หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0510) รายงานผลการสำรวจการใช้เกลือไอโอดีนที่มีคุณภาพในครัวเรือน
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
05109901
1.   จำนวน ครัวเรือน ทั้งหมด
สะสม
ครัวเรือน
142,879
05109902
2.   จำนวน ครัวเรือนที่สำรวจใช้เกลือเสริมไอโอดีน ทั้งหมด
สะสม
ครัวเรือน
96,941
05109903
3.   จำนวน ครัวเรือนที่สำรวจใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ (ไอโอดีนน้อยกว่า 20 ppm)
สะสม
ครัวเรือน
6,096
05109904
4.   จำนวน ครัวเรือนที่สำรวจใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ (ไอโอดีน 20 - 40 ppm)
สะสม
ครัวเรือน
70,839
05109905
5.   จำนวน ครัวเรือนที่สำรวจใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ (ไอโอดีนมากกว่า 40 ppm)
สะสม
ครัวเรือน
19,944
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 013070 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน