หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0602) รายงานความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและงานเภสัชกรเยี่ยมบ้าน
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
06020101
1.   จำนวน รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบ HPVC (อย.)
ไม่สะสม
รายงาน
58
06020102
2.   จำนวน รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบ For health
ไม่สะสม
รายงาน
288
06020103
3.   จำนวน รายงานผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย ผ่านระบบ Tawai For health
ไม่สะสม
รายงาน
77
06020104
4.   จำนวน รายงานโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพชวนเชื่อ/เกินจริง/ไม่ถูกต้อง ผ่านระบบ Tawai For health
ไม่สะสม
รายงาน
49
06020105
5.   จำนวน Visit ที่เภสัชกรออกเยี่ยมบ้าน
ไม่สะสม
รายงาน
887
06020106
6.   จำนวน ชั่วโมง ที่เภสัชกรออกเยี่ยมบ้าน
ไม่สะสม
รายงาน
1,059
06020107
7.   จำนวน DRPs ที่พบขณะออกเยี่ยมบ้าน
ไม่สะสม
รายงาน
485
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 013071 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 8 คน