หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (1304) รายงานการดำเนินงานโครงการส้วมสะอาดได้มาตรฐาน (HAS)
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
13040101
1.   จำนวน ส้วมสาธารณะใน 12 กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
1,203
13040102
2.   จำนวน ส้วมสาธารณะใน 12 กลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS)  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
1,121
13040103
3.   จำนวน ส้วมสาธารณะในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
89
13040104
4.   จำนวน ส้วมสาธารณะ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS)  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
89
13040105
5.   จำนวน ส้วมสาธารณะในโรงเรียน ทั้งหมด  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
324
13040106
6.   จำนวน ส้วมสาธารณะ ในโรงเรียน ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS)  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
306
13040107
7.   จำนวน ส้วมสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งหมด  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
32
13040108
8.   จำนวน ส้วมสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS)  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
26
13040109
9.   จำนวน ส้วมสาธารณะในร้านอาหาร ทั้งหมด  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
341
13040110
10.   จำนวน ส้วมสาธารณะในร้านอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS)  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
315
13040111
11.   จำนวน ส้วมสาธารณะในตลาดสด ทั้งหมด  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
25
13040112
12.   จำนวน ส้วมสาธารณะในตลาดสด ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS)  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
17
13040113
13.   จำนวน ส้วมสาธารณะในสถานีขนส่ง ทั้งหมด  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
10
13040114
14.   จำนวน ส้วมสาธารณะในสถานีขนส่ง ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS)  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
9
13040115
15.   จำนวน ส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งหมด  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
43
13040116
16.   จำนวน ส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมัน ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS)  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
38
13040117
17.   จำนวน ส้วมสาธารณะในสถานที่ราชการ ทั้งหมด  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
275
13040118
18.   จำนวน ส้วมสาธารณะในสถานที่ราชการ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS)  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
263
13040119
19.   จำนวน ส้วมสาธารณะในสวนสาธารณะ ทั้งหมด  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
7
13040120
20.   จำนวน ส้วมสาธารณะในสวนสาธารณะ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS)  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
4
13040121
21.   จำนวน ส้วมสาธารณะในวัด ทั้งหมด  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
261
13040122
22.   จำนวน ส้วมสาธารณะในวัด ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS)  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
222
13040123
23.   จำนวน ส้วมสาธารณะในที่พักริมทางของ อปท. ทั้งหมด  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
8
13040124
24.   จำนวน ส้วมสาธารณะในที่พักริมทางของ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS)  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
6
13040125
25.   จำนวน ส้วมสาธารณะในศูนย์การค้า ทั้งหมด  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
9
13040126
26.   จำนวน ส้วมสาธารณะในศูนย์การค้า ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS)  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
7
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 013068 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน