หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายงานกิจกรรมสาธารณสุข จำแนกรายสถานบริการ
ชื่อรายงาน
:
(0520)
รายงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
อำเภอ
:
(08) ป่าบอน
ประจำเดือน
:
กรกฎาคม พ.ศ. 2564
รหัส
ชื่อข้อมูล
หน่วยนับ
รพช.ป่าบอน
05200101
1.   จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองทั้งหมด
ราย
4
05200102
1.1   จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง - ผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ระยะแพร่กระจาย, Recurrent, PPS ≤ 50%)
ราย
1
05200103
1.2   จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง - ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะท้าย GFR ≤ 15 ที่ปฏิเสธการฟอกไต
ราย
2
05200104
1.3   จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง - ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ต้องการ Home Oxygen ตลอดเวลา
ราย
1
05200105
1.4   จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง - ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Vegettive stage
ราย
0
05200106
1.5   จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง - ผู้ป่วยกลุ่มอายุ 0-15 ปี
ราย
0
05200107
1.6   จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง - ผู้ป่วย HIV
ราย
0
05200108
1.7   จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง - ผู้ป่วยโรคตับ
ราย
0
05200109
1.8   จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง - โรคอื่นๆ เช่น CHF Pneumonia AID DM HT
ราย
0
05200110
2.   จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
ราย
4
05200111
3.   จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ได้รับการเตรียม Advance care plan
ราย
4
05200112
4.   จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ได้รับการดูแลต่อเนื่องทั้งหมด
ราย
4
05200113
4.1   จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ได้รับการดูแลต่อเนื่อง
ราย
4
05200114
5.   จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ รักษาด้วย Strong Opioid Medication
ราย
3
05200115
6.   จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการปวดทั้งหมด
ราย
3
05200116
6.1   จำนวนผู้ป่วยได้รับการจัดการอาการปวดแล้ว ค่าคะแนนความปวดน้อยกว่า 4 (ภายใน 48 - 72 ชม.) โดยใช้ ESAS ประเมิน
ราย
3
05200117
7.   จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าทั้งหมด
ราย
0
05200118
7.1   จำนวนผู้ป่วยได้รับการจัดการอาการซึมเศร้าแล้ว ค่าคะแนนอาการซึมเศร้าลดลง ≥ ร้อยละ 70 โดยใช้ ESAS ประเมิน
ราย
0
05200119
8.   จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการเหนื่อยหอบทั้งหมด
ราย
3
05200120
8.1   จำนวนผู้ป่วยได้รับการจัดการอาการเหนื่อยหอบแล้ว ค่าคะแนนอาการเหนื่อยหอบลดลง ≥ ร้อยละ 20 โดยใช้ ESAS ประเมิน
ราย
3
05200121
9.   จำนวนผู้ป่วยระยะท้ายที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
ราย
3
05200122
9.1   จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองและมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้รับอุปกรณ์ใช้ที่บ้าน
ราย
3
05200123
9.2   จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองและมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้รับอุปกรณ์ใช้ที่บ้านจากโรงพยาบาล
ราย
3
05200124
10.   จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่เสียชีวิตทั้งหมด
ราย
3
05200125
10.1   จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองเสียชีวิตตามความต้องการ
ราย
3
 
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 095695 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 13 คน