หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (1306) รายงานโครงการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
13060101
1.   จำนวน เกษตรกรทั้งหมด ในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบของสถานบริการ
ข้อมูลพื้นฐาน
คน
70,264
13060102
2.   จำนวน เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงที่ใช้สารเคมีปราบศตรูพืช ในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบของสถานบริการ
สะสม
คน
19,152
13060103
3.   จำนวน เกษตรกร ที่ได้รับการเจาะเลือดตรวจจคัดกรองโดยใช้กระดาษ Reactive paper ครั้งที่ 1
สะสม
คน
10,163
13060104
3.1   ผลการตรวจพบ ปกติ
สะสม
คน
2,027
13060105
3.2   ผลการตรวจพบ ปลอดภัย
สะสม
คน
3,515
13060106
3.3   ผลการตรวจพบ เสี่ยง
สะสม
คน
3,115
13060107
3.4   ผลการตรวจพบ ไม่ปลอดภัย
สะสม
คน
1,697
13060108
4.   จำนวนเกษตรกรที่ได้รับคำแนะนำเรื่องการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูและใช้สมุนไพรล้างพิษ
สะสม
คน
14,398
13060109
5.   จำนวนเกษตรกรที่ไดัรับคำแนะนำวิธีการล้างผักผลไม้ให้ปลอดภัย
สะสม
คน
15,770
13060110
6.   จำนวนเกษตรกรที่ไดัการเจาะเลือดตรวจคัดกรองโดยใช้กระดาษ Reactive paper ครั้งที่ 2 (กรณีพบว่าเสี่ยงและไม่ปลอดภัย ในครั้งที่ 1)
สะสม
คน
2,238
13060111
6.1   ผลการตรวจพบ ปกติ
สะสม
คน
534
13060112
6.2   ผลการตรวจพบ ปลอดภัย
สะสม
คน
1,069
13060113
6.3   ผลการตรวจพบ เสี่ยง
สะสม
คน
709
13060114
6.4   ผลการตรวจพบ ไม่ปลอดภัย
สะสม
คน
202
13060115
7.   จำนวนผู้บริโภค/ประชาชนทั่วไปที่ได้รับการตรวจคัดกรองโดยใช้กระดาษ Reactive paper
สะสม
คน
2,976
13060116
7.1   ผลการตรวจพบ ปกติ
สะสม
คน
661
13060117
7.2   ผลการตรวจพบ ปลอดภัย
สะสม
คน
969
13060118
7.3   ผลการตรวจพบ เสี่ยง
สะสม
คน
772
13060119
7.4   ผลการตรวจพบ ไม่ปลอดภัย
สะสม
คน
440
13060120
8.   จำนวน หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ที่สามารถจัดบริการอาชีวอนามัย (คลินิกสุขภาพเกษตรกร)
สะสม
แห่ง
64
13060121
9.   จำนวน หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิมีการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ  
สะสม
แห่ง
92
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 012968 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน