หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0506) รายงานผลการปฏิบัติงานภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดและน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม/คลอดก่อนกำหนด
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
05060101
1.   จำนวน ทารกเกิดมีชีพ ในสถานบริการทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
2,040
05060102
2.   จำนวน ทารกเกิดไร้ชีพ ในสถานบริการทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
8
05060103
3.   จำนวน Birth Asphyxia น้อยกว่า 7 คะแนน ที่ 1 นาที ทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
43
05060104
4.   จำนวน Birth Asphyxia 0-3 คะแนน ที่ 1 นาที
ไม่สะสม
คน
10
05060105
5.   จำนวน Birth Asphyxia 0-3 คะแนน ที่ 5 นาที
ไม่สะสม
คน
6
05060106
6.   จำนวน Birth Asphyxia 4-7 คะแนน ที่ 1 นาที
ไม่สะสม
คน
35
05060107
7.   จำนวน Birth Asphyxia 4-7 คะแนน ที่ 5 นาที
ไม่สะสม
คน
7
05060108
8.   จำนวน Birth Asphyxia น้อยกว่า 7 คะแนน ที่ 1 นาที จากแม่อายุ 15-19 ปี
ไม่สะสม
คน
1
05060109
9.   จำนวน Birth Asphyxia น้อยกว่า 7 คะแนน ที่ 1 นาที จากแม่อายุ มากกว่า 35 ปี
ไม่สะสม
คน
12
05060110
10.   จำนวน Birth Asphyxia ที่เกิดจาก Premature
ไม่สะสม
คน
18
05060111
11.   จำนวน Birth Asphyxia ที่เกิดจาก Prolong labour
ไม่สะสม
คน
1
05060112
12.   จำนวน Birth Asphyxia ที่เกิดจาก fetal distress
ไม่สะสม
คน
14
05060113
13.   จำนวน Birth Asphyxia ที่เกิดจาก Abnomal delivery
ไม่สะสม
คน
21
05060114
14.   จำนวน Birth Asphyxia ที่เกิดจาก Fetal distress
ไม่สะสม
คน
12
05060115
15.   จำนวน Birth Asphyxia ที่เกิดจาก Meconium stain
ไม่สะสม
คน
5
05060116
16.   จำนวน Birth Asphyxia ที่เกิดจากสาเหตุ อื่นๆ
ไม่สะสม
คน
15
05060117
17.   จำนวน ทารกน้ำหนักแรกคลอด มากกว่าหรือเท่ากับ 2,500 กรัม ทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
1,836
05060118
18.   จำนวน ทารกน้ำหนักแรกคลอด ต่ำกว่า 2,500 กรัม ทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
196
05060119
19.   จำนวน ทารกน้ำหนักแรกคลอด ต่ำกว่า 2,500 กรัม จากการคลอดก่อนกำหนด
ไม่สะสม
คน
107
05060120
20.   จำนวน ทารกน้ำหนัก ต่ำกว่า 2,500 กรัม จากแม่อายุ 15- 19 ปี
ไม่สะสม
คน
13
05060121
21.   จำนวน ทารกน้ำหนัก ต่ำกว่า 2,500 กรัม จากแม่อายุมากกว่า 35 ปี
ไม่สะสม
คน
36
05060122
22.   จำนวน ทารกน้ำหนัก ต่ำกว่า 2,500 กรัม จากแม่มีภาวะซีดระหว่างตั้งครรภ์
ไม่สะสม
คน
29
05060123
23.   จำนวน ทารกน้ำหนัก ต่ำกว่า 2,500 กรัม จากแม่ฝากครรภ์ช้า
ไม่สะสม
คน
81
05060124
24.   จำนวน ทารกน้ำหนัก ต่ำกว่า 2,500 กรัม จากแม่มีโรคประจำตัว (เช่น เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง เป็นต้น)
ไม่สะสม
คน
26
05060125
25.   จำนวน ทารกคลอดก่อนกำหนดทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
182
05060126
26.   จำนวน ทารกคลอดก่อนกำหนดจากแม่อายุ 15-19 ปี
ไม่สะสม
คน
10
05060127
27.   จำนวน ทารกคลอดก่อนกำหนดจากแม่อายุ มากกว่า 35 ปี
ไม่สะสม
คน
36
05060128
28.   จำนวน ทารกคลอดก่อนกำหนดสาเหตุจากแม่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม เช่น โรคหัวใจ ไทรอยด์ เบาหวาน
ไม่สะสม
คน
22
05060129
29.   จำนวน ทารกคลอดก่อนกำหนดสาเหตุจากแม่มีภาวะ PIH
ไม่สะสม
คน
15
05060130
30.   จำนวน ทารกคลอดก่อนกำหนดสาเหตุจากแม่มีภาวะ Anemia
ไม่สะสม
คน
21
05060131
31.   จำนวน ทารกคลอดก่อนกำหนดสาเหตุแม่ติดสารเสพติด
ไม่สะสม
คน
2
05060132
32.   จำนวน ทารกคลอดก่อนกำหนดที่แม่มีปัญหาสุขภาพจิต
ไม่สะสม
คน
1
05060133
33.   จำนวน ทารกคลอดก่อนกำหนดที่แม่มีภาวะ PROM (Premature rupture of membranes)
ไม่สะสม
คน
18
05060134
34.   จำนวน ทารกคลอดก่อนกำหนดสาเหตุจากทารกมีภาวะ IUGR (Intrauterine Growth Retardtion)
ไม่สะสม
คน
7
05060135
35.   จำนวน ทารกคลอดก่อนกำหนดสาเหตุจากทารกมีความผิดปกติ (Abnormality)
ไม่สะสม
คน
1
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 012961 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน