หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
 
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุขจำแนกรายอำเภอ
ชื่อรายงาน :
(0302)   รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
ประจำเดือน : งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564
รหัส
รายการข้อมูล
การบันทึก
หน่วยนับ
อำเภอ
รวม
03020101
1.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ
ณ ปัจจุบัน
คน
8,753
03020102
2.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็ก
ณ ปัจจุบัน
คน
2,918
03020103
3.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด ไม้ไผ่
ณ ปัจจุบัน
คน
485
03020104
4.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด PVC
ณ ปัจจุบัน
คน
1,779
03020105
5.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด เบาะ
ณ ปัจจุบัน
คน
345
03020106
5.   จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด อื่น ๆ
ณ ปัจจุบัน
คน
252
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้, - ไม่มีหรือไม่พบข้อมูล
    คลิกที่ตัวเลขเพื่อแสดงของข้อมูลรายสถานบริการ
    คลิกที่ชื่ออำเภอ เพื่อ แสดงข้อมูลเป็นรายสถานบริการ
[ ย้อนกลับ ]
 
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 012974 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 14 คน