หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0516) รายงานความครอบคลุมการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น (อายุ 10-19 ปี)
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
05160101
1.   จำนวน หญิงอายุ 10 -14 ปี ทั้งหมด (จำนวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์)
ข้อมูลพื้นฐาน
คน
20,379
05160102
2.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ อายุ 10 - 14 ปี ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ
ไม่สะสม
คน
1,187
05160103
3.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ อายุ 10 - 14 ปีในเขตรับผิดชอบ ที่มารับบริการคลอดและมีการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์
ไม่สะสม
คน
3
05160104
4.   จำนวน การคลอดโดยมารดา อายุ 10 - 14 ปี ในเขตรับผิดชอบ ทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
7
05160105
5.   จำนวน การคลอดมีชีพโดยมารดา อายุ 10 - 14 ปี ในเขตรับผิดชอบ ทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
7
05160106
6.   จำนวน การคลอดโดยมารดาอายุ 10 - 14 ปี ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ ที่ตั้งครรภ์พึงประสงค์
ไม่สะสม
คน
6
05160107
7.   จำนวน การคลอดโดยมารดาอายุ 10 - 14 ปี ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ไม่สะสม
คน
0
05160108
8.   จำนวน การแท้งของหญิงตั้งครรภ์ อายุ 10 - 14 ปี ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ (นับการแท้งทุกกรณี)
ไม่สะสม
คน
1
05160109
9.   จำนวน หญิงอายุ 10 - 14 ปี ทั้งหมด ที่ตั้งครรภ์ซ้ำ (คลอดหรือแท้งบุตร ครั้งที่ 2 ขึ้นไป)
ไม่สะสม
คน
0
05160110
10.   จำนวน มารดาอายุ 10 - 14 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องการคลอดหรือแท้งบุตรที่ได้รับบริการคุมกำเนิดก่อนออกจากโรงพยาบาล
ไม่สะสม
คน
5
05160111
11.   จำนวน มารดาอายุ 10 - 14 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องการคลอดหรือแท้งบุตรที่ได้รับบริการคุมกำเนิด ด้วยยาฝัง ก่อนออกจากโรงพยาบาล
ไม่สะสม
คน
5
05160112
12.   จำนวน มารดาอายุ 10 - 14 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องการคลอดหรือแท้งบุตรที่ได้รับบริการคุมกำเนิด ด้วยห่วงอนามัย ก่อนออกจากโรงพยาบาล
ไม่สะสม
คน
0
05160113
13.   จำนวน ทารกเกิดมีชีพโดยมารดา อายุ 10 - 14 ปี ในเขตรับผิดชอบ ทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
5
05160114
14.   จำนวน ทารกเกิดไร้ชีพโดยมารดา อายุ 10 - 14 ปี ในเขตรับผิดชอบ ทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
0
05160115
15.   จำนวน ทารกเกิดจากมารดา อายุ 10 - 14 ปี น้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ
ไม่สะสม
คน
0
05160116
16.   จำนวน หญิงอายุ 15 - 19 ปี ทั้งหมด (จำนวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์)
ข้อมูลพื้นฐาน
คน
22,448
05160117
17.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ 15 - 19 ปี ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ
ไม่สะสม
คน
138
05160118
18.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ อายุ 15 - 19 ปี ในเขตรับผิดชอบที่มารับบริการคลอดและมีการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์
ไม่สะสม
คน
79
05160119
19.   จำนวน การคลอดโดยมารดา อายุ 15 - 19 ปี ในเขตรับผิดชอบ ทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
80
05160120
20.   จำนวน การคลอดมีชีพโดยมารดา อายุ 15 - 19 ปี ในเขตรับผิดชอบ ทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
89
05160121
21.   จำนวน การคลอดโดยมารดา อายุ 15 - 19 ปี ในเขตรับผิดชอบตั้งครรภ์พึงประสงค์
ไม่สะสม
คน
71
05160122
22.   จำนวน การคลอดมีชีพโดยมารดา อายุ 15 - 19 ปี ในเขตรับผิดชอบตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ไม่สะสม
คน
13
05160123
23.   จำนวน การแท้งของหญิงอายุ 15 - 19 ปี ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ (นับการแท้งทุกกรณี)
ไม่สะสม
คน
4
05160124
24.   จำนวน หญิงอายุ 15 - 19 ปี ทั้งหมด ที่ตั้งครรภ์ซ้ำ (คลอดหรือแท้งบุตร ครั้งที่ 2 ขึ้นไป
ไม่สะสม
คน
3
05160125
25.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์อายุ 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องการคลอดหรือแท้งบุตรที่ได้รับบริการคุมกำเนิดก่อนออกจากโรงพยาบาล
ไม่สะสม
คน
97
05160126
26.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์อายุ 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องการคลอดหรือแท้งบุตรที่ได้รับบริการคุมกำเนิด ด้วยยาฝัง ก่อนออกจากโรงพยาบาล
ไม่สะสม
คน
80
05160127
27.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์อายุ 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องการคลอดหรือแท้งบุตรที่ได้รับบริการคุมกำเนิด ด้วยห่วงอนามัย ก่อนออกจากโรงพยาบาล
ไม่สะสม
คน
0
05160128
28.   จำนวน ทารกเกิดมีชีพโดยมารดา อายุ 15 - 19 ปี ในเขตรับผิดชอบ ทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
75
05160129
29.   จำนวน ทารกเกิดไร้ชีพโดยมารดา อายุ 15 - 19 ปี ในเขตรับผิดชอบ ทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
3
05160130
30.   จำนวน อำเภอที่ผ่านเกณฑ์ประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์  
สะสม
อำเภอ
11
05160131
31.   จำนวน โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น  
สะสม
แห่ง
5
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 013076 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 11 คน