หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0507) รายงานผลการปฏิบัติงานการคลอด (ห้องคลอด)
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
05070101
1.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดในโรงพยาบาลทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
2,036
05070102
2.   จำนวน มารดาตาย ทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
0
05076001
3.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดในโรงพยาบาลที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
40
05070104
4.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดในโรงพยาบาลมีภาวะตกเลือดหลังคลอดภายหลังการคลอดทางช่องคลอด
ไม่สะสม
คน
32
05070109
5.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดในโรงพยาบาลมีภาวะตกเลือดหลังคลอดภายหลังการคลอดทางหน้าท้อง
ไม่สะสม
คน
9
05076002
6.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดในโรงพยาบาลมีภาวะตกเลิอดและมีอายุมากกว่า 35 ปี
ไม่สะสม
คน
15
05076003
7.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดในโรงพยาบาลที่มีการคลอดมากกว่าครรภ์ที่ 3
ไม่สะสม
คน
41
05070105
8.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดในโรงพยาบาลมีภาวะตกเลือดสาเหตุจาก Uterine atony (Tone)
ไม่สะสม
คน
23
05070106
9.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดในโรงพยาบาลมีภาวะตกเลือดสาเหตุจาก Retained placenta (Tissue)
ไม่สะสม
คน
8
05070107
10.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดในโรงพยาบาลมีภาวะตกเลือดสาเหตุจาก Genital tract trauma (Trauma)
ไม่สะสม
คน
10
05070108
11.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดในโรงพยาบาลมีภาวะตกเลือดสาเหตุจาก Coagulopathy (Thrombin)
ไม่สะสม
คน
2
05076004
12.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดในโรงพยาบาลมีภาวะตกเลือด และมี ประวัติ PPH
ไม่สะสม
คน
1
05076005
13.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดในโรงพยาบาลมีภาวะตกเลือด และมีโรคทางอายุรกรรม
ไม่สะสม
คน
7
05076006
14.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดในโรงพยาบาลมีภาวะตกเลือด และมีภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม
ไม่สะสม
คน
7
05070110
15.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดทางหน้าท้องและมีภาวะช๊อค
ไม่สะสม
คน
0
05070111
16.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดทางช่องคลอดและมีภาวะช๊อค
ไม่สะสม
คน
5
05070112
17.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดทางช่องคลอดและมีภาวะช๊อคและมีการส่งต่อ
ไม่สะสม
คน
6
05076007
18.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดทางหน้าท้องและมีภาวะช็อคและมีการส่งต่อ
ไม่สะสม
คน
0
05076008
19.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดมีภาวะ Eclampsia
ไม่สะสม
คน
1
05076009
20.   จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดมีภาวะ SPE และไม่เกิดภาวะชัก (ไม่นับ Eclampsia)
ไม่สะสม
คน
40
05076010
21.   จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดมัภาวะ SPE และมีการส่งต่อ
ไม่สะสม
คน
11
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 012959 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน