หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0901) รายงานการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
09010101
1.   จำนวน การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพที่ 12 (ทั้งรายเก่า/รายใหม่) สาขาหัวใจ (รหัสวินิจฉัย I20-I25) : เพื่อการวินิจฉัย
ไม่สะสม
ราย
1
09010102
2.   จำนวน การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพที่ 12 (ทั้งรายเก่า/รายใหม่) สาขาหัวใจ (รหัสวินิจฉัย I20-I25) : เพื่อการวินิจฉัยและรักษา
ไม่สะสม
ราย
0
09010103
3.   จำนวน การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพที่ 12 (ทั้งรายเก่า/รายใหม่) สาขาหัวใจ (รหัสวินิจฉัย I20-I25) : เพื่อการรักษาต่อเนื่อง
ไม่สะสม
ราย
70
09010104
4.   จำนวน การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพที่ 12 (ทั้งรายเก่า/รายใหม่) สาขาหัวใจ (รหัสวินิจฉัย I20-I25) : ตามสิทธิการรักษา
ไม่สะสม
ราย
3
09010105
5.   จำนวน การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพที่ 12 (ทั้งรายเก่า/รายใหม่) สาขามะเร็ง (รหัสวินิจฉัย C ทั้งหมด และ D0 ทั้งหมด) : เพื่อการวินิจฉัย
ไม่สะสม
ราย
1
09010106
6.   จำนวน การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพที่ 12 (ทั้งรายเก่า/รายใหม่) สาขามะเร็ง (รหัสวินิจฉัย C ทั้งหมด และ D0 ทั้งหมด) : เพื่อการวินิจฉัยและรักษา
ไม่สะสม
ราย
6
09010107
7.   จำนวน การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพที่ 12 (ทั้งรายเก่า/รายใหม่) สาขามะเร็ง (รหัสวินิจฉัย C ทั้งหมด และ D0 ทั้งหมด) : เพื่อการรักษาต่อเนื่อง
ไม่สะสม
ราย
233
09010108
8.   จำนวน การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพที่ 12 (ทั้งรายเก่า/รายใหม่) สาขามะเร็ง (รหัสวินิจฉัย C ทั้งหมด และ D0 ทั้งหมด) : ตามสิทธิการรักษา
ไม่สะสม
ราย
1
09010109
9.   จำนวน การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพที่ 12 (ทั้งรายเก่า/รายใหม่) สาขาอุบัติเหตุ (รหัสวินิจฉัย V01-V98) : เพื่อการวินิจฉัย
ไม่สะสม
ราย
0
09010110
10.   จำนวน การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพที่ 12 (ทั้งรายเก่า/รายใหม่) สาขาอุบัติเหตุ (รหัสวินิจฉัย V01-V98) : เพื่อการวินิจฉัยและรักษา
ไม่สะสม
ราย
0
09010111
11.   จำนวน การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพที่ 12 (ทั้งรายเก่า/รายใหม่) สาขาอุบัติเหตุ (รหัสวินิจฉัย V01-V98) : เพื่อการรักษาต่อเนื่อง
ไม่สะสม
ราย
13
09010112
12.   จำนวน การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพที่ 12 (ทั้งรายเก่า/รายใหม่) สาขาอุบัติเหตุ (รหัสวินิจฉัย V01-V98) : ตามสิทธิการรักษา
ไม่สะสม
ราย
5
09010113
13.   จำนวน การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพที่ 12 (ทั้งรายเก่า/รายใหม่) สาขาทารกแรกเกิด (เด็กแรกเกิดถึง 28 วัน) : เพื่อการวินิจฉัย
ไม่สะสม
ราย
0
09010114
14.   จำนวน การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพที่ 12 (ทั้งรายเก่า/รายใหม่) สาขาทารกแรกเกิด (เด็กแรกเกิดถึง 28 วัน) : เพื่อการวินิจฉัยและรักษา
ไม่สะสม
ราย
0
09010115
15.   จำนวน การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพที่ 12 (ทั้งรายเก่า/รายใหม่) สาขาทารกแรกเกิด (เด็กแรกเกิดถึง 28 วัน) : เพื่อการรักษาต่อเนื่อง
ไม่สะสม
ราย
0
09010116
16.   จำนวน การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพที่ 12 (ทั้งรายเก่า/รายใหม่) สาขาทารกแรกเกิด (เด็กแรกเกิดถึง 28 วัน) : ตามสิทธิการรักษา
ไม่สะสม
ราย
0
09010117
17.   จำนวน ผู้ป่วยส่งต่อ ทั้งหมด
ไม่สะสม
ราย
50,724
09010118
18.   จำนวน ผู้ป่วยส่งต่อ ในจังหวัด
ไม่สะสม
ราย
37,730
09010119
19.   จำนวน ผู้ป่วยส่งต่อ ในเขต 12 รายใหม่
ไม่สะสม
ราย
3,909
09010120
20.   จำนวน ผู้ป่วยส่งต่อ ในเขต 12 รายเก่า
ไม่สะสม
ราย
8,170
09010121
21.   จำนวน ผู้ป่วยส่งต่อ นอกเขต 12 รายใหม่
ไม่สะสม
ราย
56
09010122
22.   จำนวน ผู้ป่วยส่งต่อ นอกเขต 12 รายเก่า
ไม่สะสม
ราย
900
09010123
23.   จำนวน ผู้ป่วยส่งต่อ ส่วนกลาง รายใหม่
ไม่สะสม
ราย
18
09010124
24.   จำนวน ผู้ป่วยส่งต่อ ส่วนกลาง รายเก่า
ไม่สะสม
ราย
102
09010125
25.   จำนวน ผู้ป่วยที่ต้องประสานการส่งต่อ ทั้งหมด
ไม่สะสม
ราย
13,657
09010126
26.   จำนวน ผู้ป่วยที่ต้องประสานการส่งต่อ ประสานสำเร็จภายใน 30 นาที
ไม่สะสม
ราย
15,048
09010127
27.   จำนวน ผู้ป่วย OPD ที่ส่งต่อผ่านระบบ Thai Refer
ไม่สะสม
ราย
36,313
09010128
28.   จำนวน ผู้ป่วย ER ที่ส่งต่อผ่านระบบ Thai Refer
ไม่สะสม
ราย
9,506
09010129
29.   จำนวน ผู้ป่วย IPD ที่ส่งต่อผ่านระบบ Thai Refer
ไม่สะสม
ราย
4,179
09010130
30.   จำนวน ผู้ป่วย LR ที่ส่งต่อผ่านระบบ Thai Refer
ไม่สะสม
ราย
460
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 013065 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 5 คน