หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายงานกิจกรรมสาธารณสุข จำแนกรายสถานบริการ
ชื่อรายงาน
:
(0302)
รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
อำเภอ
:
(01) เมืองพัทลุง
ประจำเดือน
:
ธันวาคม พ.ศ. 2563
รหัส
ชื่อข้อมูล
หน่วยนับ
รพ.สต.บ้านหัวถนน
รพ.สต.บ้านน้ำเลือด
รพ.สต.บ้านโคกชะงาย
รพ.สต.บ้านทุ่งยาว
รพ.สต.บ้านนาท่อม
รพ.สต.บ้านปรางหมู่
รพ.สต.บ้านปลวกร้อน
รพ.สต.บ้านไพ
รพ.สต.บ้านลำปำ
รพ.สต.บ้านปากประ
03020101
1.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ
คน
118
65
174
59
108
89
45
72
42
50
03020102
2.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็ก
คน
12
45
174
1
24
10
2
1
3
25
03020103
3.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด ไม้ไผ่
คน
1
10
75
0
3
3
0
0
0
7
03020104
4.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด PVC
คน
8
25
45
1
14
5
2
0
3
11
03020105
5.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด เบาะ
คน
2
8
54
0
2
2
0
0
0
0
03020106
5.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด อื่น ๆ
คน
1
2
0
0
5
0
0
0
0
0
 
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 080584 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 5 คน