์แสง
7 ต.ค.64, 22:06 น.
นายพิเชษฐ ศักดิ์แสง
7 ต.ค.64, 22:24 น.
(11418) รพช.ปากพะยูน
7
คน
สบาย อินทร์ศรี
4 ต.ค.64, 10:23 น.
สุจิน แท่นเกิด
4 ต.ค.64, 10:40 น.
(23809) คลินิกเวชฯ บ้านโพธิ์
0
คน
จันทรา ทองอยู่คง
28 ก.ย.64, 11:43 น.
จันทรา ทองอยู่คง
28 ก.ย.64, 11:44 น.
(24051) ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.ปากพะยูน
1
คน
จีระวรรณ์ รอดพูล
7 ต.ค.64, 16:36 น.
จีระวรรณ์ รอดพูล
7 ต.ค.64, 16:39 น.

  อำเภอ (07) ศรีบรรพต [จำนวน 8 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(00895) สสอ.ศรีบรรพต
4
คน
นายเด่นดัง จำเริญ
7 ต.ค.64, 11:01 น.
  รอการตรวจสอบ
(09858) รพ.สต.บ้านศาลามะปราง
0
คน
อมรรัตน์ ทุ่มพุ่ม
5 ต.ค.64, 16:38 น.
นายวิชัยยุทธ หนูแก้ว
7 ต.ค.64, 16:33 น.
(09859) รพ.สต.บ้านโหล๊ะเร็ด
0
คน
โกวิท ชูเรือง
3 ต.ค.64, 15:20 น.
โกวิท ชูเรือง
3 ต.ค.64, 15:24 น.
(09860) รพ.สต.บ้านเขาปู่
0
คน
นางอุไร คงแสง
7 ต.ค.64, 17:12 น.
นางอุไร คงแสง
7 ต.ค.64, 17:12 น.
(09861) รพ.สต.บ้านสวนโหนด
0
คน
นายสาธร อนุมณี
5 ต.ค.64, 14:08 น.
นายสาธร อนุมณี
5 ต.ค.64, 14:08 น.
(09862) รพ.สต.บ้านตะแพน
0
คน
นางพัชรวิภา สิทธิโชคชัย
1 ต.ค.64, 16:37 น.
นายไชยวุฒิ ชนะพล
7 ต.ค.64, 10:51 น.
(09863) รพ.สต.บ้านท่าข้าม
0
คน
นางประดับ สินน้อย
30 ก.ย.64, 14:27 น.
นางประดับ สินน้อย
30 ก.ย.64, 14:47 น.
(11419) รพช.ศรีบรรพต
4
คน
เอกพงศ์ ก้องพงศธร
4 ต.ค.64, 08:28 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
4 ต.ค.64, 11:04 น.

  อำเภอ (08) ป่าบอน [จำนวน 12 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(00896) สสอ.ป่าบอน
0
คน
ภูวนาท ณรงค์รัตน์
19 ต.ค.64, 14:10 น.
  รอการตรวจสอบ
(09864) รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ
1
คน
นายสำรวย ชูมี
1 ต.ค.64, 13:02 น.
นางสุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์
1 ต.ค.64, 13:09 น.
(09865) รพ.สต.บ้านควนคำทอง
0
คน
เสรี ณรงค์รัตน์
7 ต.ค.64, 15:35 น.
เสรี ณรงค์รัตน์
7 ต.ค.64, 16:35 น.
(09866) รพ.สต.บ้านพรุพ้อ
0
คน
นายประสาร ขวัญทองเย็น
4 ต.ค.64, 10:56 น.
นายมนูญ แสงเมือง
8 ต.ค.64, 11:44 น.
(09867) รพ.สต.บ้านควนเพ็ง
0
คน
นางนุชรี ชูแสง
3 ต.ค.64, 07:35 น.
นางนุชรี ชูแสง
3 ต.ค.64, 07:35 น.
(09868) รพ.สต.บ้านควนปอม(เฉลิมฯ)
1
คน
นายสมปราถนา ฉิมสังข์
30 ก.ย.64, 08:56 น.
นายสมปราถนา ฉิมสังข์
30 ก.ย.64, 08:57 น.
(09869) รพ.สต.บ้านหนองธง
1
คน
สิทธิพงศ์ เรืองแก้ว
7 ต.ค.64, 12:11 น.
สิทธิพงศ์ เรืองแก้ว
7 ต.ค.64, 12:20 น.
(09870) รพ.สต.บ้านป่าบาก
1
คน
นายจิตติณัฎช์ สุวรรณรัตน์
30 ก.ย.64, 10:59 น.
นายจิตติณัฎช์ สุวรรณรัตน์
7 ต.ค.64, 16:09 น.
(09871) รพ.สต.บ้านทุ่งนารี
0
คน
นายนพพล กองเอียด
7 ต.ค.64, 16:10 น.
นายนพพล กองเอียด
7 ต.ค.64, 16:13 น.
(09872) รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร
0
คน
นายสุชาติ พรหมเสน
1 ต.ค.64, 10:09 น.
  รอการตรวจสอบ
(09873) รพ.สต.บ้านท่าดินแดง
0
คน
นายกิตติศักดิ์ รักเกตุ
30 ก.ย.64, 15:23 น.
นางศุภวรรณ อนุวัฒนวงศ์
30 ก.ย.64, 15:26 น.
(11420) รพช.ป่าบอน
8
คน
สุพัตรา รักเกตุ
4 ต.ค.64, 21:48 น.
  รอการตรวจสอบ
(14271) รพ.สต.บ้านน้ำตก
0
คน
นางศิรภัสสร อ่อนสง
29 ก.ย.64, 09:40 น.
มณเฑียร รัตนตรัง
29 ก.ย.64, 09:40 น.

