หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0801) รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกในสถานบริการสาธารณสุข(โรงพยาบาล)
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
08010101
1.   จำนวน ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลทุกแผนก (รวมทั้งแผนกฉุกเฉิน)  
ณ ปัจจุบัน
คน
127,572
08010102
2.   จำนวน ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลทุกแผนก (รวมทั้งแผนกฉุกเฉิน) ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ณ ปัจจุบัน
คน
994
08010103
2.1   ร้อยละ ความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน ของโรงพยาบาล  
ณ ปัจจุบัน
%
???
08010104
2.2   ร้อยละ ความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ของโรงพยาบาล  
ณ ปัจจุบัน
%
???
08010105
2.3   ร้อยละ ความพึงพอใจ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ของโรงพยาบาล  
ณ ปัจจุบัน
%
???
08010106
2.4   ร้อยละ ความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการบริการ ของโรงพยาบาล  
ณ ปัจจุบัน
%
???
08010107
2.5   ร้อยละ ความพึงพอใจ รวมทั้ง 4 ด้าน ของโรงพยาบาล  
ณ ปัจจุบัน
%
???
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 012965 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 9 คน