หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0513) รายงานความครอบคลุมการตรวจหาภาวะโลหิตจางในนักเรียนประถมศึกษา
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
05130101
1.   จำนวน โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
ข้อมูลพื้นฐาน
โรง
277
05130102
2.   จำนวน โรงเรียนประถมศึกษา ที่ตรวจภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
ไม่สะสม
โรง
291
05130103
2.1   จำนวน นักเรียนประถมศึกษา ที่ได้รับการตรวจภาวะโลหิตจาง  
ไม่สะสม
คน
5,798
05130104
2.2   จำนวน นักเรียนประถมศึกษา ที่ได้รับการตรวจภาวะโลหิตจาง แสดงภาวะโลหิตจาง ระดับ 1  
ไม่สะสม
คน
1,048
05130105
2.3   จำนวน นักเรียนประถมศึกษา ที่ได้รับการตรวจภาวะโลหิตจาง แสดงภาวะโลหิตจาง ระดับ 2  
ไม่สะสม
คน
62
05130106
2.4   จำนวน นักเรียนประถมศึกษา ที่ได้รับการตรวจภาวะโลหิตจาง แสดงภาวะโลหิตจาง ระดับ 3  
ไม่สะสม
คน
8
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 013072 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 4 คน