หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0517) รายงานการดำเนินงานโครงการ DPAC (Diet Physical Activity clinic)
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
05170102
1.   จำนวน โรงพยาบาลทั่วไป ที่มีการจัดตั้งคลินิก DPAC (Diet Physical Activity clinic)
สะสม
แห่ง
0
05170103
2.   จำนวน โรงพยาบาลทั่วไป ที่มีการจัดตั้งคลินิก DPAC (Diet Physical Activity clinic) และผ่านเกณฑ์ของกรมอนามัย  
สะสม
แห่ง
0
05170105
3.   จำนวน โรงพยาบาลชุมชน ที่มีการจัดตั้งคลินิก DPAC (Diet Physical Activity clinic)
สะสม
แห่ง
8
05170106
4.   จำนวน โรงพยาบาลชุมชน ที่มีการจัดตั้งคลินิก DPAC (Diet Physical Activity clinic) และผ่านเกณฑ์ของกรมอนามัย  
สะสม
แห่ง
8
05170108
5.   จำนวน รพ.สต./ศสช. ที่มีการจัดตั้งคลินิก DPAC (Diet Physical Activity clinic)
สะสม
แห่ง
144
05170109
6.   จำนวน รพ.สต./ศสช. ที่มีการจัดตั้งคลินิก DPAC (Diet Physical Activity clinic) และผ่านเกณฑ์ของกรมอนามัย  
สะสม
แห่ง
111
05170110
7.   จำนวน องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ในเขตรับผิดชอบ ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
273
05170111
8.   จำนวน องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ในเขตรับผิดชอบ ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
51
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 013044 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 2 คน