หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (1303) รายงานการดำเนินงานอาหารปลอดภัย
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
13030101
1   จำนวน ตลาดสด ประเภทที่ 1 (ในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบ) ทั้งหมด
ข้อมูลพื้นฐาน
ตลาด
15
13030103
1.1   จำนวน ตลาดสด ประเภทที่ 1 (ในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบ) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ (ระดับดี 3 ดาว / ดีมาก 5 ดาว)
ณ ปัจจุบัน
ตลาด
7
13030105
1.2   จำนวน ตลาดสด ประเภทที่ 1 (ในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบ) ที่มีการจัดตั้งชมรมผู้ขายอาหารในตลาด
ณ ปัจจุบัน
ตลาด
6
13030106
2   จำนวน ตลาดสดประเภทที่ 2 ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด  
ณ ปัจจุบัน
ตลาด
80
13030107
2.1   จำนวน ตลาดสดประเภทที่ 2 ในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการติดตามประเมินคุณภาพ  
ณ ปัจจุบัน
ตลาด
63
13030109
3.   จำนวน ร้านอาหารทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ
ณ ปัจจุบัน
ร้าน
450
13030111
3.1   จำนวน ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ CFGT ทั้งหมดแต่ต้นปี  
ณ ปัจจุบัน
ร้าน
394
13030113
4.   จำนวน แผงลอยจำหน่ายอาหาร ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ
ณ ปัจจุบัน
แผง
493
13030115
4.1   จำนวน แผงลอยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CFGT ทั้งหมด  
ณ ปัจจุบัน
แผง
444
13030116
5.   จำนวน โรงอาหาร ในโรงเรียนทุกสังกัด ในเขตรับผิดชอบ  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
297
13030117
5.1   จำนวน โรงอาหาร ในของโรงเรียนทุกสังกัด ในเขตรับผิดชอบ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงครัวของกรมอนามัย  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
272
13030118
6.   จำนวน โรงอาหาร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกสังกัด ในเขตรับผิดชอบ  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
175
13030119
6.1   จำนวน โรงอาหาร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกสังกัด ในเขตรับผิดชอบ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงครัวของกรมอนามัย  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
160
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 012963 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 15 คน