หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0514) รายงานการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
05140101
1.   จำนวน โรงเรียนทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ
ข้อมูลพื้นฐาน
โรง
310
05140102
2.   จำนวน โรงเรียนทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ ที่เข้าร่วมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
สะสม
โรง
271
05140103
2.1   จำนวน โรงเรียนทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ ที่ผ่านเกณฑ์ ระดับเพชร
สะสม
โรง
8
05140104
2.2   จำนวน โรงเรียนทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ ที่ผ่านเกณฑ์ ระดับทอง
สะสม
โรง
133
05140105
2.3   จำนวน โรงเรียนทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ ที่ผ่านเกณฑ์ ระดับเงิน
สะสม
โรง
51
05140106
2.4   จำนวน โรงเรียนทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ ที่ผ่านเกณฑ์ ระดับทองแดง
สะสม
โรง
21
05140107
2.5   จำนวน โรงเรียนทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
สะสม
โรง
61
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 012958 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน