หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0519) รายงานผู้พิการ (ความครอบคลุม)
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
05190101
1.   จำนวน ประชากรสิทธิบัตรทอง (ทั้งหมด)
ณ ปัจจุบัน
คน
326,458
05190102
2.   จำนวน ประชากรประเภทสิทธผู้พิการ (ท.74) (ทั้งหมด)
ณ ปัจจุบัน
คน
12,699
05190103
3.   จำนวน คนพิการ ที่ต้องได้รับการดูแล (ทั้งหมด)
ณ ปัจจุบัน
คน
12,496
05190104
4.   จำนวน คนพิการ ที่ต้องได้รับการดูแล ได้รับบริการฟื้นฟูฯ
ณ ปัจจุบัน
คน
7,032
05190105
5.   จำนวน ผู้พิการ ด้านการมองเห็น (ทั้งหมด)
ณ ปัจจุบัน
คน
807
05190106
6.   จำนวน ผู้พิการ ด้านการมองเห็น ที่เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
ณ ปัจจุบัน
คน
779
05190107
7.   จำนวน ผู้พิการ ด้านการได้ยิน (ทั้งหมด)
ณ ปัจจุบัน
คน
2,807
05190108
8.   จำนวน ผู้พิการ ด้านการได้ยิน ที่เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
ณ ปัจจุบัน
คน
2,754
05190109
9.   จำนวน ผู้พิการ ด้านการได้ยิน ที่ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง
ณ ปัจจุบัน
คน
597
05190110
10.   จำนวน ผู้พิการ ด้านทางกาย (ทั้งหมด)
ณ ปัจจุบัน
คน
7,851
05190111
11.   จำนวน ผู้พิการ ด้านทางกาย ที่เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
ณ ปัจจุบัน
คน
7,369
05190112
12.   จำนวน ผู้พิการ ด้านการเคลื่อนไหว ขาขาด (ทั้งหมด)
ณ ปัจจุบัน
คน
323
05190113
13.   จำนวน ผู้พิการขาขาด ได้รับการช่วยเหลืออุปกรณ์ (ใช้ได้)
ณ ปัจจุบัน
คน
222
05190114
14.   จำนวน ผู้พิการขาขาด ได้รับการช่วยเหลืออุปกรณ์ (ใช้ไม่ได้)
ณ ปัจจุบัน
คน
34
05190115
15.   จำนวน ผู้พิการขาขาด ไม่ได้รับการช่วยเหลืออุปกรณ์
ณ ปัจจุบัน
คน
20
05190116
16.   จำนวน ผู้พิการ ด้านจิตใจ/พฤติกรรม (ทั้งหมด)
ณ ปัจจุบัน
คน
908
05190117
17.   จำนวน ผู้พิการ ด้านจิตใจ/พฤติกรรม ที่เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
ณ ปัจจุบัน
คน
882
05190118
18.   จำนวน ผู้พิการ ด้านสติปัญญา (ทั้งหมด)
ณ ปัจจุบัน
คน
1,172
05190119
19.   จำนวน ผู้พิการ ด้านสติปัญญา ที่เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
ณ ปัจจุบัน
คน
1,142
05190120
20   จำนวน ผู้พิการ ด้านการเรียนรู้ (ทั้งหมด)
ณ ปัจจุบัน
คน
307
05190121
21.   จำนวน ผู้พิการ ด้านด้านการเรียนรู้ ที่เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
ณ ปัจจุบัน
คน
272
05190122
22.   จำนวน ผู้พิการ ด้านออทิสติก (ทั้งหมด)
ณ ปัจจุบัน
คน
110
05190123
23.   จำนวน ผู้พิการ ด้านออทิสติก ที่เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
ณ ปัจจุบัน
คน
112
05190124
24.   จำนวน ผู้พิการ ซ้ำซ้อน (ทั้งหมด)
ณ ปัจจุบัน
คน
361
05190125
25.   จำนวน ผู้พิการ ซ้ำซ้อน ที่เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
ณ ปัจจุบัน
คน
358
05190126
26.   จำนวน ผู้พิการ ติดเตียง (ทั้งหมด)
ณ ปัจจุบัน
คน
1,031
05190127
27.   จำนวน ผู้พิการ ติดเตียง ที่เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
ณ ปัจจุบัน
คน
1,120
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 013077 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน