หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (1301) รายงานการพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
13010101
1.   จำนวน วัด ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบของสถานบริการ
ข้อมูลพื้นฐาน
แห่ง
261
13010102
1.1   จำนวน วัด ที่ผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพระดับ พื้นฐาน (สะสมถึงปัจจุบัน)
สะสม
แห่ง
166
13010103
1.2   จำนวน วัด ที่ผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพระดับ ดี (สะสมถึงปัจจุบัน)
สะสม
แห่ง
41
13010104
1.3   จำนวน วัด ที่ผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพระดับ ดีมาก (สะสมถึงปัจจุบัน)
สะสม
แห่ง
23
13010105
1.4   จำนวน วัดส่งเสริมสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก ได้รับการติดตาม/นิเทศ/ประเมินซ้ำ ตามเกณฑ์
สะสม
แห่ง
11
13010106
2.   จำนวน มัสยิด ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบของสถานบริการ
ข้อมูลพื้นฐาน
แห่ง
107
13010107
2.1   จำนวน มัสยิด ที่ผ่านเกณฑ์มัสยิดส่งเสริมสุขภาพระดับ พื้นฐาน (สะสมถึงปัจจุบัน)
สะสม
แห่ง
71
13010108
2.2   จำนวน มัสยิด ที่ผ่านเกณฑ์มัสยิดส่งเสริมสุขภาพระดับ ดี (สะสมถึงปัจจุบัน)
สะสม
แห่ง
8
13010109
2.3   จำนวน มัสยิด ที่ผ่านเกณฑ์มัสยิดส่งเสริมสุขภาพระดับ ดีมาก (สะสมถึงปัจจุบัน)
สะสม
แห่ง
3
13010110
2.4   จำนวน มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก ได้รับการติดตาม/นิเทศ/ประเมินซ้ำ ตามเกณฑ์
สะสม
แห่ง
2
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 013099 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 8 คน