  อำเภอ (09) บางแก้ว [จำนวน 5 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(00897) สสอ.บางแก้ว
0
คน
นางมาธุพร พลพงษ์
8 ต.ค.64, 14:53 น.
  รอการตรวจสอบ
(09874) รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ
0
คน
นางจุฑารัตน์ ปลอดฟัก
4 ต.ค.64, 16:43 น.
นายณรงค์ รอดชุม
5 ต.ค.64, 17:22 น.
(09875) รพ.สต.บ้านนาปะขอ
0
คน
นายเกรียงไกร ไชยวรรณ
3 พ.ย.64, 10:51 น.
  รอการตรวจสอบ
(09876) รพ.สต.บ้านเกาะเคียน
0
คน
นายวินัย เจียรวิวัฒนวงศ์
1 ต.ค.64, 10:41 น.
  รอการตรวจสอบ
(09877) รพ.สต.บ้านหาดไข่เต่า
0
คน
นายจำนงค์ ฤทธิเดช
29 ก.ย.64, 10:12 น.
นายจำนงค์ ฤทธิเดช
2 ต.ค.64, 21:13 น.
(09878) รพ.สต.บ้านลอน
0
คน
อุมา รินชะ
5 ต.ค.64, 16:48 น.
  รอการตรวจสอบ
(09879) รพ.สต.บ้านหนองบ่อ
0
คน
นายสุขสันติ์ ชูสุวรรณ
7 ต.ค.64, 12:58 น.
  รอการตรวจสอบ
(11421) รพช.บางแก้ว
5
คน
สุมลฑา เขมะไชยเวท
2 ต.ค.64, 12:51 น.
ขัตติยา ทองแก้ว
7 ต.ค.64, 15:58 น.
(14105) รพ.สต.บ้านต้นสน
0
คน
เสาวณีย์ ศิริสวัสดิ์
4 ต.ค.64, 16:19 น.
ประภาส ช่วยนุกูล
5 ต.ค.64, 11:09 น.
(99950) ศสช.รพช.บางแก้ว
0
คน
นางถนอมขวัญ เบื้องบน
4 ต.ค.64, 15:23 น.
5 ต.ค.64, 14:06 น.

  อำเภอ (10) ป่าพะยอม [จำนวน 0 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(00898) สสอ.ป่าพะยอม
0
คน
ธำรงค์ หิรัญโยดม
5 ต.ค.64, 11:25 น.
นายเรวัตร พรหมเนตร
5 ต.ค.64, 12:42 น.
(09880) รพ.สต.บ้านลานข่อย
0
คน
นายอัษฎาวุธ ศิริธร
4 ต.ค.64, 13:27 น.
นางสุดใจ ปานแก้ว
4 ต.ค.64, 13:51 น.
(09881) รพ.สต.บ้านทุ่งชุมพล
0
คน
นางประทีป ภักดิ์ช่วย
5 ต.ค.64, 12:50 น.
นายธาริน สุรีย์เหลืองขจร
5 ต.ค.64, 16:48 น.
(09882) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
0
คน
สมหมาย ศรีสุวรรณ
2 ต.ค.64, 21:00 น.
สมหมาย ศรีสุวรรณ
4 ต.ค.64, 15:18 น.
(09883) รพ.สต.บ้านปากเหมือง
0
คน
นายบุญเลิศ ภูริปัญญานันท์
30 ก.ย.64, 11:53 น.
นายบุญเลิศ ภูริปัญญานันท์
1 ต.ค.64, 12:31 น.
(09884) รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน
0
คน
นางสมศรี จันทรานนท์
4 ต.ค.64, 15:37 น.
นางมณฑา ทองตำลึง
4 ต.ค.64, 15:55 น.
(09885) รพ.สต.บ้านบ่อทราย
0
คน
นางอ้อยฤทัย สุรีย์เหลืองขจร
28 ก.ย.64, 15:26 น.
นางอ้อยฤทัย สุรีย์เหลืองขจร
28 ก.ย.64, 15:26 น.

  อำเภอ (11) ศรีนครินทร์ [จำนวน 0 คน ]
สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
(09886) รพ.สต.บ้านขัน
0
คน
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
5 ต.ค.64, 13:12 น.
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
5 ต.ค.64, 13:14 น.
(09887) รพ.สต.บ้านลำกะ
0
คน
นางนัยวนา สงเล็ก
2 ต.ค.64, 22:46 น.
นางรัชนี ปราบปัญจะ
3 ต.ค.64, 13:40 น.
(09889) รพ.สต.บ้านลำใน
0
คน
น.ส.นันทา ด้วงวงศ์
10 ต.ค.64, 18:59 น.
น.ส.นันทา ด้วงวงศ์
10 ต.ค.64, 18:59 น.
(09890) รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน
0
คน
นายทวี ชูศรีเพชร
1 ต.ค.64, 14:13 น.
นางหัชชกานต์ ขวัญมิ่ง
6 ต.ค.64, 17:05 น.
(09891) รพ.สต.บ้านลำสินธุ์
0
คน
อำภร รอดบัวทอง
4 ต.ค.64, 12:07 น.
พิเชษฐ เขียดนิล (USER)
4 ต.ค.64, 12:09 น.
รวมทั้งจังหวัด
69
คน
       
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 097050 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 3 คน