หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายงานกิจกรรมสาธารณสุข จำแนกรายสถานบริการ
ชื่อรายงาน
:
(0302)
รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
อำเภอ
:
(08) ป่าบอน
ประจำเดือน
:
มิถุนายน พ.ศ. 2564
รหัส
ชื่อข้อมูล
หน่วยนับ
รพช.ป่าบอน
รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ
รพ.สต.บ้านควนคำทอง
รพ.สต.บ้านพรุพ้อ
รพ.สต.บ้านควนเพ็ง
รพ.สต.บ้านควนปอม(เฉลิมฯ)
รพ.สต.บ้านหนองธง
รพ.สต.บ้านป่าบาก
รพ.สต.บ้านทุ่งนารี
รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร
03020101
1.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ
คน
20
95
74
0
80
78
152
36
4
137
03020102
2.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็ก
คน
10
3
10
0
42
63
14
10
4
76
03020103
3.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด ไม้ไผ่
คน
2
2
0
0
20
17
0
2
2
45
03020104
4.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด PVC
คน
0
0
5
0
10
23
9
2
2
36
03020105
5.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด เบาะ
คน
8
0
3
0
0
12
9
2
0
0
03020106
5.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด อื่น ๆ
คน
0
1
2
0
12
11
2
1
0
0
 
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 080571 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 5 คน