หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายการรายงานข้อมูลกิจกรรมสาธารณสุขตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
เลือกฝ่าย/กลุ่มงาน :
(01) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  ไม่มีรายงาน
(02) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
   (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข) [รายงาน 6 เดือน]
   (0202) รายงานข้อมูลสนับสนุนศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด (MOC) ด้านสาธารณสุข (การให้บริการผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน) [รายงาน 1 เดือน]
   (0203) รายงานจำนวนสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพัทลุง [รายงาน 1 เดือน]
   (0204) รายงานการพัฒนางานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ ของ คปสอ. [รายงาน 3 เดือน] 
(03) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
   (0301) รายงานการควบคุมการบริโภคยาสูบ [รายงาน 3 เดือน]
   (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี [รายงาน 3 เดือน]
(04) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
   (0401) รายงานการรักษาผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในแม่เด็ก [รายงาน 1 เดือน]
   (0402) รายงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [รายงาน 1 เดือน]
(05) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
   (0501) รายงานการคัดกรองต้อหินในผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป [รายงาน 3 เดือน]
   (0502) รายงานความครอบคลุมการฝากครรภ์หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง [รายงาน 1 เดือน]
   (0503) รายงานผลการปฏิบัติงานการฝากครรภ์หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง [รายงาน 1 เดือน]
   (0504) รายงานความครอบคลุมการตายในช่วงอายุต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบ [รายงาน 1 เดือน]
   (0505) รายงานผลการปฏิบัติงานเจาะโลหิตเพื่อหาภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์ [รายงาน 1 เดือน]
   (0506) รายงานผลการปฏิบัติงานภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดและน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม/คลอดก่อนกำหนด [รายงาน 1 เดือน]
   (0507) รายงานผลการปฏิบัติงานการคลอด (ห้องคลอด) [รายงาน 1 เดือน]
   (0509) รายงานผลการปฏิบัติงานคัดกรองโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย [รายงาน 1 เดือน]
   (0510) รายงานผลการสำรวจการใช้เกลือไอโอดีนที่มีคุณภาพในครัวเรือน [รายงาน 6 เดือน]
   (0511) รายงานผลการเจาะเลือดเพื่อตรวจหา TSH ในเด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป [รายงาน 1 เดือน]
   (0512) รายงานการดำเนินงานการป้องกันภาวะซีดในเด็กปฐมวัย/เด็ก 6-72 เดือน [รายงาน 3 เดือน]
   (0513) รายงานความครอบคลุมการตรวจหาภาวะโลหิตจางในนักเรียนประถมศึกษา [รายงาน 12 เดือน]
   (0514) รายงานการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ [รายงาน 3 เดือน]
   (0515) รายงานวางแผนครอบครัว [รายงาน 3 เดือน]
   (0516) รายงานความครอบคลุมการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น (อายุ 10-19 ปี) [รายงาน 1 เดือน]
   (0517) รายงานการดำเนินงานโครงการ DPAC (Diet Physical Activity clinic) [รายงาน 3 เดือน]
   (0519) รายงานผู้พิการ (ความครอบคลุม) [รายงาน 3 เดือน]
   (0520) รายงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง [รายงาน 1 เดือน]
(06) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
   (0601) รายงานระดับความสำเร็จของการดำเนินงานร้านชำคุณภาพ [รายงาน 3 เดือน]
   (0602) รายงานความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและงานเภสัชกรเยี่ยมบ้าน [รายงาน 1 เดือน]
(07) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
  ไม่มีรายงาน
(08) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
   (0801) รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกในสถานบริการสาธารณสุข(โรงพยาบาล) [รายงาน 1 เดือน]
(09) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   (0901) รายงานการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ [รายงาน 1 เดือน]
(10) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
  ไม่มีรายงาน
(11) กลุ่มงานนิติการ
  ไม่มีรายงาน
(12) กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  ไม่มีรายงาน
(13) กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
   (1301) รายงานการพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ [รายงาน 3 เดือน]
   (1302) รายงาน โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital [รายงาน 3 เดือน]
   (1303) รายงานการดำเนินงานอาหารปลอดภัย [รายงาน 1 เดือน]
   (1304) รายงานการดำเนินงานโครงการส้วมสะอาดได้มาตรฐาน (HAS) [รายงาน 1 เดือน]
   (1305) รายงานการดำเนินงานด้านกฎหมายสาธารณสุข ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [รายงาน 3 เดือน]
   (1306) รายงานโครงการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ [รายงาน 1 เดือน]
(14) งานตรวจสอบภายใน
  ไม่มีรายงาน
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 005691 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 8 คน