หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
 
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุขจำแนกรายอำเภอ
ชื่อรายงาน :
(0201)   รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
ประจำเดือน : งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
รหัส
รายการข้อมูล
การบันทึก
หน่วยนับ
อำเภอ
รวม
02010101
1.   จำนวน แพทย์ ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
83
02010102
2.   จำนวน ทันตแพทย์ ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
68
02010103
3.   จำนวน เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
78
02010104
4.   จำนวน พยาบาล ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
810
02010105
5.   จำนวน นักวิชาการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
346
02010106
6.   จำนวน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
257
02010107
7.   จำนวน ทันตภิบาล ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
100
02010108
8.   จำนวน แพทย์แผนไทย ที่ปฏิบัติงานอยู่จริงทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
56
02010109
9.   จำนวน บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ (นอกเหนือจากข้อ 1-8) ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
281
02010110
10.   จำนวน บุคลากรฝ่ายสนับสนุนอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
487
02010111
11.   จำนวน ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว (ที่ไม่ใช้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข) ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
450
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้, - ไม่มีหรือไม่พบข้อมูล
    คลิกที่ตัวเลขเพื่อแสดงของข้อมูลรายสถานบริการ
    คลิกที่ชื่ออำเภอ เพื่อ แสดงข้อมูลเป็นรายสถานบริการ
[ ย้อนกลับ ]
 
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 011561 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 2 คน