หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0512) รายงานการดำเนินงานการป้องกันภาวะซีดในเด็กปฐมวัย/เด็ก 6-72 เดือน
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
05129908
1.   จำนวน เด็กอายุ 6-12 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ
สะสม
คน
3,988
05129906
2.   จำนวน เด็กอายุ 6-12 เดือน ที่ได้รับการเจาะความเข้มข้นของเลือด (Hct.)
สะสม
คน
2,062
05129907
3.   จำนวน เด็กอายุ 6-12 เดือน ที่ได้รับการเจาะความเข้มข้นของเลือด (Hct.) มีค่า Hct. น้อยกว่า 33%
สะสม
คน
92
05120103
3.   จำนวน เด็กอายุ 6-72 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ
ข้อมูลพื้นฐาน
คน
24,632
05120104
4.   จำนวน เด็กอายุ 6-72 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับยาเสริมธาตุเหล็กอย่างต่อเนื่อง
สะสม
คน
14,366
05120105
5.   จำนวน เด็กในศูนย์เด็กเล็ก ที่ได้รับยาเสริมธาตุเหล็กอย่างต่อเนื่อง
สะสม
คน
6,734
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 012962 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 15 คน