หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0601) รายงานระดับความสำเร็จของการดำเนินงานร้านชำคุณภาพ
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
06010101
1.   จำนวน ร้านชำ ทั้งหมด
สะสม
แห่ง
2,547
06010102
2.   จำนวน ร้านชำ ที่ได้รับการตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและประเมินร้านชำคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
สะสม
แห่ง
2,541
06010103
3.   จำนวน ร้านชำ ที่ผ่านเกณฑ์ร้านชำคุณภาพ
สะสม
แห่ง
2,478
06010104
4.   จำนวน ร้านชำที่พบการขายยา ทั้งหมด
สะสม
แห่ง
1,219
06010105
5.   จำนวน ร้านชำที่พบการขายยา ได้ปฏิบัติถูกต้อง
สะสม
แห่ง
1,173
06010106
6.   จำนวน ฉลากอาหารที่ได้รับการตรวจสอบ ทั้งหมด
สะสม
รายการ
9,571
06010107
7.   จำนวน ฉลากอาหารที่ได้รับการตรวจสอบ มีความถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต
สะสม
รายการ
9,439
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 012984 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน