หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
ดาวน์โหลดไฟล์รายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
เลือกอำเภอ
: * กรุณาเลือกจากรายการ * กรุณาเลือกจากรายการ
เลือกรายงาน
:
01-เมืองพัทลุง
(01) (Re3) รายงานอบัติเหตุจราจรทางบก (รายงานทุก 1 เดือน)
[
]
!!! ไม่พบสถานบริการที่ส่งข้อมูล
02-กงหรา
(01) (Re3) รายงานอบัติเหตุจราจรทางบก (รายงานทุก 1 เดือน)
[
]
สถานบริการ เดือนที่ส่งรายงาน
(11414) รพช.กงหรา | ต.ค.63 | พ.ย.63 | ธ.ค.63 | ม.ค.64 | ก.พ.64 | มี.ค.64 | เม.ย.64 | พ.ค.64 | มิ.ย.64 | ก.ค.64 | ส.ค.64 | ก.ย.64 |
03-เขาชัยสน
(01) (Re3) รายงานอบัติเหตุจราจรทางบก (รายงานทุก 1 เดือน)
[
]
สถานบริการ เดือนที่ส่งรายงาน
(11415) รพช.เขาชัยสน | ต.ค.63 | พ.ย.63 | ธ.ค.63 | ม.ค.64 | ก.พ.64 | มี.ค.64 | เม.ย.64 | พ.ค.64 | มิ.ย.64 | ก.ค.64 | ส.ค.64 | ก.ย.64 |
04-ตะโหมด
(01) (Re3) รายงานอบัติเหตุจราจรทางบก (รายงานทุก 1 เดือน)
[
]
!!! ไม่พบสถานบริการที่ส่งข้อมูล
05-ควนขนุน
(01) (Re3) รายงานอบัติเหตุจราจรทางบก (รายงานทุก 1 เดือน)
[
]
สถานบริการ เดือนที่ส่งรายงาน
(11417) รพช.ควนขนุน | ต.ค.63 | พ.ย.63 | ธ.ค.63 | ม.ค.64 | ก.พ.64 | มี.ค.64 | เม.ย.64 | พ.ค.64 | มิ.ย.64 | ก.ค.64 | ส.ค.64 | ก.ย.64 |
06-ปากพะยูน
(01) (Re3) รายงานอบัติเหตุจราจรทางบก (รายงานทุก 1 เดือน)
[
]
สถานบริการ เดือนที่ส่งรายงาน
(11418) รพช.ปากพะยูน | ต.ค.63 | พ.ย.63 | ธ.ค.63 | ม.ค.64 | ก.พ.64 | มี.ค.64 | เม.ย.64 |
07-ศรีบรรพต
(01) (Re3) รายงานอบัติเหตุจราจรทางบก (รายงานทุก 1 เดือน)
[
]
สถานบริการ เดือนที่ส่งรายงาน
(11419) รพช.ศรีบรรพต | ต.ค.63 | พ.ย.63 | ก.พ.64 | มี.ค.64 | เม.ย.64 | ก.ค.64 |
08-ป่าบอน
(01) (Re3) รายงานอบัติเหตุจราจรทางบก (รายงานทุก 1 เดือน)
[
]
สถานบริการ เดือนที่ส่งรายงาน
(11420) รพช.ป่าบอน | ต.ค.63 | พ.ย.63 | ธ.ค.63 | ม.ค.64 | ก.พ.64 | มี.ค.64 | เม.ย.64 | พ.ค.64 | มิ.ย.64 | ก.ค.64 | ส.ค.64 |
09-บางแก้ว
(01) (Re3) รายงานอบัติเหตุจราจรทางบก (รายงานทุก 1 เดือน)
[
]
สถานบริการ เดือนที่ส่งรายงาน
(11421) รพช.บางแก้ว | ต.ค.63 | พ.ย.63 | ธ.ค.63 | ม.ค.64 | ก.พ.64 | มี.ค.64 | เม.ย.64 | พ.ค.64 | มิ.ย.64 | ก.ค.64 | ส.ค.64 | ก.ย.64 |
10-ป่าพะยอม
(01) (Re3) รายงานอบัติเหตุจราจรทางบก (รายงานทุก 1 เดือน)
[
]
สถานบริการ เดือนที่ส่งรายงาน
(11422) รพช.ป่าพะยอม | ต.ค.63 | พ.ย.63 | ธ.ค.63 | ม.ค.64 | ก.พ.64 | มี.ค.64 | เม.ย.64 | พ.ค.64 | มิ.ย.64 | ก.ค.64 | ส.ค.64 |
11-ศรีนครินทร์
(01) (Re3) รายงานอบัติเหตุจราจรทางบก (รายงานทุก 1 เดือน)
[
]
สถานบริการ เดือนที่ส่งรายงาน
(24673) รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ) | ต.ค.63 | ธ.ค.63 | ม.ค.64 | ก.พ.64 | มี.ค.64 | พ.ค.64 | มิ.ย.64 | ก.ค.64 | ส.ค.64 | ก.ย.64 |
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 000608 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 4 คน