หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0505) รายงานผลการปฏิบัติงานเจาะโลหิตเพื่อหาภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
05050101
1.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก (รายใหม่) ทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
3,420
05050102
2.   จำนวน หญิงมีครรภ์ที่เจาะโลหิต ไตรมาสแรก ทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
2,458
05050103
3.   จำนวน หญิงมีครรภ์ที่เจาะโลหิต ไตรมาสแรก พบ HCT < 33%
ไม่สะสม
คน
187
05050104
4.   จำนวน หญิงมีครรภ์ที่เจาะโลหิต ไตรมาสที่ 2 ทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
798
05050105
5.   จำนวน หญิงมีครรภ์ที่เจาะโลหิต ไตรมาสที่ 2 พบ HCT < 33%
ไม่สะสม
คน
152
05050106
6.   จำนวน หญิงมีครรภ์ที่เจาะโลหิต ไตรมาสที่ 3 ทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
364
05050107
7.   จำนวน หญิงมีครรภ์ที่เจาะโลหิต ไตรมาสที่ 3 พบ HCT < 33%
ไม่สะสม
คน
65
05050108
8.   จำนวน หญิงมีครรภ์ที่มีภาวะซีดทั้งหมดในการตรวจครั้งแรก
ไม่สะสม
คน
321
05050109
9.   จำนวน หญิงมีครรภ์ที่มีภาวะซีดทั้งหมดในการตรวจครั้งที่ 2
ไม่สะสม
คน
254
05050110
10.   จำนวน หญิงมีครรภ์ที่มีภาวะซีดซ้ำในการตรวจครั้งที่ 2
ไม่สะสม
คน
77
05050111
11.   จำนวน หญิงมีครรภ์ที่มีภาวะซีดใกล้คลอด (ซึ่งมีภาวะซีดในการตรวจครั้งแรกในคนเดียวกัน) (เก็บที่ห้องคลอด)
ไม่สะสม
คน
62
05050112
12.   จำนวน หญิงคลอดทั้งหมดในช่วงเวลาเดี่ยวกัน (เก็บที่ห้องคลอด)
ไม่สะสม
คน
3,526
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 012964 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 10 คน