หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0520) รายงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
05200101
1.   จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองทั้งหมด
ไม่สะสม
ราย
730
05200102
1.1   จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง - ผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ระยะแพร่กระจาย, Recurrent, PPS ≤ 50%)
ไม่สะสม
ราย
480
05200103
1.2   จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง - ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะท้าย GFR ≤ 15 ที่ปฏิเสธการฟอกไต
ไม่สะสม
ราย
142
05200104
1.3   จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง - ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ต้องการ Home Oxygen ตลอดเวลา
ไม่สะสม
ราย
35
05200105
1.4   จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง - ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Vegettive stage
ไม่สะสม
ราย
47
05200106
1.5   จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง - ผู้ป่วยกลุ่มอายุ 0-15 ปี
ไม่สะสม
ราย
20
05200107
1.6   จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง - ผู้ป่วย HIV
ไม่สะสม
ราย
7
05200108
1.7   จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง - ผู้ป่วยโรคตับ
ไม่สะสม
ราย
12
05200109
1.8   จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง - โรคอื่นๆ เช่น CHF Pneumonia AID DM HT
ไม่สะสม
ราย
81
05200110
2.   จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
ไม่สะสม
ราย
717
05200111
3.   จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ได้รับการเตรียม Advance care plan
ไม่สะสม
ราย
709
05200112
4.   จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ได้รับการดูแลต่อเนื่องทั้งหมด
ไม่สะสม
ราย
729
05200113
4.1   จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ได้รับการดูแลต่อเนื่อง
ไม่สะสม
ราย
727
05200114
5.   จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ รักษาด้วย Strong Opioid Medication
ไม่สะสม
ราย
278
05200115
6.   จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการปวดทั้งหมด
ไม่สะสม
ราย
259
05200116
6.1   จำนวนผู้ป่วยได้รับการจัดการอาการปวดแล้ว ค่าคะแนนความปวดน้อยกว่า 4 (ภายใน 48 - 72 ชม.) โดยใช้ ESAS ประเมิน
ไม่สะสม
ราย
251
05200117
7.   จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าทั้งหมด
ไม่สะสม
ราย
7
05200118
7.1   จำนวนผู้ป่วยได้รับการจัดการอาการซึมเศร้าแล้ว ค่าคะแนนอาการซึมเศร้าลดลง ≥ ร้อยละ 70 โดยใช้ ESAS ประเมิน
ไม่สะสม
ราย
11
05200119
8.   จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการเหนื่อยหอบทั้งหมด
ไม่สะสม
ราย
153
05200120
8.1   จำนวนผู้ป่วยได้รับการจัดการอาการเหนื่อยหอบแล้ว ค่าคะแนนอาการเหนื่อยหอบลดลง ≥ ร้อยละ 20 โดยใช้ ESAS ประเมิน
ไม่สะสม
ราย
153
05200121
9.   จำนวนผู้ป่วยระยะท้ายที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
ไม่สะสม
ราย
273
05200122
9.1   จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองและมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้รับอุปกรณ์ใช้ที่บ้าน
ไม่สะสม
ราย
276
05200123
9.2   จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองและมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้รับอุปกรณ์ใช้ที่บ้านจากโรงพยาบาล
ไม่สะสม
ราย
263
05200124
10.   จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่เสียชีวิตทั้งหมด
ไม่สะสม
ราย
183
05200125
10.1   จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในเกณ์ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองเสียชีวิตตามความต้องการ
ไม่สะสม
ราย
178
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 013100 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน