หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0515) รายงานวางแผนครอบครัว
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
05150101
1.   จำนวน หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วและกำลังอยู่กินกับสามี (MWRA) ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
45,192
05150102
1.1   จำนวน MWRA ที่คุมกำเนิดด้วยยาเม็ด
ณ ปัจจุบัน
คน
12,372
05150103
1.2   จำนวน MWRA ที่คุมกำเนิดด้วยยาฉีด
ณ ปัจจุบัน
คน
6,117
05150104
1.3   จำนวน MWRA ที่คุมกำเนิดด้วยยาฝัง
ณ ปัจจุบัน
คน
822
05150105
1.4   จำนวน MWRA ที่คุมกำเนิดด้วยห่วงอนามัย
ณ ปัจจุบัน
คน
889
05150106
1.5   จำนวน MWRA ที่คุมกำเนิดด้วยถุงยางอนามัย
ณ ปัจจุบัน
คน
5,370
05150107
1.6   จำนวน MWRA ที่คุมกำเนิดด้วยทำหมันหญิง
ณ ปัจจุบัน
คน
4,639
05150108
1.7   จำนวน MWRA ที่คุมกำเนิดด้วยทำหมันชาย
ณ ปัจจุบัน
คน
376
05150109
1.8   จำนวน MWRA ที่มีอายุน้อยกว่า 19 ปี ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
3,150
05150110
1.9   จำนวน MWRA ที่มีอายุน้อยกว่า 19 ปี ใช้บริการวางแผนครอบครัว
ณ ปัจจุบัน
คน
1,036
05150111
1.10   จำนวน MWRA ที่มีอายุ 19 - น้อยกว่า 30 ปี ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
12,739
05150112
1.11   จำนวน MWRA ที่มีอายุ 19 - น้อยกว่า 30 ปี ใช้บริการวางแผนครอบครัว
ณ ปัจจุบัน
คน
8,481
05150113
1.12   จำนวน MWRA ที่มีอายุ 30 - 44 ปี ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
25,467
05150114
1.13   จำนวน MWRA ที่มีอายุ 30 - 44 ปี ใช้บริการวางแผนครอบครัว
ณ ปัจจุบัน
คน
17,644
05150115
2.   จำนวน ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ ยาเม็ด
ไม่สะสม
คน
3,841
05150116
3.   จำนวน ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ ยาฉีด
ไม่สะสม
คน
2,274
05150117
4.   จำนวน ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ ยาฝัง
ไม่สะสม
คน
310
05150118
5.   จำนวน ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ ห่วงอนามัย
ไม่สะสม
คน
88
05150119
6.   จำนวน ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ ถุงยางอนามัย
ไม่สะสม
คน
2,227
05150120
7.   จำนวน ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ ทำหมันหญิง
ไม่สะสม
คน
514
05150121
8.   จำนวน ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ ทำหมันชาย
ไม่สะสม
คน
3
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 013075 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน